Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2021

01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 955 078 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) ulkomaalaisille oppilaille annettavasta sotilaskoulutuksesta ja Puolustusvoimien joukkojen kansainvälisestä harjoitustoiminnasta ja sen valmisteluista sekä muusta Puolustusvoimien kansainvälisestä yhteistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) enintään 1 200 000 euroa palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen Puolustusvoimien toiminnallisiin tarpeisiin perustuen tai puolustusministeriön määräämäksi siirtymäajaksi puolustushallinnon rakennemuutoksen henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä syistä tai muihin puolustushallinnon vastaaviin tarpeisiin perustuen

3) enintään 155 000 euroa sotainvalideille ja sotaveteraaneille, maanpuolustustyölle, partiolaistoimintaan sekä merkittäville urheilu- ja muille vastaaville tapahtumille suoritettavan liiketaloudellisin perustein hinnoitellun maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen

4) Puolustusvoimien toimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja monikansallisten yhteishankintajärjestelyjen kuluosuuksiin

5) Vapaudenristin Ritarikunnan menoihin

6) kotimaisen puolustusteollisuuden vientiedellytysten ja kansainvälistymisen tukemiseen liittyvien menojen maksamiseen

7) Ilmavoimien tukikohtien kehittämisestä aiheutuviin menoihin

8) Puolustusvoimien tarpeita vastaavaan museotoimintaan liittyvien menojen maksamiseen

9) vapaaehtoisen asepalveluksen kutsuntaterveystarkastuksista aiheutuviin menoihin.

Valtuus

1) Vuonna 2021 saa tehdä Puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtion talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2021—2025 enintään 149 946 000 euroa (Vuoden 2021 toimintamenojen tilausvaltuus).

2) Vuonna 2021 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen tilausvaltuuksien käyttämättä olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

3) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa olevista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen, mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Uusiin tilausvaltuuksiin sisältyvien tavaroiden ja palvelujen hintojen tarkistuksista aiheutuvien lisämenojen maksamiseen käytetään Puolustusvoimien toimintamenoihin vuosittain myönnettäviä määrärahoja.

Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat sekä niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.

Selvitysosa:Momentin bruttomenojen 1 990,5 milj. euroa arvioidaan jakautuvan seuraavasti: palkkausmenot 816,0 milj. euroa, materiaalin kunnossapidon ja joukkojen varustamisen menot (pl. palkat) 392,7 milj. euroa, kiinteistömenot 268,5 milj. euroa, asevelvollisten koulutuksen ja ylläpitohuollon menot (pl. palkat) 149,5 milj. euroa sekä muut toimintamenot 363,8 milj. euroa.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2021 2022 2023 2024 2025— Yhteensä vuodesta 2021 lähtien
             
Vanhat tilausvaltuudet            
Vuoden 2016 toimintamenojen tilausvaltuus 5 600         5 600
Vuoden 2017 toimintamenojen tilausvaltuus 8 754         8 754
Vuoden 2018 toimintamenojen tilausvaltuus 1 500 4 800       6 300
Vuoden 2019 toimintamenojen tilausvaltuus 34 899 8 250       43 149
Vuoden 2020 toimintamenojen tilausvaltuus 90 965 19 645 10 773 10 241   131 624
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä 141 718 32 695 10 773 10 241   195 427
             
Uusi tilausvaltuus            
Vuoden 2021 toimintamenojen tilausvaltuus 13 412 99 654 23 360 9 015 4 505 149 946
Uusi tilausvaltuus yhteensä 13 412 99 654 23 360 9 015 4 505 149 946
             
Valtuudet yhteensä 155 130 132 349 34 133 19 256 4 505 345 373

Momentilta palkattavan henkilöstön määrä kasvaa noin 80 henkilötyövuodella vuoteen 2020 verrattuna lähinnä hallitusohjelman mukaisesta henkilöstölisäyksestä ja sopimussotilaiden määrän muutoksesta johtuen.

Vuoden 2021 toimintamenojen tilausvaltuudella turvataan käytettävyystavoitteiden edellyttämät järjestelmien huolto- ja ylläpitosopimukset, pitkän toimitusajan varaosahankinnat sekä tarvittavat muut palvelut vuosille 2021—2025.

Sekä aiemmin hyväksytyt tilausvaltuudet että uusi tilausvaltuus kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 1 953 983 1 962 224 1 990 459
Bruttotulot 30 229 29 976 35 381
Nettomenot 1 923 754 1 932 248 1 955 078
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 228 885    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 237 381    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 2 130 2 240 2 190
— muut tuotot 14 943 15 364 15 284
Tuotot yhteensä 17 073 17 604 17 474
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 16 197 16 390 16 370
— osuus yhteiskustannuksista 253 301 306
Kustannukset yhteensä 16 450 16 691 16 676
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 623 913 798
Kustannusvastaavuus, % 104 105 105
       
Hintatuki 155 155 155
       
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen 778 1 068 953

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Henkilö- ja tehtävämäärän lisääminen (HO 2019) 2 000
Kertausharjoitusten lisääminen (HO 2019) 300
Kiinteistöomistuksen valvonta (1 htv) 80
Kustannustasotarkistus (2019) -5 862
Kustannustasotarkistus (2021) 16 585
Monitoimihävittäjien hankinnan valmistelu (siirto momentilta 27.10.19) 1 000
Määräaikainen henkilöstö (Elvytys) 2 500
PHRAKL:n TUVE-hanke ja asianhallintajärjestelmä -2 000
Siirto momentille 27.10.18 -9 282
Sopimussotilaat 1 900
Sopimussotilaat (Elvytys) 2 500
Sotilastiedustelulaki 2 300
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (pyöristysero) 1
JTS-miljardin tuottavuussäästö -4 818
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa -10 660
Palkkausten tarkistukset 26 286
Yhteensä 22 830

2021 talousarvio 1 955 078 000
2020 IV lisätalousarvio 31 004 000
2020 I lisätalousarvio 600 000
2020 talousarvio 1 932 248 000
2019 tilinpäätös 1 932 250 000