Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Anslag
   Anslag

Statsbudgeten 2021

III tilläggsbudgetproposition för 2021PDF-versio

  euro
INKOMSTPOSTER
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR -234 900 000
01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet -196 000 000
01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster, avdrag -107 000 000
02. Samfundsskatt, avdrag -5 000 000
04. Skatt på arv och gåva, avdrag -84 000 000
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning -41 000 000
01. Mervärdesskatt, avdrag -41 000 000
08. Punktskatter 3 000 000
07. Energiskatter, tillägg 3 000 000
19. Övriga inkomster av skattenatur -900 000
09. Övriga skatteinkomster, avdrag -900 000
12. BLANDADE INKOMSTER 49 575 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 250 000
99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde, tillägg 250 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde -48 000
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, avdrag -48 000
29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 200 000
99. Övriga inkomster inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde, tillägg 200 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 50 000 000
02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling, tillägg 50 000 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 2 173 000
10. Inkomster för ämbetsverken inom förvaltningsområdet, tillägg 2 173 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 0
90. Social- och hälsovårdsministeriets andel av avkastningen av penningspelsverksamhet 0
39. Övriga inkomster av blandad natur -3 000 000
02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen, avdrag -3 000 000
15. LÅN 2 356 897 000
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering 2 356 897 000
01. Nettoupplåning och skuldhantering, tillägg 2 356 897 000
Inkomstposternas totalbelopp 2 171 572 000
  euro
ANSLAG
21. RIKSDAGEN -3 000
40. Statens revisionsverk -3 000
01. Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år), avdrag -3 000
22. REPUBLIKENS PRESIDENT 6 000
02. Republikens presidents kansli 6 000
01. Omkostnader för republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg 6 000
23. STATSRÅDETS KANSLI 424 272 000
01. Förvaltning 4 272 000
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg 2 122 000
26. Främjande av sannings- och försoningsprocessen när det gäller samerna (reservationsanslag 3 år) 2 150 000
10. Ägarstyrningen 420 000 000
87. Kapitalinvestering i Finlands Malmförädling Ab (reservationsanslag 3 år) 420 000 000
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) 0
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 2 329 000
01. Utrikesförvaltningen 237 000
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 237 000
10. Krishantering 0
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag) 0
30. Internationellt utvecklingssamarbete -3 400 000
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år), avdrag -3 400 000
89. Finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet (reservationsanslag 3 år) 0
90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde 5 492 000
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år), tillägg 5 492 000
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 6 399 000
01. Ministeriet och förvaltningen 566 000
01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 140 000
03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet (reservationsanslag 2 år), tillägg 135 000
05. Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 223 000
50. Understöd (fast anslag), tillägg 68 000
10. Domstolar och rättshjälp 59 000
01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 000
02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -143 000
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg 214 000
04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -13 000
20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning 120 000
95. Ränteutgifter för medel som utsökningen har i förvar (förslagsanslag), tillägg 120 000
40. Verkställighet av straff -204 000
01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -204 000
50. Valutgifter 5 858 000
20. Valutgifter (förslagsanslag), tillägg 5 858 000
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 111 714 000
01. Förvaltning 2 000
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 90 000
04. Krishanteringscentrets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 2 000
20. Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år), avdrag -90 000
10. Polisväsendet 6 075 000
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 6 733 000
02. Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -658 000
20. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (reservationsanslag 2 år) 0
20. Gränsbevakningsväsendet 125 845 000
01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 5 845 000
70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år), tillägg 120 000 000
30. Räddningsväsendet och nödcentralerna 928 000
01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 928 000
40. Migration -21 136 000
01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 3 624 000
21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (reservationsanslag 2 år), avdrag -20 679 000
63. Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag), avdrag -4 081 000
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -287 293 000
01. Försvarspolitik och förvaltning 0
01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 0
10. Militärt försvar -286 587 000
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -6 107 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år), avdrag -280 480 000
30. Militär krishantering -706 000
20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år), avdrag -706 000
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 365 474 000
01. Förvaltning 263 345 000
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 280 000
20. Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 500 000
21. Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år), avdrag -2 435 000
25. Utgifter för mynt (förslagsanslag), tillägg 7 000 000
88. Kapitalisering av Suomen Kaasuverkko Oy (reservationsanslag 3 år), tillägg 257 000 000
10. Beskattningen och Tullen 8 007 000
01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 22 000
02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 260 000
03. Omkostnader för det nationella inkomstregistret (reservationsanslag 3 år), tillägg 125 000
