Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
            44. Evenemangsgaranti

Statsbudgeten 2021

44. Evenemangsgaranti (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 80 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av evenemangsgaranti som betalas i enlighet med lagen om temporärt kostnadsstöd för företag.

Förklaring:I samband med tilläggsbudgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag.

Evenemangsgarantin är en ny stödform som fogas till det temporära kostnadsstödet för företag. Evenemangsgarantin ges i form av en förhandsförbindelse för offentliga tillställningar som riktar sig till minst 200 personer. Evenemangsgaranti kan beviljas en professionell evenemangsarrangör och dess underleverantörer, som ska specificeras i garantiansökan. För att evenemangsarrangören ska anses vara professionell krävs det att den har en permanent organisation och att försäljningen översteg 150 000 euro 2019. Det sammanlagda beloppet av de beviljade förhandsförbindelserna får samtidigt uppgå till högst 250 000 000 euro.

Med hjälp av evenemangsgarantin ersätts 85 procent av de skäliga, på förhand anmälda kostnader som föranletts av ordnandet av ett inställt evenemang. Ersättningens maximibelopp är 1 800 000 euro.

Garantin ska gälla evenemang som planerats för perioden 1 juni—31 december 2021.

Syftet med evenemangsgarantin är att minska riskerna med att ordna evenemang i en situation där en bestämmelse i lag eller ett föreläggande av en myndighet i anslutning till hanteringen av covid-19-pandemin hindrar eller försvårar ordnandet av evenemang och tillgången till finansiering eller försäkringar för att säkerställa ordnandet av evenemangen.


2021 II tilläggsb. 80 000 000