Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet

Talousarvioesitys 2021

02. ValvontaPDF-versio

Selvitysosa:Luvun menot aiheutuvat sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan lakisääteistä valvontaa harjoittavien laitosten toimintamenoista, työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenoista, lääkeasioiden tiekartan toimeenpanosta aiheutuvista menoista ja oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menoista. Valvontalaitoksia ovat Säteilyturvakeskus, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, Sosiaali- ja terveydenhuollon tietolupaviranomainen ja aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet. Oikeuslääkinnän tehtävät hoitaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Valvontalaitosten toiminta kohdistuu hallituskauden strategisista tavoitteista seuraaviin:

 • — Elin- ja työympäristön terveellisyys ja turvallisuus on lisääntynyt
 • — Oikea-aikaiset ja luotettavat palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeisiin.
Vaikuttavuus
 • — yhdenvertaisuuden, oikeusturvan ja muiden perusoikeuksien sekä lainsäädännön noudattamisen varmistaminen
 • — valvonnan painopiste on turvallisuutta, palveluiden järjestämistä ja omavalvontaa edistävässä ennakoivassa, riskiperusteisessa sekä laadultaan ja laajuudeltaan merkittävän toiminnan valvonnassa.

03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 794 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös EU-rahastojen tuella toteuttavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Määrärahasta saa käyttää myös enintään 1 500 000 euroa Suomen ja Venäjän tai muiden Suomen lähialueeksi luettavien maiden kanssa tehtävään säteily- ja ydinturvallisuuden yhteistyöhön:

1) ensisijaisesti Venäjän Federaation ydinturvallisuusviranomaisen ja toiminnanharjoittajien kanssa toteutettaviin ydin- ja säteilyturvallisuutta edistäviin hankkeisiin

2) muiden Suomen lähialueeksi luettavien valtioiden viranomaisten kanssa toteutettaviin ydin- ja säteilyturvallisuutta edistäviin hankkeisiin

3) ydin- ja säteilyturvallisuusyhteistyöhön liittyvien valtion siirtomenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Säteilyturvakeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2021. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Vaikuttavuustavoitteet ja toiminnalliset tavoitteet

Korkeatasoinen ionisoivan ja ionisoimattoman säteilyturvallisuuden taso on ylläpidetty ja varmistettu. EU:n perusnormidirektiivin vaatimusten mukainen ionisoivaa säteilyä käyttävien diagnoosimenetelmien lähetekäytännön oikeutusarviointi toimeenpantu. STUK:n toiminta pyrkii tukemaan hallituksen tavoitetta saavuttaa hiilineutraalitalous ylläpitämällä korkeatasoista ydinturvallisuuden tasoa. STUK pyrkii mm. ydinsulkusopimuksen edistämisellä edistämään hallitusohjelman tavoitetta, että Suomi on kokoaan suurempi Euroopassa ja maailmalla.

Säteilyturvakeskuksen rahoitusrakenne (1 000 euroa) ja henkilötyövuodet

  2019
toteutuma
htv 2020
varsinainen talousarvio
htv 2021
esitys
htv
             
Budjettirahoitus 16 425 135 14 235 134 14 794 135
Maksullinen toiminta 23 990 196 22 349 196 24 087 194
Yhteisrahoitteinen toiminta 1 066 6 500 7 600 8
Yhteensä 41 481 337 37 084 337 39 481 337

Säteilyturvakeskuksen tulosalueittaiset kustannukset (1 000 euroa) ja henkilötyövuodet

  2019
toteutuma
htv 2020
arvio
htv 2021
arvio
htv
             
Ydinenergia 21 804 86 21 400 87 22 727 86
Säteilytoiminta 6 420 25 6 300 25 6 445 25
Valmiustoiminta 3 057 9 2 400 9 3 122 9
Tutkimus ja kehitys 2 631 13 1 484 12 1 021 13
Asiantuntijapalvelut 3 059 12 1 400 9 1 433 9
Viestintä 1 414 5 1 300 6 1 712 6
Ympäristö 3 096 9 2 800 9 3 021 9
Yhteiset palvelut ja tukitehtävät   117   119   119
Lomat   61   61   61
Yhteensä 41 481 337 37 084 337 39 481 337

