Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2021

30. SyyttäjätPDF-versio

Selvitysosa:Syyttäjälaitoksen yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ovat seuraavat:

Syyttäjälaitos on oikeusvaltiossa keskeinen kansalaisten oikeusturvan toteuttaja ja arvostettu sekä luotettu toimija, joka vaikuttaa rikoksille kielteisen yleisen mielipiteen muodostumiseen. Oikeusturva toteutuu käytännössä, rikosvastuu toteutuu tehokkaasti sekä rikollisuus ja sen haitat vähenevät ja turvallisuus ja sen tunne lisääntyvät.

Asianosaisen kannalta keskeisiä, mitattavissa olevia laatuun ja yhdenvertaisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat käsittelyn nopeus ja alueelliset erot syyteharkinta-ajoissa.

Rikosprosessin laatua ja nopeutta parannetaan kehittämällä syyttäjän ja esitutkintaviranomaisen yhteistyötä, syyttäjien osaamista ja erikoistumista sekä käyttämällä tarkoituksenmukaisinta prosessimenettelyä. Rikosasioiden käsittelytapojen uudistamisella pyritään nopeampaan ja yhden­mukaisempaan käsittelyyn, missä otetaan huomioon myös kestävän kehityksen edistäminen.

Paikallissyyttäjille saapui v. 2019 yhteensä 85 058 asiaa. Ratkaistuja asioita oli 83 033 kappaletta. Lisäksi ratkaistiin 36 342 summaarista sakkoasiaa. Saapuvien asioiden kokonaismäärään ei ole odotettavissa laskua. Syyttäjille saapuvien asioiden kokonaismäärässä esiintyy kausittaista vaihtelua, mikä johtuu mm. poliisin tutkintaresursseissa tapahtuvista muutoksista. Saapuvien asioiden vaativuuden ja ns. painotetun työmäärän arvioidaan edelleen kasvavan rikosasioiden oikeudellisten kysymysten monimutkaistumisen, rikollisuuden kansainvälistymisen ja digitalisoitumisen (kyberrikollisuus) myötä.

Tietoja henkilöstöstä

  2019
toteutuma
2020
arvio
2021
arvio
       
Syyttäjälaitos      
Henkilötyövuodet 539 530 550
— joista syyttäjiä1) 388 378 396
— joista paikallissyyttäjät 371 360 378
Työtyytyväisyysindeksi 3,5 3,5 3,5
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 6,8 7,0 7,0

1) Syyttäjiin lasketaan myös valtakunnansyyttäjän toimiston (/-viraston) neuvotteleva virkamies, ylitarkastajat ja lakimies.

01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 55 185 000 euroa.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut Syyttäjälaitoksen toiminnalle vuodelle 2021 alustavasti seuraavat tavoitteet:

  2019
toteutuma
2020
arvio
2021
tavoite
       
Joutuisuus      
— keskimääräinen syyteharkinta-aika, kk 1,7 2,0 2,0
— yli 6 kk syyteharkinnassa olleita asioita avoinna 2 343 2 000 2 000
— yli vuoden syyteharkinnassa olleita asioita avoinna 469 350 350
Tuottavuus      
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, koko henkilöstö1) 841 877 900
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, syyttäjät) 1 172 1 230 1 250
Taloudellisuus      
— toimintamenot/ratkaisu (painotettu työmäärä), euroa 110,3 110,5 106,5

1) Painotetussa työmäärässä on otettu huomioon se, että tietyt juttutyypit ovat toisia työläämmät ja sitovat enemmän resursseja. Painotettu työmäärä lasketaan ratkaistuista jutuista, joiden aiheuttama työmäärä arvioidaan rikosnimikkeidensä perusteella keskimääräisen työmäärän mukaan. Painotettuun työmäärään vaikuttavat myös vähintään viisi istuntopäivää kestäneet käräjäoikeuskäsittelyt.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 50 435 48 446 55 435
Bruttotulot 323 300 250
Nettomenot 50 112 48 146 55 185
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 9 336    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 072    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinnonalan resurssien turvaaminen (HO 2019) 119
Hallinnonalan virastojen hallinnollisten asioiden asiankäsittelyjärjestelmän uudistaminen (siirto momentilta 25.01.21) 1
Sakon muuntorangaistuksen uudistaminen 1 500
Syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten aineistopankki (AIPA) (v. 2021 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 1 100
Tasokorotus rikosvastuun toteutumisen turvaamiseksi ja käsittelyaikojen lyhentämiseksi 2 500
Tietohallintomenojen kasvu 561
Valtorin palvelumaksujen nousu -5
JTS-miljardin tuottavuussäästö -120
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa 2
Palkkausten tarkistukset 1 381
Yhteensä 7 039

2021 talousarvio 55 185 000
2020 IV lisätalousarvio 2 500 000
2020 talousarvio 48 146 000
2019 tilinpäätös 45 848 000