Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
     8. Kuntatalous
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2021

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala (pääluokka 33)PDF-versio

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle ehdotetaan määrärahoja 17,6 mrd. euroa, joka on 2,7 mrd. euroa enemmän kuin vuoden 2020 varsinaisessa talousarviossa. Määrärahalisäykset aiheutuvat koronavirustilanteesta sekä työttömyyden ja lomautettujen määrän arvioidusta kasvusta. Koronavirustilanne ja siitä johtuva talouden heikkeneminen vaikuttavat merkittävästi Kelan etuuksiin, kuten työttömyysturvaan, asumistukeen ja perustoimeentulotukeen.

Koronavirukseen liittyviin välittömiin kustannuksiin, kuten testaukseen ja testauskapasiteetin nostamiseen, jäljittämiseen, karanteeneihin, potilaiden hoitoon ja matkustamisen terveysturvallisuuteen, ehdotetaan yhteensä n. 1,7 mrd. euroa. Tästä hybridistrategian edellyttämään testaukseen ja jäljittämiseen ehdotetaan 1,4 mrd. euroa, testausteknologiaan liittyviin investointeihin 30 milj. euroa, ja rajanylityspaikkojen terveysturvallisuuden vahvistamisesta aiheutuviin muihin kuin testaukseen liittyviin lisäkustannuksiin 30 milj. euroa. Tämän lisäksi kunnille, kuntayhtymille ja Ahvenanmaan maakunnalle koronavirustilanteesta aiheutuviin välittömiin muihin kuin testauksesta aiheutuviin kustannuksiin ehdotetaan 200 milj. euroa.

Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuolto muuttuu 1.1.2021 alkaen. Jatkossa Kela järjestää opiskeluterveydenhuollon palvelut, jotka Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö tuottaa. Samalla säätiön tuottamat opiskeluterveydenhuollon palvelut ovat myös ammattikorkeakouluissa opiskelevien käytössä.

Hallinnonalan määrärahoista käytetään eläkemenoihin 29 %, perhe- ja asumiskustannusten tasaukseen sekä perustoimeentulotukeen 25 %, työttömyysturvaan 16 %, sairausvakuutukseen 12 %, kuntien järjestämään sosiaaliterveydenhuoltoon 12 % sekä avustuksiin terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen 2 %. Muihin pääluokan lukuihin käytetään kuhunkin 0,5—1,4 % pääluokan määrärahoista.

Terveysalan kasvustrategian tukemiseen (kansalliset osaamiskeskittymät mukaan lukien kansallinen genomikeskus) ehdotetaan yhteensä 5 milj. euron määrärahaa. Vuonna 2020 käynnistyneen uuden sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen käyttöä hallinnoivan lupaviranomaisen toimintaan ehdotetaan 3,2 milj. euroa. Lääkeasioiden tiekartan toimeenpanoon ehdotetaan 5 milj. euroa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen tiedonhallinnan kehittämiseen ja toteutukseen ehdotetaan 10,4 milj. euroa.

Joka toinen vuosi jaettavaan kansainväliseen tasa-arvopalkintoon ehdotetaan 0,5 milj. euroa, seuraavan kerran palkinto jaetaan v. 2021. Tasa-arvo- ja samapalkkaisuusohjelmaa jatketaan 0,5 milj. euron määrärahalla, jolla koordinoidaan toimenpiteitä tasa-arvoisen yhteiskunnan saavuttamiseksi eri osa-alueilla.

Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut

Perhe- ja asumiskustannusten tasaukseen, perustoimeentulotukeen ja eräisiin palveluihin ehdotetaan 4,5 mrd. euroa, joka on 211 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2020 varsinaisessa talousarviossa. Lisäys aiheutuu pääosin koronavirustilanteesta aiheutuvasta työttömyyden kasvusta, joka lisää yleisen asumistuen ja perustoimeentulotuen etuuskuluja ja Kelan toimintakuluja.

Kelan toimintakuluihin ehdotetaan yhteensä 469 milj. euroa, jossa on lisäystä 28,8 milj. euroa vuoden 2020 varsinaiseen talousarvioon verrattuna.

Työllisyys

Työttömyysturvaan ehdotetaan määrärahoja 2,8 mrd. euroa, joka on 0,6 mrd. euroa enemmän kuin vuoden 2020 varsinaisessa talousarviossa. Lisäys aiheutuu koronavirustilanteen aiheuttamasta työttömien ja lomautettujen määrän kasvusta.

Sosiaalivakuutusmaksut

Sosiaalivakuutusmaksut, % palkasta

  2018 2019 2020 2021
         
Työnantajat:        
Sairausvakuutus        
Kaikki työnantajat 0,86 0,77 1,34 1,52
         
Työttömyysvakuutus1)        
alempi maksu 0,65 0,50 0,45 0,50
ylempi maksu 2,60 2,05 1,70 1,90
         
Työeläkevakuutus        
Työnantajien keskimääräinen TyEL-maksu 17,80 17,40 17,002) 16,95
         
Vakuutetut:        
Sairausvakuutus        
Sairaushoitovakuutus        
— Sairaanhoitomaksu        
Etuudensaajat (Eläke- ja etuustulot) 1,53 1,61 1,65 1,58
Palkansaajat ja yrittäjät 0,00 0,00 0,68 0,61
         
Työtulovakuutus        
— Päivärahamaksu        
Palkansaajat 1,53 1,54 1,18 1,36
alle 14 603 euron vuosituloista 0,00 0,00 0,00 0,00
Yrittäjät 1,64 1,77 1,33 1,56
alle 14 603 euron vuosituloista 0,06 0,23 0,15 0,20
Työttömyysvakuutus 1,90 1,50 1,25 1,40
         
Työeläkevakuutus, alle 53-vuotiaat 6,35 6,75 7,15 7,15
53 vuotta täyttäneet 7,85 8,25 8,65 8,65
         
Yrittäjät ja maatalousyrittäjät:        
Työeläkevakuutus, alle 53-vuotiaat 24,1 24,1 24,1 24,1
53 vuotta täyttäneet 25,6 25,6 25,6 25,6

1) Työnantajan alempaa maksua maksetaan palkkasumman tiettyyn rajaan saakka. Vuonna 2020 raja on 2 125 500 euroa ja v. 2021 2 169 000 euroa. Sen ylittävältä palkkasumman osalta maksetaan ylempää maksua.