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 41 481 37 084 39 481
Bruttotulot 25 056 22 849 24 687
Nettomenot 16 425 14 235 14 794
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 11 485    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 6 647    

Julkisoikeudellisen ja muun maksullisen toiminnan tavoitteena on kustannusvastaavuus.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (ydinturvallisuusvalvonta, 1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot 18 383 19 649 21 387
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 18 396 19 649 21 387
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -13 - -
Kustannusvastaavuus, % 100 100 100

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (erillislakien mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet, 1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot 748 700 700
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 1 365 700 700
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -617 - -
Kustannusvastaavuus, % 55 100 100

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 356 100 100
— EU:lta saatava rahoitus 125 150 200
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 1 029 - -
Tuotot yhteensä 1 510 250 300
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 1 066 500 600
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) 444 -250 -300
Omarahoitusosuus, % -42 50 50
Ydin- ja säteilyturvallisuuden yhteistyö

Ydin- ja säteilyturvallisuuden yhteistyö Venäjän federaation kanssa on kohdistunut seuraaviin aihepiireihin: Leningradin ydinvoimalaitos, Kuolan ydinvoimalaitos, ydinturvallisuusvalvonta, radioaktiiviset jätteet, ympäristön säteilyvalvonta ja onnettomuusvalmius sekä ydinmateriaalivalvonta. Pääosa resursseista on kohdistettu mainittujen kahden ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kohentamiseen siten, että pääkohde on Leningradin ydinvoimalaitos, jonka sijainti ja Tšernobyl-tyyppiset reaktorit korostavat jatkuvan parantamisen tarvetta. Hankkeisiin sisältyy muun muassa koulutustoimintaa, turvallisuusanalyysejä, teknisiä turvallisuusparannuksia, laitetoimituksia sekä laitteistojen tarkastustekniikan kehittämistä. Leningradin ja Kuolan laitoksen ympäristön säteilyvalvontajärjestelmät on toteutettu tämän yhteistyön puitteissa.

Muiden lähialueeseen kuuluvien maiden kanssa ydin- ja säteilyturvallisuuden yhteistyö kohdistuu vastaavasti suomalaisten turvallisuuden kannalta merkittävimpiin kohteisiin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Valvontamaksut vastaamaan veronluonteisen valvonnan tuottoja ja kustannuksia 279
JTS-miljardin tuottavuussäästö -44
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -2
Palkkausten tarkistukset 326
Yhteensä 559

2021 talousarvio 14 794 000
2020 talousarvio 14 235 000
2019 tilinpäätös 11 587 000

05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 13 642 000 euroa.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto edistää väestön terveyttä ja toimintakykyä valvonnan edellyttämän ohjauksen sekä ennakoivan ja jälkikäteisen valvonnan keinoin.

Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2021. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tuloksellisuus
 • — kärkihankkeiden tavoitteiden toteutumisen tukeminen: palvelut asiakaslähtöisiksi sisältäen mm. julkisen palvelulupauksen, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja eriarvoisuuden vähentäminen, lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma, ikäihmisten kotihoidon kehittäminen ja digitalisaatio
 • — reformien toimeenpanon tukeminen: sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen, alue- ja keskushallinnon uudistus
 • — valvonnan painopisteen siirtäminen ennakoivaan ja omavalvontaan sekä toiminnan ohjauksen vahvistaminen tähän suuntaan
 • — lupa- ja valvontaprosessien sujuvoittaminen
 • — normien purkuun osallistuminen ja hallinnollisen taakan keventäminen sekä näistä johtuvien lainsäädäntöuudistusten toimeenpano.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston talousarvio perustuu osittaiseen nettobudjetointiin. Bruttobudjetoidut tulot on budjetoitu momentille 12.33.02. Toimintamenomomentille kirjattavat tulot ovat terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattihenkilöiden ammattioikeuksia koskevia päätöksiä sekä valtakunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon yksityisten palvelunantajien lupia koskevien suoritteiden maksuja sekä viraston suoritteista liiketaloudellisin perustein määrättäviä maksuja.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 17 591 15 793 17 642
Bruttotulot 5 007 3 765 4 000
Nettomenot 12 584 12 028 13 642
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 712    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 468    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 6 304 4 965 5 200
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot 1 297 1 200 1 200
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 4 587 3 565 3 655
— osuus yhteiskustannuksista 2 640 1 400 1 545
Kokonaiskustannukset yhteensä 7 227 4 965 5 200
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -923 - -
Kustannusvastaavuus, % 87 100 100
Tuotokset ja laadunhallinta

