Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Utrikesförvaltningen
         10. Krishantering
              22. Fredsmedling

Statsbudgeten 2021

20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 53 080 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för lön, dagtraktamente, provianteringstillägg, utbildning och till betalning av statens pensionsavgift enligt lagen om militär krishantering (211/2006), till betalning av kostnaderna för personförsäkring som tecknas för krishanteringspersonalen för tjänstgöringstiden, samt till betalning av förmåner som motsvarar gruppolycksfallsförsäkring för militär krishanteringspersonal och av de administrativa kostnaderna för dem

2) till utbildning som ges inom ramen för det internationella krishanteringssamarbetet och för materielkostnader i anslutning till den

3) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av sådant understöd inom försvarssektorn som ges enskilda länder inom ramen för det internationella krishanteringsarbetet samt till stabiliseringsuppdrag efter konflikter

4) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av ekonomiskt stöd till sådana internationella krishanteringsinsatser som Finland inte sänder personal till eller inte annars deltar i

5) till betalning av utgifter som föranleds av ett nationellt kort för krishanteringsveteraner.

Dispositionsplan (euro)

     
01. Utgifter för utbildning och beredskap för EU:s stridsgrupper 520 000
04. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 1 933 000
05. Gemensamma utgifter 8 350 000
08. Resolute Support-insatsen, Afghanistan 7 009 000
09. I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för utgifter som föranleds av det nationella kortet för krishanteringsveteraner, för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 7 635 000
11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 1 073 000
14. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 14 906 000
15. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 1 107 000
16. Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 1 188 000
18. Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 7 455 000
23. Utgifter för Natos utbildningsinsats i Irak 531 000
24. Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen Irini 1 373 000
Sammanlagt 53 080 000

Förklaring:Anslagen för insatserna har dimensionerats enligt numerären av och uppgifterna inom de finländska krishanteringsstyrkorna, med beaktande av de krishanteringsinsatser som Finland planerar att delta i 2021. Personalen i dessa insatser beräknas uppgå till högst ca 500 årsverken 2021.

Av anslagen under momentet uppskattas 52 680 000 euro utgöra konsumtionsutgifter och 400 000 euro utgöra överföringsutgifter. Huvuddelen av anslagen under momentet överförs till försvarsmakten.

Materiel- och förvaltningsutgifterna för den militära krishanteringen budgeteras under moment 27.30.20 i försvarsministeriets huvudtitel.

FN:s ersättningar för löneutgifter har budgeterats under moment 12.24.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för utgifter som föranleds av det nationella kortet för krishanteringsveteraner, för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 4 810
Resolute Support-insatsen, Afghanistan 1 469
Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet -1 391
Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen Irini 1 373
Utgifter för utbildning och beredskap för EU:s stridsgrupper -3 425
Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 500
Ändringar i andra punkter i dispositionsplanen -3 336
Sammanlagt 0

Momentets anslag har ändrats till ett förslagsanslag.


2021 budget 53 080 000
2020 IV tilläggsb.
2020 budget 53 080 000
2019 bokslut 51 168 000