Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2021

01. Puolustuspolitiikka ja hallintoPDF-versio

Selvitysosa:Puolustusministeriö vastaa valtioneuvoston osana ja hallinnonalansa ohjaajana puolustuspolitiikan ja puolustusyhteistyön, sotilaallisen maanpuolustuksen, muiden viranomaisten tukemisen, kansainvälisen avun antamisen ja vastaanottamisen ja sotilaallisen kriisinhallinnan ohjauksesta, valmistelusta ja seurannasta sekä kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittamisesta.

Toiminnalliset tulostavoitteet

Puolustusministeriölle asetetaan seuraavat, pääluokkaperusteluissa esitettyjä hallinnonalan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita edistävät, alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

  • — strategisten suorituskykyhankkeiden kokonaisuuden hallinta
  • — valtioneuvoston puolustusselonteon valmisteleminen sekä ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon laadintaan osallistuminen
  • — Puolustuskiinteistöjen perustamishankkeen toimeenpano
  • — monenkeskisen (EU, Nato ja NORDEFCO) ja kahdenvälisen puolustusyhteistyön mahdollisuuksien huomioiminen kaikissa Puolustusvoimien lakisääteisissä tehtävissä sekä puolustusyhteistyön syventäminen erityisesti Yhdysvaltojen ja Ruotsin kanssa
  • — kansainvälisen avun vastaanottamista sekä antamista koskevien edellytysten varmistaminen
  • — materiaalipoliittisten linjausten toteuttaminen kehittämisohjelmien ja hankkeiden toimeenpanossa
  • — yleisen asevelvollisuuden kehittämistä ja maanpuolustusvelvollisuuden täyttämistä selvittävään parlamentaariseen komiteaan osallistuminen
  • — Suomen kriisinhallinnan politiikan kehittämiseksi asetettavan parlamentaarisen komitean työskentelyyn osallistuminen
  • — kokonaisturvallisuuden yhteensovittaminen yhteiskunnan turvallisuusstrategian periaatteiden mukaisesti.

01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 515 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center) ja Euroopan puolustusviraston sekä muiden kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen

2) Turvallisuuskomitean sihteeristön menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahasta käytetään kansainvälisiin jäsenmaksuihin arviolta 870 000 euroa ja tutkimus- ja selvitystoimintaan 1 010 000 euroa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 14 735 16 842 16 685
Bruttotulot 75 46 170
Nettomenot 14 660 16 796 16 515
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 051    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 403    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kiinteistöjen omistuksen valvonta -520
Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset -47
Siirto momentille 24.01.01 -32
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (pyöristysero) -1
JTS-miljardin tuottavuussäästö -46
Palkkausten tarkistukset 365
Yhteensä -281

2021 talousarvio 16 515 000
2020 IV lisätalousarvio -20 000
2020 talousarvio 16 796 000
2019 tilinpäätös 16 012 000

21. Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 2 875 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuutta edistävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palveluiden hankkimiseen samoin kuin tuottavuushankkeiden toimeenpanoon.

Selvitysosa: Määrärahaa on tarkoitus käyttää hankkeisiin, joilla tuetaan hallinnonalan virastojen ja laitosten tuottavuuden paranemista.


2021 talousarvio 2 875 000
2020 talousarvio 2 875 000
2019 tilinpäätös 2 875 000

29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 565 441 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Monitoimihävittäjien hankinta 218 640
Puolustushallinnon rakennuslaitoksen lakkauttaminen -24 230
Tasomuutos 4 204
Yhteensä 198 614

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2021 talousarvio 565 441 000
2020 talousarvio 366 827 000
2019 tilinpäätös 302 716 506