Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
     8. Kuntatalous
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2021

8.3. Valtion toimenpiteiden vaikutus kuntatalouteenPDF-versio

Oheinen taulukko sisältää kaikki talousarvioesitykseen sisältyvät valtion toimenpiteet, joilla on vaikutusta kuntatalouteen. Taulukossa on huomioitu vain sellaiset toimet, joilla on taloudellisia vaikutuksia v. 2021. Valtion toimenpiteiden vaikutus kuntatalouteen v. 2021 on 1,1 mrd. euroa kuntataloutta vahvistava. Yhteisöveron jako-osuuden muutos vahvistaa kuntataloutta 510 milj. euroa. Varhaiskasvatusmaksujen alentaminen 1.8.2021 alkaen laskee kuntien maksutuloja 30 milj. euroa v. 2021, mutta kuntien saama yhteisöveron jako-osuuden kompensaatio tulojen alenemiseen on 102 milj. euroa eli yli 70 milj. euroa suurempi kuin maksutulojen menetys. Lisäksi peruspalvelujen valtionosuuden kertaluonteinen 300 milj. euron lisäys vahvistaa kuntataloutta.

Vuoden 2021 talousarvioesityksessä kuntatalouteen kohdentuu merkittäviä uudistuksia mm. liittyen oppivelvollisuuden laajentamiseen ja hoivahenkilöstön sitovaan vähimmäishenkilöstömitoitukseen. Uudistusten vaikutus kuntien talouteen nousee monissa tehtävissä asteittain. Kuntatalouden menot kasvavat merkittävästi vuoteen 2024 mennessä, joskin uusiin ja laajeneviin tehtäviin kunnat saavat 100 % valtionrahoituksen. Esimerkiksi hoivahenkilöstön sitovan vähimmäismitoituksen vaikutus v. 2021 on 53 milj. euroa ja nousee 266 milj. euroon vuoteen 2024 mennessä. Oppivelvollisuuden laajentaminen ja maksuton toinen aste kasvattavat menoja 22 milj. euroa v. 2021 ja vuoteen 2024 mennessä taso nousee 129 milj. euroon. Hallituksen päätösperäiset pysyvät toimet lisäävät kuntatalouden menoja arviolta v. 2021 kokonaisuudessaan 370 milj. euroa ja yli kaksinkertaisesti eli n. 790 milj. euroa vuoteen 2024 mennessä.

  Menot taso 2021 Menot muutos
2020—2021
Tulot taso 2021 Tulot muutos
2020—2021
Netto taso 2021 Netto muutos
2020—2021
             
