Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Anslag
   Anslag

Statsbudgeten 2021

I tilläggsbudgetproposition för 2021PDF-versio

  euro
ANSLAG
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 0
30. Internationellt utvecklingssamarbete 0
89. Finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet (reservationsanslag 3 år) 0
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 18 940 000
10. Domstolar och rättshjälp 9 079 000
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg 7 530 000
04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 549 000
20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning 3 000 000
01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 3 000 000
30. Åklagare 841 000
01. Åklagarmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 841 000
40. Verkställighet av straff 4 720 000
01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 4 720 000
50. Valutgifter 1 300 000
20. Valutgifter (förslagsanslag), tillägg 1 300 000
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 978 000
80. Överföringar till landskapet Åland 978 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg 978 000
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 40 000 000
20. Yrkesutbildning och gymnasieutbildning 17 500 000
30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag), tillägg 17 500 000
80. Konst och kultur 20 000 000
01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år), tillägg 15 000 000
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år), tillägg 5 000 000
90. Idrottsverksamhet 1 000 000
52. Statsandelar för kommuner och idrottsutbildningscenter samt finansiering för kostnader för utvärdering av idrottsvetenskapliga projekt och vissa understöd (fast anslag), tillägg 1 000 000
91. Ungdomsarbete 1 500 000
52. Statsandelar till kommunernas ungdomsväsende samt vissa understöd (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 500 000
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 4 000 000
10. Utveckling av landsbygden 0
40. Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år) 0
40. Naturresursekonomi 4 000 000
44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag), tillägg 3 750 000
46. Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år), tillägg 250 000
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 23 320 000
01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter 170 000
02. Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 170 000
20. Tjänster inom trafik, transport och kommunikation 23 150 000
51. Understöd till tjänster inom trafik, transport och kommunikation (reservationsanslag 3 år), tillägg 23 150 000
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 148 076 000
20. Förnyelse och låga koldioxidutsläpp 18 138 000
49. Investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik (reservationsanslag 3 år), tillägg 6 832 000
87. Kapitallån för modernisering av industrin och utveckling av företagsledda ekosystem för affärsverksamhet (förslagsanslag), tillägg 11 306 000
30. Sysselsättning och företagsamhet 129 938 000
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s regional- och strukturpolitiska program och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag), tillägg 129 938 000
40. Specialfinansiering för företag 0
43. Kostnadsstöd för företag (reservationsanslag 2 år) 0
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 148 500 000
20. Utkomstskydd för arbetslösa 61 000 000
50. Statsandel till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag), tillägg 6 000 000
52. Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag), tillägg 55 000 000
60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 17 500 000
39. Utvecklande av servicestrukturen (reservationsanslag 3 år), tillägg 17 500 000
70. Hälsa och funktionsförmåga främjas 70 000 000
20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år), tillägg 70 000 000
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 10 000 000
20. Samhällen, byggande och boende 10 000 000
56. Understöd för att avstå från oljeuppvärmning av bostadshus (reservationsanslag 3 år), tillägg 10 000 000
Anslagens totalbelopp 393 814 000