Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2021

20. Tjänster inom trafik, transport och kommunikationPDF-versio

51. Understöd till tjänster inom trafik, transport och kommunikation (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 23 150 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att Transport- och kommunikationsverket i den situation som orsakats av coronaviruspandemin kan använda 23 150 000 euro för stöd till last- och passagerarfartygsrederier för bedrivande av trafik och för verkställigheten av stödet, och av understödet får högst 150 000 euro användas för de kostnader för juridiskt stöd, konsultering och utredningar som föranleds av verkställigheten och beredningen av understödet.

Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:

Dispositionsplan (euro)

   
Säkerhetsverksamhet för vägtrafik 8 100 000
Konverteringsstöd för personbilar 6 000 000
Yrkesutbildning i samband med järnvägstrafiken 841 000
Prisstöd för lotsning inom Saimenområdet 3 800 000
Stöd till last- och passagerarfartygsrederier 23 150 000
— varav juridiskt stöd, konsultering och utredningar som föranleds av verkställigheten och beredningen (högst) 150 000
Sammanlagt 41 891 000

Förklaring:Syftet med tilläggsanslaget är att trygga Finlands nödvändiga trafikförbindelser, försörjningsberedskap och Finlands utrikeshandelstransporter medan covid-19-pandemin fortsätter samt att säkerställa regelbunden frakttrafik och passagerartrafik mellan Egentliga Finland, Åland och Sverige, mellan Helsingfors och Estland samt mellan Vasa och Umeå. Sjötransporternas andel av Finlands export är 90 procent och av importen 80 procent. Det är inte möjligt att ersätta sjötransporter med landsvägstransporter i finländska förhållanden.

Efter att covid-19-pandemin började i mars 2020 upphörde passagerarfärjorna att trafikera linjen Helsingfors—Åland—Stockholm. Den nödvändiga och regelbundna gods- och passagerartrafiken skulle äventyras om fler rutter avlägsnades, om turtätheten blev ännu glesare eller om fler passagerarfartyg avlägsnades från trafiken. Risken för avlägsnande från den reguljära trafiken gäller särskilt passagerarfärjor, för vilka inkomstbildningen i många fall i stor utsträckning grundar sig på inkomster från passagerare. På grund av covid-19-pandemin har antalet passagerare dock minskat betydligt och det har bidragit till att det inte lönar sig att trafikera alla passagerarfärjor på marknadsvillkor.

Enligt statsrådets förordning om stödjande av sjöfart (548/2020) som utfärdades i juni 2020, kan den behöriga myndigheten ålägga en allmän trafikplikt och bevilja statsunderstöd för fortsatt trafik på en passagerar- eller fraktfartygsrutt som myndigheten identifierat som nödvändig, om den anser att det inte annars finns tillräckligt med trafik på marknadsvillkor tillgänglig. För närvarande har detta gjorts i fråga om fem förbindelsesträckor. Den behöriga myndighet som avses i förordningen är Transport- och kommunikationsverket.

Till följd av ökningen av anslaget och kompletteringen av motiveringen till momentet har till dispositionsplanen fogats en ny punkt om stöd till last- och passagerarfartygsrederier.


2021 I tilläggsb. 23 150 000
2021 budget 18 741 000
2020 VII tilläggsb. 9 000 000
2020 IV tilläggsb. 32 300 000
2020 budget 19 741 000
2019 bokslut 20 141 000