Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2021

07. EnergiskatterPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 4 158 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen.

Förklaring:Skatten grundar sig på lagen om accis på flytande bränslen (1472/1994) och lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996).

I prognosen för energiskatteintäkterna utnyttjas i stor utsträckning den energibalansräkning som utarbetas vid arbets- och näringsministeriets energiavdelning. Vid utarbetandet av energibalansen används konjunkturprognoser som finansministeriet och olika forskningsinstitut har gjort upp för dels hela samhällsekonomin, dels de olika branscherna.

På grund av ändringen av punktbeskattningens beskattningsförfaranden försenas betalningen av skatten från ingången av 2021, vilket medför ett avdrag av engångsnatur på 400 miljoner euro i intäkterna från energiskatterna år 2021.

Den förväntade utvecklingen inom de centrala poster som ingår i energiskattebasen (%)

  2019
bokslut
2020
prognos
2021
prognos
       
Förbrukning av motorbensin -1,8 -5,9 0,2
Förbrukning av dieselolja -1,8 -0,5 -0,9
Elförbrukning -4,1 -3,9 3,6

Punktskatten på drivmedel höjdes den 1 augusti 2020. Ändringen ökar de årliga skatteintäkterna från drivmedel med 254 miljoner euro.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattningen. I propositionen höjs beskattningen av bränslen för arbetsmaskiner och uppvärmningsbränslen med ett nettobelopp på 105 miljoner euro från och med 2021, sänks skattenivån i elskatteklass II till det minimum som EU tillåter och sänks återbetalningen av skatt till energiintensiva företag gradvis.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen också en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen, genom vilken skattestödet för paraffinisk diesel slopas och sänkningen inleds 2021.

Dessutom strävar man efter att under 2021 överföra värmepumpar och datorhallar som producerar värme till fjärrvärmenätet till skatteklass II för elström.

  Skattenivån i augusti 2020
(inkl. försörjningsberedskapsavgift)
   
Motorbensin, cent/l 75,96
Dieselolja, cent/l 59,48
Lätt brännolja, cent/l 24,88
Tung brännolja, cent/kg 27,51
El I (hushållen, servicesektorn osv.), cent/kWh 2,253
El II (industrin, växthus och datorhallar), cent/kWh 0,703
Stenkol, €/t 201,76
Naturgas, €/MWh 20,654
Flytgas, cent/kg 28,01
Bränntorv, €/MWh 3,00

Den förväntade utvecklingen av skatteutfallet enligt energiprodukt (mn euro)

  2019
bokslut
2020
budget
2021
budgetprop.
       
Motorbensin1) 1 264 1 208 1 172
Diesel1) 1 371 1 384 1 339
Elström 1 180 1 148 866
Övriga 776 714 781
Sammanlagt 4 591 4 454 4 158

1) Omfattar ersättande biobränslen.

I inkomsterna av energiskatten ingår 16 skatteutgifter. Skatteutgifterna består av sänkta skattesatser och beloppet av skatteutgiften har ansetts vara skillnaden mellan referensnivån och den sänkta skattesatsen. Utöver de viktigaste energiskatteutgifterna som anges i tabellen nedan finns det andra skatteutgifter som hänför sig till momentet. Till dem hör till exempel skattesatser som är lägre än normen för elström och naturgas som används i trafiken, skattefriheten för biogas, skattefriheten för energianvändning av torv vid en användning på under 5 000 megawattimmar, lätt brännolja som används i dieselmotorer i spårtrafiken och skattefriheten för elström för spårtrafik. År 2021 påverkas skatteutgifternas eurobelopp av de ändringar som görs i energibeskattningen, eftersom normnivåerna för beräkningen av skatteutgifter ändras. Till exempel elskattestödet för industri, växthus och datorhallar ökar i och med att skattenivån för skatteklass II sänks. Energiskatteutgifterna är inte alltid jämförbara, varför man bör undvika att summera dem. Årsförändringen kan också bero på flera orsaker, såsom en ändring av skattenivån, en ändring av volymen eller en ändring av jämförelsenivån. Mer information om jämförelsenivåerna och beräkningen av skatteutgifterna finns på finansministeriets webbplats på adressen www.vm.fi/verotuet.

De viktigaste skatteutgifterna (mn euro)

  2019 2020 2021
       
Lägre skattesats för dieselbränsle1) 777 745 745
Skatteutgift för paraffinisk dieselolja 109 104 82
Lägre skattesats än normen för lätt brännolja som används i arbetsmaskiner 454 472 476
Lägre skattesats för torv 2) 184 169 172
Skattefrihet för träbaserade bränslen 224 224 303
Skattefrihet för avfallsförbränning 47 47 63
Skatteutgift för CHP-anläggningar 121 100 90
Lägre elskattesats för industri och växthus samt lägre elskattesats för maskinsalar 602 564 832
Övriga 65 70 80

1) I fråga om denna skatteutgift måste man beakta den drivkraftsskatt på personbilar och paketbilar som ingår i fordonsskatten och som räknas som en skattesanktion.

2) Skatten på torv följer inte den nuvarande energiskattemodellen.

Till energiskatteutgifterna hör dessutom energiskattestöd till jordbruket, vars belopp är ca 35 miljoner euro, och skatteåterbäring till energiintensiva företag till ett uppskattat belopp av ca 225 miljoner euro 2021. De ovannämnda skatteutgifterna hänför sig till utgiftsmoment 28.91.41 och minskar därför inte det belopp som inflyter under inkomstmomentet för energiskatter.


2021 budget 4 158 000 000
2020 II tilläggsb. -212 000 000
2020 budget 4 666 000 000
2019 bokslut 4 591 004 210