Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       80. Konst och kultur
            50. Vissa understöd
       90. Idrottsverksamhet

Statsbudgeten 2021

80. Konst och kulturPDF-versio

01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 64 910 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att av anslaget får användas också högst 79 690 000 euro till betalning av understöd som på grund av covid-19-epidemin anvisas som stipendier och andra understöd till personer, firmor och ensamföretagare inom konst- och kultursektorn.

Förklaring:Av tillägget föranleds 64 800 000 euro av minskning av konsekvenserna av covid-19-epidemin för personer, firmor och ensamföretagare inom kultur- och konstsektorn och 110 000 euro av betalning av utgifter för avlönande av visstidsanställd personal för de ökade uppgifter som beviljandet av coronaunderstöd medför.


2021 II tilläggsb. 64 910 000
2021 I tilläggsb. 15 000 000
2021 budget 4 268 000
2020 bokslut 12 125 000
2019 bokslut 4 115 000

03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 700 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av kompensation för inkomstbortfall till följd av coronavirusläget.


2021 II tilläggsb. 700 000
2021 budget 2 103 000
2020 bokslut 3 200 000
2019 bokslut 2 224 000

04. Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 700 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av ersättande av förluster som beror på att inkomsterna av inträdesbiljetter till museer och slott minskat och tillställningar inställts till följd av covid-19-epidemin.


2021 II tilläggsb. 700 000
2021 budget 22 314 000
2020 bokslut 24 099 000
2019 bokslut 20 999 000

06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 50 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att av anslaget får användas högst 300 000 euro till prisstöd för visningsverksamhet och annan avgiftsbelagd service.

Förklaring:Tillägget föranleds av täckning av inkomstbortfall till följd av covid-19-epidemin.


2021 II tilläggsb. 50 000
2021 budget 7 307 000
2020 bokslut 7 127 000
2019 bokslut 6 750 000

34. Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för grundläggande konstutbildning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 4 000 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att av anslaget får användas högst 4 150 000 euro till statsunderstöd enligt prövning för andra utbildningsanordnare inom grundläggande konstundervisning än de som får statsandel per undervisningstimme för grundläggande konstundervisning.

Förklaring:Tillägget föranleds av inkomstbortfall på grund av avbrott i inkomsterna från elevavgifter och i medelsanskaffningen till följd av covid-19-epidemin samt av merkostnader för hälsosäkra undervisningsarrangemang.


2021 II tilläggsb. 4 000 000
2021 budget 88 583 000

50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 55 500 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till betalning av understöd till kultur- och konstinstitutioner, sammanslutningar inom kulturbranschen samt biografer och filmdistributörer för att ersätta förluster som till följd av covid-19-epidemin lett till minskade inkomster från inträdesbiljetter och andra inkomster och till indragning av aktiviteter och genomförande av dem under restriktioner samt för att trygga verksamhetsförutsättningarna och för kostnader för underhåll av föreningshus och Folkets hus-byggnader.

Förklaring:Tillägget föranleds av ersättning till aktörer och sammanslutningar inom olika konstområden för förluster som orsakats av att föreställningar, evenemang, utställningar och annan motsvarande verksamhet på grund av covid-19-epidemin har ställts in eller genomförts under restriktioner.


2021 II tilläggsb. 55 500 000
2021 I tilläggsb. 5 000 000
2021 budget 14 689 000
2020 bokslut 107 784 000
2019 bokslut 4 370 000