Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2021

02. SamfundsskattPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 3 218 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för andra rättelser till inkomstposten än sådana som gäller skatteåterbäringar i samband med den ordinarie beskattningen. Dessa rättelser bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen.

Förklaring:Skatten grundar sig på inkomstskattelagen (1535/1992). Skatten är 20 % av den beskattningsbara inkomsten. Under momentet inflyter statens andel av samfundens inkomstskatt och rundradioskatten för samfund under året. Skattetagare när det gäller samfundsskatten är staten och kommunerna.

Prognosen för samfundsskatten bygger på de färskaste uppgifterna om utfallet och på uppskattningar av den slutliga skatten för respektive skatteår. Prognosen för samfundsskatten skatteåret 2021 görs upp utifrån företagens uppskattade resultatutveckling från 2020 till 2022. Uppskattningen av den slutliga samfundsskatten för skatteåret 2021 baserar sig dessutom på förhandsuppgifter från den slutliga beskattningen skatteåret 2019 och på uppgifter om de belopp som influtit skatteåret 2020. Företagens resultatutveckling beräknas främst med hjälp av förändringen i rörelseöverskottet enligt nationalräkenskaperna. Företagens resultatutveckling följer inte helt förändringarna i rörelseöverskottet. I synnerhet under kraftiga konjunkturväxlingar kan den bild rörelseöverskottet ger av företagens resultat avvika betydligt från verkligheten. När prognosen görs upp erbjuder rörelseöverskottet likväl en naturlig utgångspunkt för en granskning av hur intäkterna från samfundsskatten utvecklats i förhållande till den tillväxtprognos som beskriver hela den ekonomiska aktiviteten. Prognosen för samfundsskatten kompletteras vid behov utifrån företagens resultatuppgifter och uppgifter om influtna belopp. Samfundsskatten är en av de skatteformer som är mest känsliga för konjunkturer, och intäkterna från den har varierat mer än intäkterna från andra skatteformer. Förändringar i den ekonomiska utvecklingen och i företagens resultatutsikter kan snabbt leda till även stora förändringar i intäkterna från samfundsskatten. Den betydande ekonomiska nedgång som inträffade till följd av coronapandemin 2020 ledde också till en betydande minskning av intäkterna från samfundsskatten.

Den uppskattade utvecklingen av rörelseöverskottet, företagens resultatutveckling och den slutliga samfundsskatten

  2018 2019
prognos
2020
prognos
2021
prognos
         
Förändring i rörelseöverskottet, % 5,5 1,9 -8,4 7,4
Skatteårets slutliga skatt, mn euro 5 911 5 845 5 345 5 574
— statens andel av intäkterna från samfundsskatten, % 68,65 68,70 57,87 55,71

Som en del av helheten för att stödja den kommunala ekonomin år 2021 samt för att kompensera för sänkningen av avgifterna för småbarnspedagogik överlämnar regeringen i samband med budgetpropositionen till riksdagen en proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om skatteredovisning och inkomstskattelagen. I propositionen föreslås det att kommunernas andel av samfundsskatteintäkterna höjs med 12 procentenheter för skatteåret 2021 och med 2 procentenheter från och med skatteåret 2022. Ändringen minskar statens redovisning av samfundsskatten med cirka 612 miljoner euro år 2021. I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ett temporärt extra avdrag för forskningssamarbete i anslutning till företagens forsknings- och utvecklingsverksamhet åren 2021—2024. Det beräknas minska statens intäkter från samfundsskatten med ca 6 miljoner euro år 2021 och debiteringen av samfundsskatten med ca 8 miljoner euro på årsnivå. I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering kompenseras kommunerna enligt nettobelopp för de konsekvenser som ändringen har för skatteintäkterna. Kompensationen genomförs genom att utdelningen av samfundsskatten ändras så att skatteintäkten är neutral för kommunerna. För att underlätta situationen för företag som hamnat i ekonomiska svårigheter på grund av coronapandemin beräknas det att upphörandet av de lättnader i fråga om betalningsarrangemang som trädde i kraft 2020 ökar statens intäkter från samfundsskatten med 12 miljoner euro 2021. Som en del av åtgärdspaketet för att stödja kommunerna i samband med pandemin höjdes kommunernas andel av samfundsskatteintäkterna med 10 procentenheter för skatteåret 2020. På grund av periodiseringen av intäkterna från samfundsskatten beräknas ändringen ytterligare minska statens redovisning av samfundsskatten med ca 60 miljoner euro 2021. Dessutom sänker de höjda avskrivningar på lösa anläggningstillgångar som gäller åren 2020—2023 skatteintäkterna under perioden. År 2021 beräknas inverkan på debiteringen av samfundsskatt uppgå till cirka -200 miljoner euro.

