Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              (88.) Osakehankinnat
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

04. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 528 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Etelämanner-toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen

4) kansainvälisistä sitoumuksista aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen

5) Suomen Akatemian ja muiden organisaatioiden rahoittamien yhteisrahoitteisten hankkeiden rahoitusosuuksiin sisältyvien siirtomenojen maksamiseen

6) Yhteisprofessuureista aiheutuvien menojen ja rahoitusosuuksien maksamiseen.

Valtuus

Ilmatieteen laitos oikeutetaan solmimaan Mars-tutkimusta koskevan METNET/MOI-hankkeen edellyttämiä sopimuksia siten, että niistä aiheutuu menoja aiemmat sitoumukset mukaan lukien enintään 1 536 000 euroa.

Selvitysosa:Ilmatieteen laitos tuottaa havainto- ja tutkimustietoa ilmastosta, ilmakehästä ja meristä sekä tarjoaa sää-, meri- ja ilmastopalveluja.

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut Ilmatieteen laitokselle seuraavat hallitusohjelmaa, hallinnonalan konsernistrategiaa ja pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita tukevat monivuotiset tulostavoitteet 2020—2023:

  • — Maaekosysteemien (metsät, pellot, suot) hiilitalouden ja ilmastovaikutusten uusien laskentamallien käyttö kansallisissa kasvihuonekaasujen inventaariossa ja tulevaisuuden skenaarioissa on laajentunut
  • — Kolmansien osapuolten toimittaman havaintodatan hyödyntämistä on parannettu ja pilotoitu turvallisen ja tehokkaan tieliikenteen reaaliaikaisena tukena
  • — Sodankylän satelliittipalvelukeskuksen kansainvälinen merkitys on kasvanut
  • — Tutkaverkoston laatua ja kattavuutta on parannettu
  • — Ilmatieteen laitoksen tutkimus on laadukasta ja kansainvälisesti hyödynnettyä
  • — On tuotettu uusia sääpalveluita ja -tietoja kytkeytyvän ja digitalisoituvan liikenteen käyttöönoton tueksi.

Tunnusluvut

  2019
toteutuma
2020
tavoite
2021
tavoite
       
Sidosryhmien tyytyväisyys (asteikko 1—5) 4,24 4,0 4,0
Sääennusteiden osuvuus (yhdistelmä), % 83,5 83,0 83,0
Maa-alueiden tuulivaroitusten osuvuus 1—2 vrk, % - 80,0 80,0
Lentopaikkaennusteiden osuvuus, % 90,78 90,60 90,60
Viittausten lkm web of science tietokannassa 16 892 13 000 13 500
Kansainvälisesti ennakkotarkastetut artikkelit, lkm 378 350 360

Toiminnallinen tehokkuus

  2019
toteutuma
2020
tavoite
2021
tavoite
       
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % 89 100 100
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % 116 102 102
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus, % 62 60 60
Ulkopuolisen tutkimusrahoituksen määrä/vuosi, tuhatta euroa 18 014 16 000 19 500
Tutkimuksen aktiivisuus (julkaisuja/htv) - 1,35 1,35
Julkisoikeudellisen toiminnan osuus laitoksen kokonaisrahoituksesta, % - 7,5 7,5
Liiketoiminnan osuus laitoksen kokonaisrahoituksesta, % (pl. kiinteistövuokrat) - 4,9 4,9

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 80 526 72 014 79 628
Bruttotulot 30 775 26 630 32 100
Nettomenot 49 751 45 384 47 528
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 11 493    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 110    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 5 571 6 090 6 100
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 6 291 6 090 6 100
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -720 - -
Kustannusvastaavuus, % 89 100 100

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 7 190 4 540 6 500
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 6 181 4 460 6 400
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 1 009 80 100
Kustannusvastaavuus, % 116 102 102

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot 18 014 16 000 19 500
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 29 015 26 500 32 500
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -11 001 -10 500 -13 000
Omarahoitusosuus, % 38 40 40

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2021 2022 2023 2024— Yhteensä vuodesta 2021 lähtien
           
Vuonna 2021 tai sen jälkeen tehtävät sitoumukset 155 165 81 26 427
Menot yhteensä 155 165 81 26 427

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
ACTRIS-tutkimusinfrastruktuuri 500
METNET/MOI-valtuudesta aiheutuvat määrärahatarpeet, tarkistus -18
Sodankylän kansainvälisen satelliittimaa-aseman kehittäminen 750
Säätutkaverkoston uusiminen 100
JTS-miljardin tuottavuussäästö -188
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa 89
Palkkausten tarkistukset 911
Yhteensä 2 144

2021 talousarvio 47 528 000
2020 IV lisätalousarvio 225 000
2020 talousarvio 45 384 000
2019 tilinpäätös 43 368 000