Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              25. Metallirahamenot
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

01. HallintoPDF-versio

Selvitysosa:Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana

  • — tasapainoisen ja kestävän kasvun talouspolitiikasta
  • — julkisen talouden hyvästä hoidosta
  • — julkisen hallinnon vaikuttavuudesta ja tuloksellisuudesta.

Hallinnonalansa tulosohjaajana valtiovarainministeriö vastaa hallinnonalansa toiminnan tuloksellisuudesta sekä siitä, että konserniohjauksen linjaukset toimeenpannaan omalla hallinnonalalla.

Valtiovarainministeriön tavoitteina on
  • — Työllisyyden ja tuottavuuden kasvun vahvistaminen
  • — Julkisen talouden kestävyyden turvaaminen
  • — Asiakaslähtöisten ja tuloksellisten julkisten palvelujen mahdollistavien rakenteiden ja toimintatapojen luominen
  • — Kansainvälinen vaikuttaminen ja erityisesti Euroopan kasvun vahvistaminen.

Valtiovarainministeriö toimii siten, että valtiontalouden ja -hallinnon kokonaisuuden edut ja tavoitteet valtion yhteisissä palveluissa ja toiminnoissa tunnistetaan ja edistetään niiden ottamista huomioon eri hallinnonaloilla, niiden virastoissa, laitoksissa ja rahastoissa. Valtiovarainministeriö luo ja toimeenpanee toimialueellaan yhteisiä pelisääntöjä sekä järjestää ja ohjaa hallinnonalan virastoja, Senaatti-kiinteistöjä, HAUS kehittämiskeskus Oy:tä ja Hansel Oy:tä järjestämään toimialallaan valtioyhteisölle yhteisiä, sisäisiä palveluja sekä työ- ja toimintaprosesseja siten, että niiden avulla hallinnonala voi saavuttaa ja tuottaa taloudellista ja toiminnallista hyötyä ja hyvää toiminnan laatua.

01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 34 794 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille

2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot.

Selvitysosa:Valtiovarainministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2021, jotka tukevat pääluokan perusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita:

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2019
toteutuma
2020
arvio
2021
arvio
       
Henkilötyövuodet 357 365 372
Sairauspoissaolot, pv/htv 5 6 6
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,8 3,7 3,7

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 34 788 34 697 35 794
Bruttotulot 1 588 500 1 000
Nettomenot 33 200 34 197 34 794
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 13 392    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 11 393    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Harmaan talouden torjunta (HO 2019) 140
Julkisen sektorin johdon muutosvalmennus (2020) -2 000
Positiivisen luottorekisterin perustaminen (HO 2019 kertaluonteinen) 1 000
Toiminnan turvaaminen 800
JTS-miljardin tuottavuussäästö -269
Palkkausten tarkistukset 1 000
Tasomuutos -74
Yhteensä 597

2021 talousarvio 34 794 000
2020 IV lisätalousarvio 850 000
2020 talousarvio 34 197 000
2019 tilinpäätös 31 201 000

20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 345 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kiinteistövarallisuuteen liittyvistä omaisuus- ja omistusjärjestelyistä aiheutuviin menoihin

2) kiinteistövarallisuuden hallinnoinnista ja käytön tehostamisesta aiheutuviin menoihin

3) omistus- ja yritysjärjestelyistä aiheutuvien menojen sekä omaisuuden hallinnointiin ja omistajaohjaukseen liittyvien menojen maksamiseen

4) valtion etuosto-oikeudesta eräillä alueilla annetun lain (469/2019) mukaisen valtion etuosto-oikeuden käyttämisestä aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:Määrärahaa käytetään valtion kiinteistöstrategian mukaisiin hallinnansiirtoihin liittyvistä arvioinneista ja lausunnoista aiheutuviin menoihin sekä muihin valtion kiinteistövarallisuuden hoidosta ja käytön tehostamisesta sekä investoinneista aiheutuviin menoihin. Lisäksi määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon omistus- ja yritysjärjestelyjen toimenpiteistä sekä niiden valmistelusta aiheutuvat kulut, kuten osakkeiden hallinnointi- ja valtion tarvitsemien asiantuntijapalvelujen kulut sekä valtion etuosto-oikeudesta eräillä alueilla annetun lain (469/2019) mukaisen valtion etuosto-oikeuden käyttämisestä aiheutuvat menot.