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston käsiteltäväksi saapuvien asioiden määriä

  2019
toteutuma
2020
ennuste
2021
ennuste
2020/2021
muutos-%
         
Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevat päätökset 20 813 20 000 20 000 0,0
Sosiaalihuollon ammatinharjoittamista koskevat laillistamispäätökset 21 356 10 000 10 000 0,0
Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta-asiat 1 612 1 500 1 750 16,7
Raskauden keskeyttämistä koskevat luvat 777 970 800 -17,5
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Valviran strategia uudistettiin vuoden 2020 alussa. Kolmen strategisen painopisteemme; lisäämme asiakas-, potilas- ja elinympäristön turvallisuutta varmistamalla vastuullista toimintaa, turvaamme valtakunnallista yhdenvertaisuutta ja toimintamme perustuu ajantasaiseen ja luotettavaan tietoon, tukena on neljä mahdollistajaa, jotka vaikuttavat olennaisesti strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Nämä ovat asiakaslähtöinen digitalisaatio, vuorovaikutus ja yhteistyö, avoin ja vaikuttava viestintä sekä osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Strategisten tavoitteiden toteutuminen edellyttää panostusta henkilöstöön, digitalisaatioon, yhteistyöhön ja viestintään.

Toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja edellyttää virastolta uudistumista, johdolta uudenlaista suunnan näyttöä sekä henkilöstön sitouttamista myös muuttuviin tavoitteisiin. Muutoksessa on tärkeää vahvistaa nykyisiä asiantuntijavoimavaroja, hyödyntää verkostoja ja tukea henkilöstön osaamisen kehittämistä kohti uusia tarpeita. Tätä toteutetaan kehittämällä ja hyödyntämällä tavoite- ja kehityskeskusteluja sekä panostamalla henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Muutosta edesauttaa toimintatapojen ja työmenetelmien uudistaminen mm. digitaalisten työkalujen avulla.

Työhyvinvoinnista huolehtiminen luo perustaa henkilöstön toimintakyvylle. Suuri työmäärä, virkatehtävien suorittamiseen liittyvät vastuut sekä jatkuva muutostilanne ovat työhyvinvoinnin kannalta haasteellisia. Työhyvinvointia seurataan säännöllisin kyselyin ja tulosten analysointiin sekä kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseen ja niiden seurantaan panostetaan, esimiestyötä tuetaan virastolle räätälöidyllä valmennuksella. Johto ja esimiehet kiinnittävät yhä enemmän huomiota esimiestyöhön, työtehtävien organisointiin ja henkilöstön tukemiseen sekä osaamisen kehittämiseen. Työntekijöiden työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista tuetaan joustavia etätyökäytäntöjä kehittämällä ja myös uudet toimitilat mahdollistavat uudenlaisten työskentelytapojen ja toimintakulttuurin kehittämistä.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Alkoholielinkeinorekisterin uudistushanke (ALLU) (v. 2020 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -1 200
Alkoholielinkeinorekisterin uudistushanke (ALLU) (v. 2021 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 1 800
Momentille 11.19.09 tuloutettavat AVI:en perimät yksityisten sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelutuottajien vuosimaksuja vastaava summa 590
Tupakkalain toimeenpanon maksullisen toiminnan rahoitus (2 htv) 140
JTS-miljardin tuottavuussäästö -23
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa 13
Palkkausten tarkistukset 322
Tasomuutos -28
Yhteensä 1 614

2021 talousarvio 13 642 000
2020 IV lisätalousarvio 730 000
2020 talousarvio 12 028 000
2019 tilinpäätös 12 340 000

