Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2021

01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 43 563 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Maanmittauslaitoksen omarahoitusosuutena yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa

2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) laitoksen toimintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen.

Selvitysosa:Maanmittauslaitoksen tehtävänä on toimialallaan:

  • — huolehtia kiinteistönmuodostamis- ja tilusjärjestelytoiminnasta
  • — harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa
  • — huolehtia paikantamisen perustasta ja peruspaikkatietojen tuottamisesta sekä tuottaa asiantuntijapalveluita yhteiskunnan käyttöön
  • — huolehtia tarvittavien rekisterien ylläpitämisestä
  • — huolehtia alan yleisestä kehittämisestä ja osallistua kansainväliseen yhteistyöhön
  • — hoitaa ne muut tehtävät, jotka erikseen säädetään tai maa- ja metsätalousministeriö määrää sen suoritettaviksi.

Maanmittauslaitos tukee pääluokkaperusteluissa sekä luvun 30.70 selvitysosassa esitettyjen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteiden saavuttamista.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Maanmittauslaitokselle vuoden 2021 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteet.

Maanmittauslaitoksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

  2019 tilinpäätös 2020 arvio 2021 arvio
  Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv
                   
Kiinteistötoimitukset 35 999 34 057 469 37 073 37 073 478 37 081 37 073 478
Tilusjärjestelytehtävät 3 290 34 52 3 328 - 52 3 301 - 52
Kirjaamistehtävät 23 554 19 032 343 22 510 20 010 352 24 299 22 293 362
Perustietovarantojen ylläpito 30 905 2 121 420 31 530 2 663 425 32 938 3 465 428
Tietopalvelu 13 266 12 900 69 14 240 14 240 67 14 443 14 440 70
Maanmittaus ja paikkatietosektorin tutkimus, kehittäminen ja asiantuntijapalvelut 17 393 7 647 260 17 450 6 875 261 16 454 5 943 245
Yhteensä 124 407 75 791 1 613 126 131 80 861 1 635 128 515 84 213 1 635

Viraston tunnusluvut

  2019
toteutuma
2020
tavoite1)
2021
tavoite
       
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus      
— KMTK-yhteistyössä mukana olevien kuntien kokonaismäärä vuoden lopussa 21 50 70
— KTJ-2024 perusparannusohjelman kattavuusindeksi 49 56 63
— tietovarastojen hyödyntäminen, kasvu edellisestä vuodesta, % 5 2 2
— tutkimuksen luottamus & maine 3,72 3,90 3,90
— tilusjärjestelytuotanto (Mha) 7 461 8 200 6 900
       
Toiminnallinen tehokkuus      
— kokonaistuottavuus 100,5 102,0 102,0
— työn tuottavuus 98,5 102,0 102,0
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
— toimitustuotanto, toimituksia, kpl 15 956 17 000 17 000
— tilusjärjestelyt (uusjaot), kpl 7 8 6
— kirjaamisratkaisujen määrä, kpl 321 762 220 000 320 000
— huoneistotietojen ratkaisujen määrä, kpl - - 92 000
— laserkeilausohjelman toteutuma, % - - 100
— lohkomisen kestoaika, kk 5,1 5,6 5,4
— lainhuutojen käsittelyaika, pv 24 20 20
— rakennusten ja tiestön täydellisyys, % 97 96 96
— asiakkaiden kokonaistyytyväisyys, % 89 85 85
— referoidut tieteelliset julkaisut, kpl 110 110 110
— sähköisten palveluiden häiriöttömyys % 99,7 99,5 99,5

1) Päivitetty tulossopimuksen mukaisiksi.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 128 732 126 382 127 776
Bruttotulot 75 781 84 213 84 213
Nettomenot 52 951 42 169 43 563
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 41 755    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 32 084    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 65 435 72 866 73 133
— muut tuotot 8 - -
Tuotot yhteensä 65 443 72 866 73 133
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 44 922 46 696 50 208
— osuus yhteiskustannuksista 23 619 26 170 22 926
Kustannukset yhteensä 68 542 72 866 73 133
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 3 098 - -
Kustannusvastaavuus, % 95 100 100
       
Muut suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 1 795 2 000 1 672
— muut tuotot - - -
Tuotot yhteensä 1 795 2 000 1 672
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 2 356 1 051 879
— osuus yhteiskustannuksista 811 849 709
Kustannukset yhteensä 3 167 1 900 1 588
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -1 372 100 84
Kustannusvastaavuus, % 57 105 105

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Maapohjan arvostamisjärjestelmän ylläpito 554
JTS-miljardin tuottavuussäästö -333
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa 30
Palkkausten tarkistukset 1 143
Yhteensä 1 394

2021 talousarvio 43 563 000
2020 IV lisätalousarvio 3 500 000
2020 talousarvio 42 169 000
2019 tilinpäätös 43 280 000