Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 57 882 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta

2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannustan korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

Selvitysosa:Aluehallintovirastojen talousarvio perustuu osittaiseen nettobudjetointiin. Bruttobudjetoidut tulot, yksityisten sosiaalipalveluiden vuosimaksut, yksityisen terveydenhuollon vuosimaksut ja alkoholivalvonnan vuosimaksut, on budjetoitu momentille 11.19.09.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2019
toteutuma
2020
tavoite
2021
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Uutta toimintaa ja toiminnan muutoksia koskevat YSL:n mukaiset lupa-asiat, mediaanikäsittelyaika, kuukautta hakemuksen vireille tulosta päätöksenantoon 10,5 10 10
Yli vuoden vireillä olleiden kanteluiden osuus, % kaikista kanteluista - <5 <5
Sote-valvontaohjelman AVIen vastuulla olevien toimenpiteiden toteuttaminen, % vuoden toimenpiteistä toteutunut - 100 100
Todettujen tai epäiltyjen eläintautitapausten edellyttämistä hallintopäätöksistä ja selvityksistä on tehty yhden viikon kuluessa, % kaikista tapauksista - 100 100
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Lupasuoritteiden kustannukset / lupasuorite, kolmen vuoden keskiarvon muutos   < 0 < 0
Lupasuoritteiden kpl / htv, kolmen vuoden keskiarvon muutos   > 0 > 0
       
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet yhteensä 1 208 1 219 1 240
— aluehallintovirasto 784 778 795
— työsuojelun aluehallintoviranomaiset (momentti 33.02.07) 394 411 415
— muut momentit 30 30 30
       
Sairauspoissaolot, pv/htv 9 9 9
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,7 3,6 3,6

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 71 180 67 835 69 212
Bruttotulot 15 660 11 330 11 330
Nettomenot 55 520 56 505 57 882
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 15 316    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 14 400    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 14 576 10 600 10 600
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 22 180 21 200 17 666
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -7 608 -10 600 -7 066
Kustannusvastaavuus, % 65,7 50 60
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 1 30 30
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 1 30 30
       
Kustannusvastaavuus, % 100 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Pankki- ja maksutilien valvonta? järjestelmästä aiheutuvat tietojärjestelmämuutokset -150
Rahapelitoiminnan tuotoilla palkattujen henkilöiden menojen kattaminen (siirto momentilta 29.91.51) 240
Työllisyyden edistämisen kuntakokeilujen valvonta 130
Vuosimaksujen kertymäarvion korjaus -35
JTS-miljardin tuottavuussäästö -193
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa -127
Palkkausten tarkistukset 1 512
Yhteensä 1 377

2021 talousarvio 57 882 000
2020 IV lisätalousarvio -35 000
2020 II lisätalousarvio 2 925 000
2020 talousarvio 56 505 000
2019 tilinpäätös 54 604 000