06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 851 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien, viraston ulkopuolella toteutettavien tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

2) viraston monitoimipaikkaisen toimintamallin vahvistamisesta aiheutuvien lisämenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksella on tarvittaessa toimitiloja toiminnan kannalta keskeisissä kaupungeissa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2021. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tuloksellisuus
 • — Lääkkeiden jakelu tukee rationaalisen lääkehoidon periaatteiden toteutumista ja palvelujärjestelmän katkeamattomia hoitoketjuja Lääkeasioiden tiekartan toimenpidekokonaisuuksien edistäminen
 • — Lääkkeiden saatavuus ja apteekkien toimitusvarmuus ovat tavoitetasolla
 • — Palvelujärjestelmän toimintamallien kehittämisen tuki sisältäen digitalisaation
 • — HTA periaatteiden ja toimintamallien yhdenmukaistamiseen osallistuminen
 • — Lääkehoidon kansallisen ja alueellisen ohjauksen kyvykkyyksien tukeminen
 • — Fimea toimii ensisijaisena kansallisen ja kansainvälisen lääketiedon tuottajana ja kehittäjänä sekä osallistuu lääkealan tiedonhallinnan ja digitaalisten työvälineiden kehittämiseen
 • — Fimea on arvostettu myyntilupa-arvioija EU:ssa ja huolehtii kyvykkyyksien kehittämisestä
 • — EU-lainsäädännön kehittäminen ja täytäntöönpano
 • — Uudet valvontatehtävät ja niiden implementointi lisäarvoa tuottavalla tavalla
 • — Kliinisten lääketutkimusten asetuksen toimeenpano ja valvontamenettelyjen yhteensovittaminen Valtakunnallisen eettisen toimikunnan kanssa.
Toiminnallinen tehokkuus (taloudellisuus, tuottavuus, kannattavuus, kustannusvastaavuus)

Tavoitteena on, että viraston maksullisen toiminnan suoritteet tuotetaan kustannusvastaavasti. Keskus seuraa tuottavuuden kehitystä Tilastokeskuksen määrittelemien tuottavuusindikaattorien avulla.

Toiminnan tehokkuus (indeksi 100 = vuosi 2011)

  2019
toteutuma
2020
tavoite
2021
tavoite
       
Työn tuottavuusindeksi 84,0 > 100 > 100
Kokonaistuottavuusindeksi 84,2 > 100 > 100

Viraston henkilötyövuodet

  2019
toteutuma
2020
arvio
2021
arvio
       
Maksullinen toiminta 236 241 247
Ei-maksullinen toiminta 38 43 52
Yhteensä 274 284 299

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 31 955 30 176 30 109
Bruttotulot 26 130 25 072 25 258
Nettomenot 5 825 5 104 4 851
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 841    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 768  

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen rahoitusrakenne (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Budjettirahoitus 3 752 5 104 4 851
       
Maksullisen toiminnan tuotot 26 130 25 072 25 258
— julkisoikeudelliset suoritteet 23 715 22 742 22 578
— liiketaloudelliset suoritteet 13 - -
— erillislakien mukaiset suoritteet 2 212 2 080 2 080
Muut tuotot 190 250 600
       
Edelliseltä vuodelta siirtynyt 4 841 - -
Yhteensä 34 723 30 176 30 109

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (maksuperustelain mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 23 728 22 742 22 578
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 17 155 13 872 15 958
— osuus yhteiskustannuksista 9 724 8 870 6 620
Kustannukset yhteensä 26 879 22 742 22 578
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -3 151 - -
Kustannusvastaavuus, % 88 100 100

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (erillislakien mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot,suoritteiden myyntitulot 2 212 2 080 2 080
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 892 1 335 1 335
— osuus yhteiskustannuksista 507 745 745
Kustannukset yhteensä 1 399 2 080 2 080
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 813 - -
Kustannusvastaavuus, % 158 100 100
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen henkilöstön osaamista ja työkykyä ylläpidetään, tuetaan ja kehitetään:

 • — edistetään valmennettavaa johtamisotetta
 • — osaamisen johtamista vahvistetaan
 • — liikkuvuus ja henkilökierto ovat osa henkilöstön kehittämistä
 • — työnantajakuva säilytetään nykyisellä tasolla.
Tunnusluvut 2019
toteutuma
2020
tavoite
2021
tavoite
       
Henkilöstön hyvinvointi      
— työtyytyväisyysindeksi 3,8 yli valtion keskitason yli valtion keskitason
— sairauspoissaolot pv/htv vähenevät 7,3 alle valtion keskitason alle valtion keskitason

Määrärahasta on tarkoitettu 150 000 euroa tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina maksullisen toiminnan tuloina maksuperustelain mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista saadut tulot ja lääkelain (595/2009) 84 b §:ssä tarkoitetut tulot.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen talousarvio perustuu nettobudjetointiin. Menot katetaan pääasiassa valvonta- ja palvelutoiminnasta perittävillä maksuilla. Maksullisen toiminnan palvelut tuotetaan omakustannushintaan. Suoritteista perittävät maksut ovat maksuperustelain mukaisia. Lääkkeiden laadunvalvonnan kustannukset katetaan lääkelain (595/2009) 84 b §:n mukaisella maksulla.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Terveysteknologian ja geenitekniikan rekisterien uudistushanke (v. 2020 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -370
JTS-miljardin tuottavuussäästö -3
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa 7
Palkkausten tarkistukset 113
Yhteensä -253

2021 talousarvio 4 851 000
2020 II lisätalousarvio 1 900 000
2020 talousarvio 5 104 000
2019 tilinpäätös 3 752 000

07. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 26 934 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) 15 §:n ja 20 §:n mukaisista toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut alustavasti työsuojelun aluehallintoviranomaisille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2021. Tarkennetut tulostavoitteet määritellään ministeriön ja työsuojelun aluehallintoviranomaisten välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Työsuojeluvalvonta vahvistaa turvallista, terveellistä ja reilua työtä monipuolisilla keinoilla toimintaympäristön muutoksiin reagoiden ja toimintaa rohkeasti kehittäen. Toimintaympäristössä tunnistetut, valvontaan vaikuttavat ilmiöt liittyvät työoloihin, pirstaloituvaan työelämään, työn kuormitustekijöihin, jatkuvaan uudistumiseen, tiedon hyödyntämiseen ja digitalisaatioon.

Tavoitteena on, että työsuojeluvalvonta tukee ja edistää työpaikan omaa turvallisuustoimintaa, jotta työ olisi terveellistä ja turvallista kaikilla työpaikoilla työnteon muodosta riippumatta. Valvonnalla varmistetaan, että työnantajat ja muut vastuutahot noudattavat työsuojelulainsäädäntöä.

Valvonnan kohteena oleviin asiakokonaisuuksiin ja ilmiöihin määritellään ne valvonnan keinot, joita yhdistelemällä valvonnalla saadaan mahdollisimman suuri vaikuttavuus. Valvonnan käytössä olevien keinojen monipuolistaminen ja tehostaminen sekä uusien keinojen kehittäminen ja käyttöönotto on keskeinen kehityssuunta toiminnassa.

Toiminnallinen tehokkuus

Tarkastustoiminnalle asetetaan seuraavat määrätavoitteet:

Toiminnallinen tehokkuus

  2019
toteutuma
2020
tavoite
2021
tavoite
       
Kokonaistarkastusmäärä 23 884 20 000 21 000
Muilla valvonnan keinoilla kontaktoidut työpaikat - 15 000 15 000

Työsuojelun aluehallinnon kokonaiskustannukset (1 000 euroa) ja henkilötyövuodet tulosalueittain

Tulosalue 2019
toteutuma
%-osuus htv 2020
tavoite
%-osuus htv 2021
tavoite
%-osuus htv
                   
Työpaikkojen valvonta ja asiakaskysyntään vastaaminen 19 551 78 307 18 317 70 287 18 803 70 290
Valvontaa tukeva toiminta 5 514 22 87 7 850 30 123 8 131 30 125
Yhteensä 25 065 100 394 26 167 100 410 26 934 100 415
Tuotokset ja laadunhallinta

Työsuojelun vastuualueet ovat uudistumiskykyisiä ja yhteiskunnan ilmiöihin nopeasti reagoivia valvontaviranomaisia. Yhteistyötahot ja asiakkaat otetaan mukaan kehittämiseen ja kokeiluihin.