63. Återbetalda skatter (förslagsanslag), tillägg 3 100 000
95. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag), tillägg 3 500 000
20. Tjänster för statssamfundet 1 748 000
01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 748 000
30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen 5 502 000
01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 130 000
03. Omkostnader för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (reservationsanslag 2 år), tillägg 5 372 000
40. Statens regional- och lokalförvaltning -155 000
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -155 000
50. Pensioner och ersättningar 5 000 000
50. Skadestånd (förslagsanslag), tillägg 5 000 000
70. Utvecklande av statsförvaltningen 51 031 000
01. Styrning och utveckling av informations- och kommunikationstekniken (IKT) inom den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år), tillägg 4 000 000
05. Stöd för och styrning av beredningen och genomförandet av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet (reservationsanslag 3 år), tillägg 50 000 000
20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år), avdrag -1 206 000
23. Projekt för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten (reservationsanslag 3 år), avdrag -1 763 000
80. Överföringar till landskapet Åland 1 605 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), avdrag -345 000
31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag), tillägg 1 700 000
33. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag), tillägg 250 000
89. Finansieringen av välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen 0
30. Finansieringen av välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen samt vissa av Helsingfors stads uppgifter (reservationsanslag 3 år) 0
90. Stöd till kommunerna 4 811 000
30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag), tillägg 2 808 000
31. Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar (förslagsanslag), tillägg 3 000
35. Statens kompensation till kommunerna för förlorade skatteinkomster till följd av ändringar i beskattningsgrunderna (fast anslag), tillägg 2 000 000
92. EU och internationella organisationer 8 400 000
69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag), tillägg 8 400 000
99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen 16 180 000
98. Hantering av risken i samband med kassaplaceringar (förslagsanslag), tillägg 16 180 000
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 134 583 000
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet 8 639 000
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 388 000
02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 242 000
03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till Utbildningsstyrelsen (reservationsanslag 2 år), tillägg 209 000
04. Omkostnader för Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (reservationsanslag 2 år) 46 300 000
53. Utveckling av kontinuerligt lärande och kompetens (reservationsanslag 2 år), avdrag -38 500 000
10. Småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning och fritt bildningsarbete 47 234 000
01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år), tillägg 4 000
20. Gemensamma utgifter för grundläggande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år), avdrag -270 000
30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för grundläggande utbildning och småbarnspedagogik (förslagsanslag), tillägg 40 000 000
31. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag), tillägg 7 500 000
20. Yrkesutbildning och gymnasieutbildning 19 821 000
01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år), tillägg 21 000
21. Gemensamma utgifter för yrkesutbildning och gymnasieutbildning (reservationsanslag 3 år), tillägg 14 800 000
30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag), tillägg 5 000 000
40. Högskoleundervisning och forskning 5 803 000
01. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -2 000
02. Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 2 000
04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 3 000
20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år), tillägg 5 800 000
70. Studiestöd 10 000 000
52. Statsborgen för studielån (förslagsanslag), tillägg 10 000 000
80. Konst och kultur 5 149 000
01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år), avdrag -4 000
04. Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år), avdrag -22 000
20. Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt (reservationsanslag 2 år), tillägg 15 000
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år), tillägg 4 300 000
53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag), tillägg 30 000
75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år), tillägg 830 000
90. Idrottsverksamhet 37 937 000
50. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av fostran inom motion och idrott (förslagsanslag) 0
54. Understöd till projektet för totalrenovering och modernisering av Olympiastadion i Helsingfors (reservationsanslag 3 år) 37 937 000
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 207 929 000
01. Förvaltning och forskning 17 000
05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 17 000
10. Utveckling av landsbygden 117 745 000
40. Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år), tillägg 6 250 000
43. Ersättningar för djurens välbefinnande (reservationsanslag 3 år) 0
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (reservationsanslag 3 år), tillägg 111 495 000
20. Jordbruk och livsmedelsekonomi 74 144 000
01. Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 144 000
43. Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år), tillägg 73 000 000
44. Kompensationsersättningar (reservationsanslag 3 år) 0
40. Naturresursekonomi 15 015 000
22. Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 3 år), tillägg 845 000
40. Vissa ersättningar inom naturresursekonomin (förslagsanslag), tillägg 6 000 000
47. Stöd för beskogning av impedimentmark (reservationsanslag 3 år), tillägg 900 000
62. Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år), tillägg 7 270 000
64. Forststyrelsen 9 000
50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg 9 000
70. Lantmäteri och datalager 999 000
01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 999 000
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 142 598 000
01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter 19 325 000
01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 3 000 000
02. Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 10 315 000
03. Trafikledsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 11 000
04. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -1 000
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) 6 000 000
10. Trafik- och kommunikationsnäten 62 773 000
20. Basunderhåll av transportinfrastrukturen (reservationsanslag 3 år), tillägg 51 900 000
31. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år), avdrag -300 000
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg 11 173 000
20. Tjänster inom trafik, transport och kommunikation 60 500 000
50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år), tillägg 50 000
51. Understöd till tjänster inom trafik, transport och kommunikation (reservationsanslag 3 år), tillägg 26 650 000
54. Köp och utvecklande av skärgårds- och förbindelsefartygstrafiken (reservationsanslag 3 år) 0
55. Köp och utvecklande av tjänster inom den offentliga persontrafiken (reservationsanslag 3 år), tillägg 33 800 000
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 632 545 000
01. Förvaltning 14 669 000
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -833 000
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 304 000
03. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 105 000
04. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 483 000
05. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland (reservationsanslag 3 år), tillägg 3 760 000
06. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 99 000
07. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år), avdrag -2 701 000
08. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -151 000
09. Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 218 000
10. Utveckling av digitaliseringen (reservationsanslag 3 år) 8 200 000
40. Statsunderstöd för aktörer som främjar en hållbar tillväxtpolitik (reservationsanslag 3 år), tillägg 3 110 000
51. Statens andel av sjömansserviceverksamheten (förslagsanslag) 0
95. Vissa rättegångskostnader och ersättningar (förslagsanslag), tillägg 75 000
20. Förnyelse och låga koldioxidutsläpp 26 276 000
40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag), tillägg 21 376 000
46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (förslagsanslag), tillägg 4 900 000
30. Sysselsättning och företagsamhet 42 600 000
30. Statsunderstöd till kommunerna för stödjande av ensamföretagare (reservationsanslag 2 år) 0
32. Statsunderstöd till kommunerna för stärkande av Navigatorernas sektorsövergripande karaktär (reservationsanslag 2 år) 3 190 000
33. Understöd till torvföretagare (reservationsanslag 2 år) 30 585 000
42. Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag), tillägg 100 000
45. Statsunderstöd för skrotning av torvproduktionsmaskiner (reservationsanslag 3 år) 20 000 000
51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år), avdrag -12 735 000
52. Lönegaranti (förslagsanslag), tillägg 1 460 000
40. Specialfinansiering för företag 550 000 000
43. Kostnadsstöd för företag (reservationsanslag 2 år), tillägg 200 000 000
60. Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag), tillägg 650 000 000
87. Kapitalinvestering i Finlands Malmförädling Ab (reservationsanslag 3 år), avdrag -300 000 000
50. Integration och internationell kompetens -1 000 000
03. Främjande av integration och arbetskraftsinvandring (reservationsanslag 2 år), avdrag -1 000 000
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 395 443 000
01. Förvaltning 14 712 000
04. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år), tillägg 200 000
05. Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år), tillägg 292 000
06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år), tillägg 520 000
25. Den riksomfattande informationshanteringen inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år), tillägg 5 700 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg 8 000 000
02. Tillsyn 1 275 000
03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 202 000
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år), tillägg 59 000
06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år), tillägg 22 000
20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag), tillägg 992 000
03. Forskning och utveckling 10 956 000
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år), tillägg 10 956 000
20. Utkomstskydd för arbetslösa 61 000 000
50. Statsandel till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag), tillägg 6 000 000
52. Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag), tillägg 55 000 000
50. Stöd till veteraner 0
52. Statlig ersättning för kostnader för rehabiliterings- och vårdinrättningar för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst (reservationsanslag 2 år) 0
60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 84 000 000
36. Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska (fast anslag) 0
39. Utvecklande av servicestrukturen (reservationsanslag 3 år), tillägg 39 000 000
61. EU:s finansiering av programmet för hållbar tillväxt (reservationsanslag 3 år) 45 000 000
70. Hälsa och funktionsförmåga främjas 223 500 000
20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år), tillägg 223 500 000
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 29 141 000
01. Miljöförvaltningens omkostnader 3 241 000
01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 39 000
04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 202 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg 3 000 000
10. Miljö- och naturvård 1 750 000
22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år), tillägg 1 750 000
20. Samhällen, byggande och boende 24 150 000
01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år), tillägg 400 000
04. Inrättande av ett digitalt register och en digital plattform för den byggda miljön (reservationsanslag 3 år) 0
06. Programmet för en koldioxidsnål byggd miljö (reservationsanslag 3 år) 1 000 000
37. Understöd för planering av vindkraft (reservationsanslag 3 år) 250 000
52. Understöd för främjande av sådan infrastruktur i bostadshus som krävs för eldrivna transporter (reservationsanslag 3 år), tillägg 7 500 000
56. Understöd för att avstå från oljeuppvärmning av bostadshus (reservationsanslag 3 år), tillägg 15 000 000
36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN 6 435 000
09. Övriga utgifter för statsskulden 6 435 000
20. Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslagsanslag), tillägg 6 435 000
Anslagens totalbelopp 2 171 572 000