2) Työnantajien keskimääräistä työeläkemaksua alennetaan väliaikaisesti 14,4 prosenttiin 1.5.—31.12.2020.

Sairausvakuutus

Sairausvakuutuksen rahoitukseen ehdotetaan 2,1 mrd. euroa, joka on 165 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2020 varsinaisessa talousarviossa. Lisäys aiheutuu tarvearvion muutoksesta.

Eläkkeet

Eläkkeiden rahoitukseen ehdotetaan määrärahoja 5,0 mrd. euroa, mikä on 91 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2020 varsinaisessa talousarviossa.

Koronavirustilanteen johdosta yrittäjien työtulojen arvioidaan alenevan, joka lisäisi valtion osuutta yrittäjille maksettavista eläkkeistä.

Indeksimuutokset ja palkkakerroin

  2018 2019 2020 2021
         
TyEL-indeksi 2 548 2 585 2 617 2 637
KEL-indeksi 1 617 1 617 1 633 1 641
KHI-indeksi, % 1,1 1,0 0,4 1,2
Palkkakerroin 1,391 1,417 1,446 1,468

Veteraanit

Veteraanien tukemiseen ehdotetaan 241,3 milj. euroa, joka on 81,3 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2020 varsinaisessa talousarviossa. Määrärahoista 48,6 milj. euroa kohdentuu sotilasvammakorvauksiin, 16 milj. euroa sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin, 9,9 milj. euroa rintamalisiin ja 162,4 milj. euroa rintamaveteraanien kuntoutukseen ja kotiin vietäviin palveluihin. Sotilasinvalidien puolisoiden kuntoutukseen, eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutukseen ja rintama-avustukseen eräille ulkomaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille ehdotetaan yhteensä 3,4 milj. euroa sekä valtion korvaukseksi sodista kärsineiden huoltoon 1,1 milj. euroa.

Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon määrärahat ovat 2,0 mrd. euroa, missä on lisäystä edelliseen vuoteen n. 1,7 mrd. euroa. Lisäys johtuu aiemmin kuvatuista, koronavirukseen välittömästi liittyvistä kustannuksista, opiskeluterveydenhuollon menoista ja hanketoiminnan määrärahan kasvusta.

Valtion rahoitus terveydenhuollon ja sosiaalityön yliopistotasoiseen tutkimukseen on 25 milj. euroa. Valtion korvaus sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköille sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön erikoistumiskoulutukseen on 96 milj. euroa.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön toteuttama opiskeluterveydenhuolto laajenee korkeakoulujen ohella ammattikorkeakouluihin. Toimintaa varten valtio osoittaa rahoitusta 65,8 milj. euroa uudelta momentilta 33.60.35.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen kehittämiseen on varattu 122,9 milj. euroa valtionavustusmomentilla 33.60.39. Määräraha on n. 25 milj. euroa suurempi kuin edellisen vuoden varsinaisessa talousarviossa. Valtionavustusta myönnetään hankkeisiin, joilla tuetaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen valmistelua ja palvelujen järjestämisvastuun siirtymistä.

Lääkäri- ja lääkintähelikopterien lentotoiminnan tuottamiseen myönnetään 27,8 milj. euron valtionavustus FinnHEMS Oy:lle. Palvelun tuottamista valtion omana toimintana valmistellaan.

Turvakotitoimintaan varattuun määrärahaan ehdotetaan 1,0 milj. euron tasokorotusta, minkä jälkeen rahoitus olisi 23,55 milj. euroa vuodessa.

Laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden kiireellisiin sosiaalipalveluihin on varattu 2 milj. euroa.

Kuntataloutta, valtionapuja kunnille sekä valtion toimenpiteiden vaikutusta kuntatalouteen käsitellään tarkemmin yleisperustelujen luvussa 8 Kuntatalous.

Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

Terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen ehdotetaan määrärahoja 37,3 milj. euroa, joka on 0,3 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2020 varsinaisessa talousarviossa. Lisäys aiheutuu pneumokokkirokotteen laajentamisesta osalle riskiryhmistä.

Lomitustoiminta ja sijaisapu

Maataloustuottajien ja turkistuottajien lomitustoiminnan menot alenevat 5,7 milj. euroa edellisestä vuodesta, 118,9 milj. euroon. Vähennys johtuu tarvearvion muutoksesta. Lomitustoiminnan hallintomenot ovat runsaat 19 milj. euroa, missä on huomioitu Välitä viljelijästä -hanketoimintaan osoitettu 2 milj. euron määräraha. Lisäksi momentille on lisätty kertaluonteisesti 2 milj. euroa lomitusalueiden yhdistämisestä johtuviin menoihin. Lomitusalueiden yhdistäminen ja määrän vähentäminen pienentävät hallintomenoja pidemmällä aikavälillä ja parantavat toiminnan laatua.

Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Avustuksiin yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen ehdotetaan 362,4 milj. euroa. Määrärahan 17,6 milj. euron vähennys liittyy Veikkaus Oy:n alentuneeseen tuottoarvioon.