Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              20. Särskilda utgifter
              50. Understöd
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagare
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2021

50. Understöd (fast anslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 12 959 000 euro.

Anslaget får användas

1) till understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi

2) till understöd till organisationer för fredsarbete och Förbundet för mänskliga rättigheter rf

3) till understöd till sammanslutningar som arbetar för att förebygga kriminalitet samt för utvärdering av arbetet för att förebygga kriminalitet

4) till understöd för Brottsofferjourens verksamhet och andra organisationer som producerar stödtjänster för brottsoffer

5) till bidrag till Opinionsnämnden för massmedier

6) till understöd för verksamhet som stöder utvecklandet av rättsordningen och demokratin och spridandet av kunskap om dessa frågor

7) till utgifter för brottsbekämpningsprojekt och till utgifter för bedömningar av brottsbekämpningsprojekt som genomförs tillsammans med statliga inrättningar och universitet.

Anslaget får även användas till avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke för viss tid för att bedöma effekterna av understödsverksamheten.

Dispositionsplan (1 000 euro)

   
Understöd till sammanslutningar som producerar stödtjänster till brottsoffer (högst) 4 855
Understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi (högst) 3 909
Övriga understöd och bedömning av understödsprojektens konsekvenser (högst) 4 195
Sammanlagt 12 959

Förklaring:

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anknytning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)

  2021 2022 2023 2024 2025 fr.o.m. 2026
             
Fullmakt för samekulturcentrumets hyresavtal            
Förbindelser som ingåtts före år 2021 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481/år
Förbindelser 2021 - - - - - -
Utgifter sammanlagt 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481/år

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Juridiska uppgifter vid sametinget 80
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror -126
Sammanlagt -46

2021 budget 12 959 000
2020 IV tilläggsb. 300 000
2020 budget 13 005 000
2019 bokslut 9 018 429