Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
         23. Statsrådets kansli
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2021

20. Säkerhets- och kemikalieverkets inkomsterPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 2 650 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på prestationer och ersättningar för kostnader som föranletts av produktkontroll om vilka det föreskrivs i arbets- och näringsministeriets förordning om Säkerhets- och kemikalieverkets avgiftsbelagda prestationer (1391/2018), på lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005), kemikalielagen (599/2013), Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter, lagen om växtskyddsmedel (1563/2011), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel, behandlingen av ansökningar om undantag enligt statsrådets förordning 837/2005, gruvlagen (621/2011), lagen om mätinstrument (707/2011), lagen om ädelmetallarbeten (1029/2000), lagen om tryckbärande anordningar (1144/2016), elsäkerhetslagen (1135/2016), hissäkerhetslagen (1134/2016), lagen om transport av farliga ämnen (719/1994), containerlagen (762/1998), miljöskyddslagen (527/2014), lagen om anordningar inom räddningsväsendet (10/2007), konsumentsäkerhetslagen (920/2011), lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter (1005/2008), lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (387/2013), lagen om kosmetiska produkter (492/2013), markanvändnings- och bygglagen (132/1999) och avfallslagen (646/2011).


2021 budget 2 650 000
2020 budget 2 724 000
2019 bokslut 3 274 165