Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
            44. Evenemangsgaranti

Statsbudgeten 2021

40. Specialfinansiering för företagPDF-versio

43. Kostnadsstöd för företag (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 40 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av kostnadsstöd som betalas i enlighet med lagen om temporärt kostnadsstöd för företag.

Statskontoret får avstå från sådana återkravsfordringar som hänför sig till stöd som beviljats under den första omgången av kostnadsstödet och som baserar sig på 5 § 4 mom. 4 punkten i lagen om temporärt kostnadsstöd för företag (508/2020), som gäller samordning av stöd.

Förklaring:Kostnadsstödet är avsett för företag vars omsättning har sjunkit betydligt på grund av covid-19-pandemin och som har sådana lönekostnader och andra kostnader som hänför sig till stödperioden och som är svåra att anpassa.

Lagen om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (257/2021) var i kraft 29 mars—18 april 2021. Alla förplägnadsrörelsers utrymmen hölls stängda för kunder i tre veckors tid i de områden där det var nödvändigt för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom. Till förplägnadsrörelserna betalas inom ramen för kostnadsstödet gottgörelser som beräknas uppgå till sammanlagt 70 000 000 euro för perioden 29 mars—18 april 2021. För betalning av gottgörelsen används delvis anslaget för 2020 under momentet.

Statskontoret får avstå från sådana återkravsfordringar som riktar sig till stöd som beviljats under den första omgången av kostnadsstödet och som baserar sig på 5 § 4 mom. 4 punkten i lagen om temporärt kostnadsstöd för företag (508/2020), som gäller samordning av stöd. Momentet har upphävts genom lag 963/2020.


2021 II tilläggsb. 40 000 000
2021 I tilläggsb.
2020 bokslut 680 000 000

44. Evenemangsgaranti (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 80 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av evenemangsgaranti som betalas i enlighet med lagen om temporärt kostnadsstöd för företag.

Förklaring:I samband med tilläggsbudgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag.

Evenemangsgarantin är en ny stödform som fogas till det temporära kostnadsstödet för företag. Evenemangsgarantin ges i form av en förhandsförbindelse för offentliga tillställningar som riktar sig till minst 200 personer. Evenemangsgaranti kan beviljas en professionell evenemangsarrangör och dess underleverantörer, som ska specificeras i garantiansökan. För att evenemangsarrangören ska anses vara professionell krävs det att den har en permanent organisation och att försäljningen översteg 150 000 euro 2019. Det sammanlagda beloppet av de beviljade förhandsförbindelserna får samtidigt uppgå till högst 250 000 000 euro.

Med hjälp av evenemangsgarantin ersätts 85 procent av de skäliga, på förhand anmälda kostnader som föranletts av ordnandet av ett inställt evenemang. Ersättningens maximibelopp är 1 800 000 euro.

Garantin ska gälla evenemang som planerats för perioden 1 juni—31 december 2021.

Syftet med evenemangsgarantin är att minska riskerna med att ordna evenemang i en situation där en bestämmelse i lag eller ett föreläggande av en myndighet i anslutning till hanteringen av covid-19-pandemin hindrar eller försvårar ordnandet av evenemang och tillgången till finansiering eller försäkringar för att säkerställa ordnandet av evenemangen.


2021 II tilläggsb. 80 000 000