Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
              51. Kalatalouden edistäminen
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

22. Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 43 452 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä, biotaloutta, ympäristön hoitoa, luonnon monimuotoisuutta, ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista koskeviin kehittämis-, kokeilu-, investointi- ja vienninedistämishankkeisiin ja viestintään sekä näihin liittyvien avustusten maksamiseen

2) uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyvien tietojärjestelmien ylläpitoon ja kehittämiseen

3) eräiden Suomen tekemien kalastusta koskevien sopimusten valvonnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään 98 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Määrärahaa käytetään uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä ja biotaloutta edistäviin kokeilu-, kehittämis-, investointi- ja vienninedistämishankkeisiin. Tavoitteena on parantaa luonnonvarojen kestävään käyttöön perustuvan kilpailukykyisen liiketoiminnan edellytyksiä. Määrärahalla toteutetaan kansallista biotalousstrategiaa sekä maankäyttösektorin ilmastopolitiikkaa maa- ja metsätaloudessa.

Lisäksi määrärahaa kohdennetaan uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön ja suojeluun liittyvien tietojärjestelmien ja -varantojen yhteiskäyttöisyyden parantamiseen ja sähköisen asioinnin kehittämiseen, luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen, haitallisista vieraslajeista aiheutuvien riskien torjumiseen, geenivarojen suojeluun ja kestävään käyttöön sekä luonnon virkistys- ja matkailukäytön edistämiseen. Määrärahalla voidaan myös toteuttaa selvityksiä, joiden avulla pyritään parantamaan luonnonvarojen tilaa ja käyttöä sekä sopeutumista ilmastonmuutokseen.

Tenojoen kalastuslupamaksutuloista vuonna 2020 valtiolle kuuluvana osuutena on otettu huomioon tällä momentilla 167 400 euroa. Tenojoen kalastusluvista vuonna 2021 kertyväksi arvioitu tulo on merkitty momentille 12.30.41.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi: Maankäyttösektorin ilmastopolitiikka 35 257 000
Elinvoimainen Suomi: Luonnon monimuotoisuutta vahvistavat toimet 500 000
Luonnonsuojelua vahvistavat toimet 295 000
Ravinteiden kierrätyksen kärkihanke 2 000 000
Luonnonvara- ja biotalouden muut kokeilu- ja kehittämishankkeet 4 720 000
Tietojärjestelmien kehittäminen ja ylläpito 500 000
Kalastusta koskevien sopimusten valvonta 180 000
Yhteensä 43 452 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Digitaaliset metsänhoidon suositukset -hanke (v. 2020 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -500
Digitaaliset metsänhoidon suositukset -hanke (v. 2021 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 400
Luonnon monimuotoisuutta vahvistavat toimet (HO 2019) 300
Luonnonsuojelun rahoituksen kasvattaminen (vieraslajien torjunnan tehostaminen) (HO 2019) -300
Luonnonvarasektorin tietohallintojärjestelmien ylläpito (siirto momentilta 30.01.01) 250
Maankäyttösektorin ilmastopolitiikka, metsitystukijärjestelmän rahoitus (siirto momentille 30.40.47) (HO 2019) -1 360
Maankäyttösektorin ilmastopolitiikka (HO 2019) 4 500
Maankäyttösektorin ilmastopolitiikka (HO 2019 kertaluonteinen) 13 000
Ravinteiden kierrätyksen kärkihanke (HO 2019 kertaluonteinen) -1 200
Uuden metsitystukijärjestelmän hallinnointi ja hallinnoinnin kehittäminen (siirto momentille 30.40.46) -368
Uuden metsitystukijärjestelmän hallinnointi ja hallinnoinnin kehittäminen (siirto momentille 32.01.02) -315
Yhteensä 14 407

2021 talousarvio 43 452 000
2020 IV lisätalousarvio 2 600 000
2020 talousarvio 29 045 000
2019 tilinpäätös 6 450 000