Valtiovarainministeriön hallinnonalan omistajaohjauksessa on Fingrid Oyj, Gasgrid Finland Oy, Hansel Oy, HAUS Kehittämiskeskus Oy, SoteDigi Oy, Suomen Kaasuverkko Oy sekä Tietokarhu Oy. Valtion etuosto-oikeudesta eräillä alueilla annetun lain 2 §:n mukaan etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan asian ratkaisee valtiovarainministeriö sen ministeriön esityksestä, jonka hallinnonalan tehtävien hoitamiseen etuosto-oikeuden kohteena oleva kiinteistö liittyy.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Kiinteistöstrategian toteuttaminen 145 000
Omistajaohjauksen menot 200 000
Yhteensä 345 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Omistajajärjestelyistä aiheutuvat asiantuntijapalvelut -100
Valtion etuosto-oikeuden käyttämisestä aiheutuvat menot -100
Yhteensä -200

2021 talousarvio 345 000
2020 IV lisätalousarvio 300 000
2020 talousarvio 545 000
2019 tilinpäätös 445 000

21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 3 306 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtiovarainministeriön hallinnonalalla tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palveluiden hankkimiseen.

Selvitysosa:Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä aiheutuneita säästöjä vastaavat määrärahat. Määrärahaa on tarkoitus käyttää hankkeisiin, joilla tuetaan hallinnonalan tuottavuuden paranemista. Hallinnonalan virastot saavat rahoittaa määrärahalla hankkeita, joista valtiovarainministeriö on erikseen sopinut viraston kanssa.


2021 talousarvio 3 306 000
2020 talousarvio 3 306 000
2019 tilinpäätös 646 000

25. Metallirahamenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 890 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) metallirahojen suunnittelusta, valmistuksesta, jakelusta, myynnistä, markkinoinnista, varastoinnista, ostamisesta, takaisinlunastuksesta ja hävityksestä sekä edellä mainittuihin liittyvistä tarkastuksista ja laadunvarmistustoimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) enintään 150 000 euroa juhla- ja erikoisrahojen suunnitteluun liittyvien menojen maksamiseen.

Momentille tuloutetaan metallirahojen liikkeeseenlaskusta ja myynnistä sekä palautuneiden metallirahojen metalliseosten myynnistä kertyvät tulot.

Selvitysosa:

Menot ja tulot (euroa)

   
Bruttomenot  
Metallirahojen takaisinlunastusmenot 3 265 000
Bruttotulot  
Käyttörahat liikkeellelasku (nettotuotto) 2 295 000
Keräilyrahatoiminta(nettotuotto) 80 000
Nettomenot 890 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarkentunut arvio -1 460
Yhteensä -1 460

2021 talousarvio 890 000
2020 talousarvio 2 350 000

29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 134 000 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarkentunut arvio 680
Yhteensä 680

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2021 talousarvio 134 000 000
2020 talousarvio 133 320 000
2019 tilinpäätös 130 593 909

66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Suomen valtion jäsenmaksuun Nordic Institute for Interoperability Solutions -yhdistyksessä (NIIS).

Selvitysosa:Nordic Institute for Interoperability Solutions (NIIS) on voittoa tavoittelematon yksityisoikeudellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Viro. Yhdistyksen perustajajäseniä ovat Suomi ja Viro, jotka molemmat ovat ottaneet käyttöön Viron kehittämän X-Road -pohjaisen ICT-palvelun, Suomessa nimellä Palveluväylä. Yhdistys hallinnoi ja kehittää tätä X-Road -komponenttia.


2021 talousarvio 1 000 000
2020 talousarvio 1 000 000

69. Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 10 450 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää eräiden sijoitustuottojen siirtoon Kreikan valtiolle.

Selvitysosa:Eduskunnan suuren valiokunnan hyväksymän järjestelyn mukaisesti euroryhmä päätti 25.5.2016 osana Kreikan talouden sopeutusohjelman jatkoa, että euroalueen jäsenvaltiot siirtävät niiden kansallisten keskuspankkien Kreikan valtionvelkakirjoihin osana Euroopan keskuspankkijärjestelmän arvopaperimarkkinaohjelmaa tekemistä sijoituksista saamat tuotot Kreikan valtiolle. Suomen osuus näistä siirrettävistä tuotoista vuonna 2021 on 10,45 milj. euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Maksatusaikataulujen tarkentuminen -12 920
Yhteensä -12 920

2021 talousarvio 10 450 000
2020 talousarvio 23 370 000
2019 tilinpäätös 16 080 000