Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              25. Terveet tilat 2028
              29. Arvonlisäveromenot
         10. Omistajaohjaus
         30. Oikeuskanslerinvirasto
         90. Muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

01. HallintoPDF-versio

01. (23.01.01 ja 04) Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 130 401 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta, lainsäädännön arviointineuvostosta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin kuluihin.

Selvitysosa:

Toiminnallinen tuloksellisuus

Valtioneuvoston kanslian yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite sekä sitä tukevat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2021 on esitetty valtioneuvoston kanslian pääluokan 23 perusteluissa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 126 323 127 061 132 401
Bruttotulot 2 579 1 800 2 000
Nettomenot 123 744 125 261 130 401
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 15 531    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 18 652    

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Valtioneuvoston johtaminen ja politiikkavalmistelu (mistä 865 000 euroa pääministerin, kansliassa toimivien ministereiden ja heidän avustajien matkamenot) 9 705
Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät 119 413
Leo Mechelin -hanke 200
Suomalaisten vaiheet Venäjällä vuoden 1917 lokakuun vallankumouksen jälkeen -tutkimushanke 480
Ahvenanmaan itsehallinnon 100-vuotisjuhlavuosi 103
Presidentti Koiviston muistomerkin suunnittelu 500
Yhteensä 130 401

Toimintamenojen kohdentuminen (%)

  2019
toteutuma
2020
arvio
2021
tavoite
       
ICT-menot 30 32 29
Vuokramenot 26 23 27
Henkilöstömenot 27 25 23
Muut toimitila- ja turvallisuusmenot 11 14 14
Muut tukipalvelut 6 6 6
Johtaminen ja politiikkavalmistelu 1 1 1
Yhteensä 100 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ahvenanmaan itsehallinnon 100-vuotisjuhlavuosi 103
EU-edustusto eritysasiantuntija (siirto momentille 24.01.01) -32
Kertaluonteisen menon poisto (tilannekuvajärjestelmän suunnittelu) -200
Kertaluonteisen menon poisto (VN tietojärjestelmäympäristön kehittäminen) -2 500
Kertaluonteisen siirron palautus (momentille 32.01.01, arkistonjärjestäminen) -67
Kriisinhallintakeskuksen palveluiden järjestäminen (siirto momentilta 26.01.04) 130
Laajennettu hankintatuki (siirto momentilta 33.01.01) 100
Merikasarmin peruskorjaus (kertaluonteisen erän poisto) -350
Presidentti Koiviston muistomerkin suunnittelu 500
Smolnan vuokrankorotus -520
Suomalaisten vaiheet Venäjällä vuoden 1917 lokakuun vallankumouksen jälkeen -tutkimushanke 480
Toimitilojen kalusteiden hankintamenot (ei vuokraus) 550
Turvatason korottamisen vuokravaikutus (Merikasarmi) 1 150
UH-tietoturvaratkaisujen yhtenäistäminen valtioneuvostossa 730
Vahva-hankkeen käyttöönoton aiheuttama tuottavuuden lisääntyminen (-5 htv) -200
Valtioneuvoston rakennusten ulkokuorien turvallisuustason yhdenmukaistaminen 30
Valtioneuvoston yhteinen palveluhallintajärjestelmä (Virkku) -hanke (v. 2020 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -480
Valtti-hinnoittelun korotus 1 600
JTS-miljardin tuottavuussäästö -321
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa 3 147
Palkkausten tarkistukset 1 290
Yhteensä 5 140

2021 talousarvio 130 401 000
2020 IV lisätalousarvio 2 497 000
2020 talousarvio 125 261 000
2019 tilinpäätös 126 865 000

02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 11 473 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ministereiden, poliittisten valtiosihteerien ja ministereiden erityisavustajien palkkausmenoihin

2) valtion virkamieslain 44 a §:n mukaisiin säännöllisen työajan palkkausta vastaaviin korvauksiin.

Selvitysosa:Momentilta maksetaan ministereiden palkkio (laki valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista 1096/2006), poliittisten valtiosihteerien ja ministerien erityisavustajien palkat sivukuluineen. Henkilöstön määrä momentilla on 19 valtioneuvoston jäsentä, enintään 15 valtiosihteeriä ja enintään 70 erityisavustajaa. Lisäksi momentilta on mahdollista maksaa valtiosihteereiden ja erityisavustajien karenssiajan korvaukset.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
JTS-miljardin tuottavuussäästö -27
Yhteensä -27

2021 talousarvio 11 473 000
2020 IV lisätalousarvio
2020 talousarvio 11 500 000
2019 tilinpäätös 8 671 983

03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 990 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Euroopan unionin toimielimissä toimivien suomalaisten kansallisten asiantuntijoiden palkkaus- ja sosiaaliturvakustannusten maksamiseen

2) eräissä tapauksissa tiettyjen päivärahojen maksamiseen sellaisille kansallisille asiantuntijoille, joille Euroopan unioni ei maksa korvauksia

3) enintään 240 000 euroa enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen valtioneuvoston kansliaan Euroopan unionia koskevien valtioneuvoston horisontaalisten asioiden hoitamiseen liittyviin tehtäviin.