Från och med 2013 har man genom en årlig skatt som ska betalas till staten samlat in de medel som behövs för att finansiera Rundradion Ab:s verksamhet. Rundradioskatten för samfund inbringar nästan 30 miljoner euro på årsnivå.

Skatten under skatteåret flyter in under loppet av flera kalenderår, och därför utgörs inflödet under momentet av samfundsskatt som redovisats under olika skatteår. Av den slutliga samfundsskatten för ett skatteår inflyter största delen som förskott under samma år. Beloppet av de ytterligare förskott som betalas efter utgången av skatteåret och innan beskattningen har slutförts varierar betydligt från år till år. Förskott återbetalas också till företag på ansökan innan beskattningen har slutförts. Efter att beskattningen har slutförts inflyter kvarskatt, och inflödet minskas av de förskottsåterbäringar som betalas tillbaka till företagen. År 2021 inflyter det ännu skatt från skatteåren 2020 och 2019.

Prognos för inflödet av samfundsskatt år 2021

   
Inflödet av samfundsskatt för olika skatteår, mn euro  
— skatteåret 2022 453
— skatteåret 2021 4 244
— skatteåret 2020 1 011
— tidigare skatteår 35
Sammanlagt 5 743
— varav statens andel 3 218

Inom näringsbeskattningen finns det 35 skatteutgifter. För 19 av dem har en uppskattning av skatteutgiftens omfattning beräknats. De viktigaste av skatteutgifterna under momentet för samfundsskatt är skatteutgifter inom avskrivningssystemet för lösa anläggningstillgångar, på skatteårsnivå beräknat ca 925 miljoner euro, och skattefrihet för överlåtelsevinster på aktier i anläggningstillgångar, ca 378 miljoner euro. I fråga om avskrivningar på lösa anläggningstillgångar inbegriper det belopp som beräknats ovan också skatteutgifter under momentet för skatt på förvärvs- och kapitalinkomster. Avskrivningsrätten för lösa anläggningstillgångar utökades för skatteåren 2020—2023, vilket också ökade skatteutgiftens belopp. Definitionerna av skatteutgifter samt bedömningarna av deras effekter på skatteintäkterna beror på det sedvanliga skattesystemet och de metoder som används vid uträkningen av skatteutgifterna. För periodiserade skatteutgifter kan uppskattningen presenteras antingen som ränta på skatteskuld eller som inverkan på skatteårsnivå. Det sedvanliga skattesystemet och de uträkningsmetoder som ligger till grund för skatteutgiftsberäkningarna har beskrivits i en rapport av Statens ekonomiska forskningscentral, Verotuet Suomessa 2009. Ytterligare information om skatteutgifterna och beräkningen av dem finns på finansministeriets webbplats på adressen www.vm.fi/verotuet.


2021 budget 3 218 000 000
2020 V tilläggsb. 139 000 000
2020 IV tilläggsb. -368 000 000
2020 II tilläggsb. -1 422 000 000
2020 budget 4 367 000 000
2019 bokslut 4 150 481 200