Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
              51. Kalatalouden edistäminen
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

46. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 42 171 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Suomen metsäkeskuksesta annetun lain (418/2011) mukaisista tehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) muuna julkisena rahoitusosuutena Suomen metsäkeskuksen valtionaputoimintaan kuuluvissa EU-hankkeissa

3) Suomen metsäkeskukselle kuuluvien Eläke-Tapio -lisäeläkejärjestelmän vuosimaksuista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Suomen metsäkeskus on metsien kestävää hoitoa ja käyttöä sekä niiden monimuotoisuuden säilyttämistä koskevia tehtäviä hoitava koko maan kattava kehittämis- ja toimeenpano-organisaatio. Suomen metsäkeskuksen tehtävänä on metsiin perustuvien elinkeinojen edistäminen, metsiä koskevan lainsäädännön toimeenpano ja metsätietoihin liittyvien tehtävien hoitaminen. Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja valvoo Suomen metsäkeskusta.

Suomen metsäkeskuksen toiminnan tärkein kohderyhmä ovat yksityismetsänomistajat, jotka omistavat 440 000 metsälöä (12,1 milj. hehtaaria, noin 60 % Suomen metsämaa-alasta). Suomen metsäkeskus valvoo metsätaloutta koskevien lakien noudattamista ja hoitaa muut sille säädetyt viranomaistehtävät, kuten vuosittain n. 120 000 metsänkäyttöilmoituksen ja n. 80 000 Kemera-hakemuksen ja toteutusilmoituksen käsittelyn. Metsäkeskus kerää alueellista metsävaratietoa n. 1,7 milj. hehtaaria sekä neuvoo ja kouluttaa n. 30 000 metsänomistajaa ja metsäalan toimijaa vuosittain.

Vuonna 2021 metsäkeskukselle tulee toimeenpantavaksi uusi metsitystukijärjestelmä, jolla on tarkoitus lisätä metsäpinta-alaa ja lisätä joutomaiden hiilensidontaa. Momentilta 30.40.44 siirretystä 2,0 milj. euron lisäyksestä käytetään 1,7 milj. euroa metsätalouden uuden kannustejärjestelmän edellyttämien tietojärjestelmien rakentamiseen sekä 0,3 milj. euroa momentilta 30.40.45 rahoitettavien ympäristötukisopimusten ja luonnonhoitohankkeiden vaatimaan hallinnointiin.

Metsäkeskuksen toiminnan tuottavuutta parantavia toimenpiteitä ovat toimipaikkaverkoston, sähköisen asioinnin, tietojärjestelmäarkkitehtuurin, metsätiedon hyödyntämisen sekä metsänomistajien ja metsäalan toimijoiden neuvontapalveluiden kehittäminen.

Pääluokka- ja lukuperusteluissa asetettujen yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamiseksi maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2021 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti Suomen metsäkeskuksen toiminnalle seuraavat tavoitteet:

Suomen metsäkeskuksen tulostavoitteet

  2019
toteutuma
2020
tulostavoite
2021
tulostavoite
       
1. Taloudellisuustavoitteet      
Metsälain mukaisten ilmoitusten käsittelyn ja päätöksenteon kokonaiskustannukset ilmoitusta kohden, € 12,9 11,0 11,0
Rahoituslain mukaisten NMH-hakemusten käsittelyn kokonaiskustannukset hakemusta kohden, € 73,3 56 56
Maastotarkastusten yksikkökustannukset €/ha 298 280 280
Metsävaratiedon keruukustannukset €/ha 3,15 4,5 4,5
2. Suoritetavoitteet      
Metsävaratiedon keruutavoite, ha 1 800 000 1 700 000 2 500 000
Vuoden aikana Metsään.fi -palvelua käyttäneet metsänomistajat, kpl 49 600 50 000 50 000
Metsään.fi käyttäjämäärä, yritykset 816 850 900
3. Laatutavoitteet      
Ajantasaisen metsävaratiedon kattavuus yksityismetsien pinta-alasta, % 97,2 100 100
Otantatarkastuksessa rahoituskelpoisuudeltaan hyvien nuoren metsän hoidon hankkeiden osuus suoritepinta-alasta vähintään, % 71 75 75
Päätös nuoren metsän hoitohankkeista, viikkoa vireille tulosta 3,5 3,5 3,5

Määrärahalla toteutettavan toiminnan kustannusten (milj. euroa) ja henkilötyövuosien (htv) arvioitu jakautuminen prosesseille

  2019 toteutuma 2020 arvio 2021 arvio
  kustan-
nukset
htv kustan-
nukset
htv kustan-
nukset
htv
             
Metsätieto- ja tarkastuspalvelut 18,0 285 20,1 290 19,8 285
Elinkeinopalvelut 10,7 145 9,7 145 9,3 139
Hallintopalvelut 3,5 39 3,5 39 3,4 38
Kehityspalvelut 9,2 29 7,9 28 9,7 28
Yhteensä 41,4 498 41,2 502 42,2 490

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
METSO-ohjelman toimeenpanon resurssit (siirto momentilta 30.40.44) 300
Metsätalouden uusi kannustejärjestelmä (siirto momentilta 30.40.44) 1 700
Uuden metsitystukijärjestelmän hallinnointi ja hallinnoinnin kehittäminen (siirto momentilta 30.40.22) 368
Palkkausten tarkistukset 643
Yhteensä 3 011

2021 talousarvio 42 171 000
2020 talousarvio 39 160 000
2019 tilinpäätös 39 160 000