Selvitysosa:Momentin varsinainen käyttötarkoitus on Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkausmenot. Hallinnonalat voivat täydentää soveltuvista toimintamenomäärärahoistaan kansallisten asiantuntijoiden rahoittamista, jos keskitetty rahoitus ei riitä kattamaan kaikkia tarpeellisina pidettyjen asiantuntijoiden kustannuksia.

Momentilta voidaan myös määräaikaisesti palkata valtioneuvoston kansliaan kolmea henkilötyövuotta vastaavasti henkilöstöä Euroopan unionia koskevien valtioneuvoston horisontaalisten asioiden hoitamiseen liittyviin tehtäviin. Tehtävät ovat keskeisiä Suomen EU-vaikuttamisen turvaamiseksi.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
JTS-miljardin tuottavuussäästö -5
Yhteensä -5

2021 talousarvio 990 000
2020 talousarvio 995 000
2019 tilinpäätös 750 000

22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 10 793 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden selvitys- ja tutkimustoimintaan

2) selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien kulutusmenojen maksamiseen

3) valtionavustusten maksamiseen tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille vastaaville tutkimustoimintaa harjoittaville yhteisöille.

Määrärahaa saa käyttää enintään kahdeksaa henkilötyövuotta vastaavan valtioneuvoston kanslian henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös määräaikaisen enintään 70 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen valtion virastoissa ja laitoksissa.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Momentille saa nettobudjetoida virastolle työnantajana maksetut tulot.

Selvitysosa:Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan sisällölliset painopisteet sekä hankkeiden valmistelu- ja ohjausvastuut määritellään vuosittain valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelmassa. Suunnitelmalla ohjataan selvitys- ja tutkimustoimintaa hallituksen valitsemille horisontaalisille painopistealueille, jotka vastaavat hallituksen ja sen ministeriöiden toiminnan tietotarpeisiin. Selvitys- ja tutkimustoiminnalla vahvistetaan hallituksen ja sen ministeriöiden päätöksenteon tietopohjaa, tietoon perustuvaa toimintapolitiikkaa ja strategista kokonaisnäkemystä.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
JTS-miljardin tuottavuussäästö -46
Yhteensä -46

2021 talousarvio 10 793 000
2020 talousarvio 10 839 000
2019 tilinpäätös 11 400 000

(24.) Suomen EU-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 2 v)

Selvitysosa:Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.


2020 IV lisätalousarvio -3 000 000
2020 talousarvio 3 000 000
2019 tilinpäätös 60 000 000

25. Terveet tilat 2028 (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 1 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmasta aiheutuviin hankintoihin ja selvityksiin sekä toimenpiteiden koordinointiin, edistämiseen ja muihin vastaaviin menoihin

2) enintään 12 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen toimenpideohjelman ohjaus- ja asiantuntijatehtäviin.

Selvitysosa:Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelman tavoitteena on julkisten rakennusten tervehdyttäminen ja kaikkien sisäilmasta oireilevien hoidon ja kuntoutuksen tehostaminen. Kymmenvuotisen ohjelmakauden aikana toteutetaan toimia, joilla vakiinnutetaan normaaliin kiinteistönpitoon menettelytapa, jossa rakennusten kunto, tarkoitukseensa sopivuus ja käyttäjien kokemukset tarkistetaan säännönmukaisesti ja tilannetta arvioidaan moniammatillisessa yhteistyössä. Määrärahaa on tarkoitus käyttää toimenpideohjelman toimeenpanon tukemiseen, kuten koordinointiin, vuorovaikutukseen, viestintään sekä selvityksiin valtioneuvoston kansliassa ja ministeriöissä.

Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelman toimialakohtaisia hankkeita voidaan rahoittaa lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä ympäristöministeriön pääluokan momenteilta.


2021 talousarvio 1 500 000
2020 talousarvio 1 500 000
2019 tilinpäätös 860 000

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 19 000 000 euroa.

Selvitysosa:

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2021 talousarvio 19 000 000
2020 talousarvio 19 000 000
2019 tilinpäätös 16 307 309