1. Toiminnan muutokset ja budjettipäätökset            
VM, Peruspalvelujen valtionosuus            
Lastensuojelun jälkihuolto-oikeuden laajennus 24 12 24 12 0 0
YTHS-uudistus, kuntien rahoitusosuus opiskelijaterveydenhuollosta -24 -24 -32 -32 -8 -8
A1-kielen opetuksen varhentaminen 12 4,5 12 4,5 0 0
Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus 17 9,9 17 9,9 0 0
Varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen pienentäminen 16 9,3 16 9,3 0 0
Vaasan keskussairaalan muutos laajan päivystyksen sairaalaksi 1 0 1 0 0 0
Perheiden elämäntilanteiden moninaisuuden tukeminen 2 0 2 0 0 0
Hoivahenkilöstön sitova vähimmäismitoitus 53 40 53 40 0 0
Kansallinen mielenterveysstrategia 20 10 20 10 0 0
Kotihoidon resurssien riittävyys ja omaishoidon kehittäminen 20 15 20 15 0 0
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman jatko 8 -2 8 -2 0 0
Peruspalvelujen saatavuus 60 0 60 0 0 0
Oppivelvollisuuden laajentaminen (siirto momentilta 29.10.30) 5,9 5,9 5,9 5,9 0 0
Asiakasmaksulainuudistus 0,9 0,9 17,9 17,9 17,9 17,9
Kertaluonteinen lisäys kompensoimaan kunnille mm. koronavirustilanteesta aiheutunutta verotulojen alenemista 0 0 280 280 280 280
Harkinnanvaraisen valtionosuuden lisäys kompensoimaan kunnille mm. koronavirustilanteesta aiheutunutta verotulojen alenemista 0 0 20 20 20 20
VM yhteensä 216 82 525 391 309 309
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala            
Ammatillisen koulutuksen tarjonnan lisääminen nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi -3,3 -3,3 -3,3 -3,3 0 0
Lukiouudistuksesta aiheutuvat kustannusvaikutukset 3,6 2,9 3,6 2,9 0 0
Harrastusmahdollisuus kaikille koulupäivän yhteydessä 25,5 16,7 14,5 9,5 -11 -7,2
Oppivelvollisuuden laajentaminen 16,1 16,1 16,1 16,1 0 0
Oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistaminen perusopetuksessa ja toisella asteella 10 10 10 10 0 0
Taiteen perusopetuksen kehittäminen 1,6 0 0,9 0 -0,7 0
Työpaikkaohjaajien koulutuksen lisääminen 1,8 0 1,8 0 0 0
Urheilijoiden ammatillisen koulutuksen tukeminen 0,4 0 0,4 0 0 0
Liikunnan ja huippu-urheilun edistäminen liikuntapoliittisen selonteon toimeenpanolla 1,3 0,3 1,3 0,3 0 0
Nuorten työpajatoiminnan tukeminen 1,4 0 1,4 0 0 0
Perusopetuksen laatu ja tasa-arvo (valtionavustus) 67,1 0 57 0 -10,1 0
Varhaiskasvatuksen laatu ja tasa-arvo (valtionavustus) 55,9 28 47,5 23,7 -8,4 -4,3
Maahanmuuttajien osaamisen kehittäminen työllistymisen edellytysten vahvistamiseksi 3,3 0 2,5 0 -0,8 0
Opiskelijavuosien lisääminen lähihoitajien koulutukseen hoitajamitoituksen muutokseen varautumiseksi 20 20 20 20 0 0
Perhevapailla olevien luku- ja kirjoitustaidon ja perustaitojen parantaminen yhdessä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa 1,4 1,4 1,4 1,4 0 0
Varhaiskasvatuslain uudistaminen 14,5 14,5 14,5 14,5 0 0
OKM yhteensä 241 47 200 35 -41 -12
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala            
Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut 56,2 -18 56,2 -18 0 0
Turvakotipaikkojen lisääminen 1,5 1,5 1,5 1,5 0 0
Tutkimusrahoituksen lisääminen 4 0 4 0 0 0
Paperittomien terveydenhuolto 2 2 2 2 0 0
Päihteitä käyttävien äitien palvelut 1,5 0 1,5 0 0 0
Kotihoidon kehittämishanke 2 0 2 0 0 0
Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille 5 5 5 5 0 0
Kehitysvammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetin kokeilut 2,5 0 2,5 0 0 0
Osatyökykyisille suunnattu työkykyohjelma 5,4   5,4   0  
Välitä viljelijästä -toimintamalli 2 2 2 2 0 0
Palvelurakenteen kehittäminen toisen kotimaisen kielen vahvistamiseksi (Vaasan laaja päivystys) 0 0 1 0 1 0
Vahvistetaan ja kehitetään saattohoitoa ja palliatiivista hoitoa 2 0 2 0 0 0
Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi 0,08 0,08 0,08 0,08 0 0
Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan 0,75 0,75 0,75 0,75 0 0
STM yhteensä 85 -6 86 -6 1 0
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala            
Pakolaiskiintiön nosto 1,6 1,1 1,6 1,1 0 0
Pakolaiskiintiön nosto (1050) 1,1 1,1 1,1 1,1 0 0
Talent Hub 2,9 1,4 2 1 -0,9 -0,4
Valtion, kaupunkien ja alueiden sopimusperusteinen yhteistyö 6,1 -12 4,9 -10 -1,2 -2
Alueiden omaehtoinen kehittäminen 6,1 0 4,9 0 -1,2 0
Kuntien osaamiskeskustoiminta 4,3 -1,4 3 -1 -1,3 -0,4
Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelut 4,3 -1,4 3 -1 -1,3 -0,4
Alaikäisten yksintulleiden jälkihuollon ikärajan nosto 25 vuoteen 2,6 2,6 2,6 2,6 0 0
TEM yhteensä 29 -9 23 -6 -6 3
Ympäristöministeriön hallinnonala            
Ympäristönsuojelun ja ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen sekä muiden säädösten uudistamishanke -1 0 0 0 1 0
Maastoliikennelain muutos 0 0 0,15 0 -0,15 0
Ympäristön seurannan kehittäminen 0,27 0 0,08 0 0,19 0
Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman toimeenpano 3,5 3,5 3,5 3,5 0 0
Kestävä kaupunkikehitys ohjelman jatko 1 0 1 0 0 0
MAL kunnallistekniikka-avustukset 25 10 25 10 0 0
MAL käynnistysavustukset 30 0 30 0 0 0
Puurakentamisen käynnistysavustuksen korotus MAL-alueilla 6,3 1,3 6,3 1,3 0 0
Puurakentamisen käynnistysavustuksen korotus muussa maassa 0,7 -0,6 0,7 -0,6 0 0
Energia-avustus 4 0 4 0 0 0
Lähiöohjelma 5,5 1,5 5,5 1,5 0 0
Kunnostusavustus asuntojen muuttamiseksi ikääntyneille sopiviksi 10 5 10 5 0 0
Purkuavustus 5 0 5 0 0 0
YM yhteensä 90 27 91 27 1 0
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala            
MAL toimenpiteet 10 10 10 10 0 0
LVM yhteensä 10 10 10 10 0 0
Hallinnonalojen toimenpiteet yhteensä 671 140 935 441 265 300
2. Verotuksen ja maksujen muutokset            
Yhteisöveron jako-osuuden korotus 10 %-yksiköllä määräaikaisesti vuodelle 2021. Jako-osuuden korotuksen vaikutukset näkyvät viiveellä siten, että se lisää kuntien yhteisöverokertymää lisäksi 40 milj. euroa vuonna 2022. 0   510   510  
Varhaiskasvatusmaksuja alennetaan nettomääräisesti noin 70 milj. euroa, mikä kompensoidaan korottamalla kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta 2 %-yksiköllä 0   102   0  
Asiakasmaksulainuudistus, maksutulojen vähennys 0   -17   -17  
Varhaiskasvatuksen maksujen alentaminen 1.8.2021 alkaen (netto) 0   -30   -30  
Verotuksen ja maksujen muutokset yhteensä 0   565   565  
3. Kustannustenjaon tarkistus            
VM 0   173,6   173,6  
OKM 0   17,3   17,3  
Kustannustenjaon tarkistus yhteensä 0   191   191  
4. Verotuloihin vaikuttavat muutokset        
Pienimpien eläkkeiden korottaminen     50   50  
Valtion toimenpiteiden vaikutukset yhteensä 671 1741 1070