Tietoa hyödynnetään monipuolisesti valvonnan ja työelämän kehittämisessä. Työsuojelun vastuualueet jakavat tietoa, osaamista ja näkemystä eri sidosryhmien ja asiakkaiden käyttöön.

Digitalisaation mahdollisuuksia hyödynnetään yhteistyötahojen ja asiakkaiden kanssa rohkeasti kokeillen. Työsuojeluvalvonnan tuottavuutta, kattavuutta ja vaikuttavuutta parannetaan merkittävästi.

Sidosryhmäyhteistyö ja viestintä tukevat tehokkaasti työsuojelun vastuualueiden toimintaa.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet edistävät vastuualuerajat ylittävää yhteistyötä ja valtakunnallisia yhteisiä tehtäviä sekä kehittävät henkilöstön osaamista. Vastuualueet ovat kilpailukykyinen ja jatkuvasti kehittyvä hyvän henkilöstöpolitiikan työpaikka, jossa huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista.

Osallistavan johtamisen ja esimiestyön avulla varmistetaan, että henkilöstö on mukana toiminnan kehittämisessä ja tarvittavien muutosten tunnistamisessa lisäarvoa tuottavalla tavalla.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 25 329 26 337 27 104
Bruttotulot 264 170 170
Nettomenot 25 065 26 167 26 934
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 394    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 104    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Harmaan talouden torjunnan moniviranomaisyhteistyön kehittäminen (1 htv) (HO 2019) 70
JTS-miljardin tuottavuussäästö -131
Palkkausten tarkistukset 828
Yhteensä 767

2021 talousarvio 26 934 000
2020 talousarvio 26 167 000
2019 tilinpäätös 24 775 000

08. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietolupaviranomaisen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kysynnän vuosittaisen vaihtelun tasaamiseen

2) lupaviranomaisen yleishallinnosta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuvien kustannusten maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahaa käytetään tietolupaviranomaisen peruspalvelujen ja infrastruktuurin kehittämiseen ja ylläpitoon. Tietoluvan saajat maksavat luvista ja aineistopalveluista, kuten tietojen kokoamisesta, yhdistelyistä, muokkaamisesta ja tietoturvallisen käyttöympäristön käytöstä aiheutuvista kustannuksista valtion maksuperustelain (150/1992) ja STM:n antaman Findatan maksuasetuksen mukaisesti. Lupaviranomainen korvaa rekisterinpitäjälle luvansaajilta perityistä maksuista sille kuuluvan osuuden. Lupaviranomainen maksaa Tietoturvallisen käyttöympäristön käytöstä järjestelmän toimittajille sopimuksen mukaisen korvauksen. Tietolupaviranomaisen tehtävistä säädetään laissa sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (552/2019).

Toiminnalle on asetettu seuraavat tavoitteet nelivuotiskaudelle 2020—2023:

 • — lupaviranomaisen neuvontapalvelun sekä lupaprosessin sekä tietojen kokoamis- ja käsittelyprosessin kehittäminen ja käyttöönotto
 • — tietoluvan edellyttämän tutkimuksen eettisen käsittelyn liittäminen osaksi lupaprosessia
 • — kansallisen sähköisen käyttöportaalin ja lupakäsittelyn asianhallintajärjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto tietojen yhdistämis- ja luovutuspalvelun sekä koodiavainten säilytyspalvelun kehittäminen ja käyttöönotto
 • — tietoturvallisen teknisen käyttöympäristön kehittäminen tietojen luovuttamiseksi
 • — lupaviranomaisen ja rekisteripitäjien yhteistoiminnan kehittäminen.

Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa lupaviranomaiselle ja sen toiminnalle tulostavoitteet lupaviranomaisen ohjausryhmän esitysten pohjalta.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 506 5 250 3 950
Bruttotulot - 50 750
Nettomenot 506 5 200 3 200
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta -    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 994    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertaluonteiset investoinnit -2 000
Yhteensä -2 000

2021 talousarvio 3 200 000
2020 talousarvio 5 200 000
2019 tilinpäätös 2 500 000

09. Lääkeasioiden tiekartan toimeenpano (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 5 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) lääkeasioiden tiekartan toimeenpanosta aiheutuviin hankintoihin ja selvityksiin sekä toimenpiteiden koordinointiin, edistämiseen ja muihin vastaaviin menoihin

2) lääkehoidon tiedonhallinnan kansallisten ja alueellisten kehittämis- ja kokeiluhankkeiden sekä muiden alueellisten kehittämis- ja kokeiluhankkeiden menojen maksamiseen

3) enintään kahdeksaa henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen toimenpideohjelman ohjaus- ja asiantuntijatehtäviin.

Selvitysosa:Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti lääkehuoltoa kehitetään lääkeasioiden tiekartan (STM:n raportteja 5/2019) mukaisesti. Lääkeasioiden tiekartan toimeenpanossa on kyse lääkkeiden jakelujärjestelmän rakenteellisesta uudistuksesta, lääkehoidon ohjauksen vahvistamisesta, lääkehoitoon liittyvän tietopohjan parantamisesta sekä tiedon käytön tehostamisesta. Paremmalla ohjauksella ja tietopohjalla voidaan varmistaa uusien lääkkeiden hallittu käyttöönotto ja edistää lääkkeiden järkevää käyttöä.


2021 talousarvio 5 000 000

20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 11 841 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain (459/1973) 12 §:n mukaisen oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menojen maksamiseen

2) oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavista korvauksista annetun asetuksen (133/2020) mukaisten palkkioiden ja korvausten maksamiseen

3) yliopistoilta ostopalveluna tehtävän oikeuslääketieteen erikoislääkärikoulutuksen menojen maksamiseen

4) oikeuslääketieteellisen ruumiin avaukseen määrättyjen ruumiiden kuljetuksista tai poliisin tilaamista ruumiiden kuljetuksista aiheutuvien menojen maksamiseen

5) oikeuslääkäreille virka-ajan ulkopuolella tehtävästä päivystyksestä aiheutuvien päivystyspalkkioiden tai -palkkojen maksamiseen enintään kahta henkilötyövuotta vastaavasti sekä muiden päivystystoiminnan menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Laki kuolemansyyn selvittämisestä (459/1973) määrittelee oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen perusteet. Momentilta maksetaan myös asetuksen (133/2020) mukaisia palkkioita ruumiinavauksia suorittaville oikeuslääkäreille.

Vuonna 2019 oikeuslääketieteellisiä ruumiinavauksia tehtiin 8 137, vuonna 2020 arvioidaan tehtävän 8 220 ja vuonna 2021 arviolta 8 200 ruumiinavausta.

Toiminnan tavoitteena on:

 • — oikeuslääketieteellisten ruumiinavausten suorittaminen lain mukaisin indikaatioin
 • — yleisen oikeusturvan toteutuminen selvittämällä kuoleman olosuhteet, kuolemansyy ja kuolemanluokka
 • — selvittää alkoholi- ja huumemyrkytyskuolemat, alkoholin ja muiden päihteiden sekä lääkeaineiden merkitys kuolemantapauksissa
 • — saada väkivaltaisista kuolemista oikeuden käyttöön puolueeton ja riippumaton asiantuntijalausunto ja todisteluaineisto
 • — varmistaa potilaan ja terveydenhuollon henkilöstön oikeusturva
 • — tuottaa tietoa tapaturmaisista, ammattitaudin aiheuttamista ja luonnollisista kuolemista vakuutusoikeudellisia selvityksiä varten
 • — oikeuslääkäriresurssien saatavuuden varmistaminen erikoislääkärikoulutuksella.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen toimitilan muutoksesta johtuva kustannustason kasvu 900
Yhteensä 900

2021 talousarvio 11 841 000
2020 IV lisätalousarvio
2020 talousarvio 10 941 000
2019 tilinpäätös 10 118 220