Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         23. Valtioneuvoston kanslia
              60. Työturvallisuusmaksu
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2021

28. Valtiovarainministeriön hallinnonalaPDF-versio

11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista

Momentille arvioidaan kertyvän 131 128 000 euroa.


2021 talousarvio 131 128 000
2020 talousarvio 127 958 000
2019 tilinpäätös 127 520 493

12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista

Momentille arvioidaan kertyvän 25 234 000 euroa.


2021 talousarvio 25 234 000
2020 talousarvio 24 624 000
2019 tilinpäätös 24 540 026

13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista

Momentille arvioidaan kertyvän 14 419 000 euroa.


2021 talousarvio 14 419 000
2020 talousarvio 14 071 000
2019 tilinpäätös 14 022 872

20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 11 440 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen kehittämis- ja laajennusinvestointeja varten osoitetun määrärahan käyttöä vastaavaan, useammalle vuodelle jaksotettuun tuloutukseen.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.20.10.


2021 talousarvio 11 440 000
2020 talousarvio 11 440 000
2019 tilinpäätös 9 658 257

50. Siirto valtion eläkerahastosta

Momentille arvioidaan kertyvän 1 948 874 000 euroa.

Siirron kuukausittaisen määrän päättää Valtion Eläkerahasto.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Siirrosta säädetään valtion eläkerahastosta annetun lain (1297/2006) 6 § 1 momentissa. Valtion eläkerahastosta siirretään vuosittain valtion talousarvioon määrä, joka on 40 % lain piiriin kuuluvaan palvelukseen perustuvista eläkkeistä aiheutuvasta vuotuisesta menosta.

Tuloarvio on laskettu vuodelle 2021 arvioidussa TyEL-indeksitasossa (2637).


2021 talousarvio 1 948 874 000
2020 talousarvio 1 939 507 000
2019 tilinpäätös 1 893 903 129

51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset

Momentille arvioidaan kertyvän 276 174 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Momentille kertyy tuloja muiden eläkelaitosten valtiolle suorittamina niiden vastuulla olevien eläkemenojen korvauksena julkisten alojen eläkelain (81/2016) nojalla.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.50.63.

Tuloarvio on laskettu vuodelle 2021 arvioidussa TyEL-indeksitasossa (2637).


2021 talousarvio 276 174 000
2020 talousarvio 256 728 000
2019 tilinpäätös 235 384 935

52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut

Momentille arvioidaan kertyvän 18 095 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät Valtiokonttorista annetun lain (305/1991) perusteella valtion virastoilta ja laitoksilta sekä valtion liikelaitoksilta perittävistä Valtiokonttorin suorittamista tapaturmakorvauksista, ryhmähenkivakuutusta vastaavista eduista, liikennevahinkokorvauksista sekä muita korvauksia vastaavista maksuista.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Tapaturmat (tapaturmamaksut) 15 000 000
Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu 960 000
Vanhat liikelaitokset 35 000
Työvoimapalvelulaki, maahanmuutto, lautamiehet 600 000
Liikennevahingot 1 500 000
Yhteensä 18 095 000

2021 talousarvio 18 095 000
2020 talousarvio 18 630 000
2019 tilinpäätös 17 860 447

60. Työturvallisuusmaksu

Momentille arvioidaan kertyvän 900 000 euroa.

Selvitysosa:Tuloarvio perustuu lakiin työsuojelurahastosta (407/1979), työtapaturma- ja ammattitautilakiin (459/2015) ja lakiin Valtiokonttorista (305/1991). Tuloarvio lasketaan siten, että se on 0,23 promillea valtion henkilöstölle maksetuista palkoista.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.60.10.


2021 talousarvio 900 000
2020 talousarvio 850 000
2019 tilinpäätös 881 931

92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot

Momentille arvioidaan kertyvän 42 000 000 euroa.

Selvitysosa:Euroopan unionin neuvoston tekemän omien varojen päätöksen (2014/335/EU) mukaan jäsenvaltiot saavat unionin puolesta keräämiään tullituloja, maatalousmaksuja ja sokerikustannuksia EU:lle tilittäessään vähentää kertyneistä tuloista 20 % jäsenvaltiolle aiheutuvien keruukustannusten kattamiseen.


2021 talousarvio 42 000 000
2020 talousarvio 37 700 000
2019 tilinpäätös 37 572 393

93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen

Momentille arvioidaan kertyvän 2 500 000 euroa.

Selvitysosa:Euroopan unioni maksaa matkamenojen korvauksen ennakkoon jäsenmaille. Jäsenvaltio saa vuotuisen kokonaismäärärahan, joka on kullekin jäsenvaltiolle vahvistettu prosentuaalinen osuus EU:n talousarvion yleiset kokouskulut -alamomentin määrärahasta.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.92.20.


2021 talousarvio 2 500 000
2020 IV lisätalousarvio 700 000
2020 talousarvio 2 300 000
2019 tilinpäätös 3 033 117

99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 14 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Tulot perustuvat seuraaviin säädöksiin:

1) vakuutuskorvausten regressit: tapaturmavakuutuslaki (608/1948) ja sotilastapaturmalaki (1211/1990)

2) valtionperinnöt: perintökaari (40/1965)

3) liikelaitosten ottamista lainoista perityt takausmaksut: laki valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta (449/1988)

4) eläkkeiden palautukset: julkisten alojen eläkelaki (81/2016)

5) korvaus eräistä karttuneista eläkeosista: laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta (644/2003)

6) maksettujen oikeudenkäynnin viivästyshyvitysten perintätulot: laki oikeudenkäynnin viivästymisestä (362/2009).

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Vakuutuskorvausten regressit 2 500 000
Valtionperinnöt 6 000 000
Saadut maksut myönnetyistä takauksista 2 500 000
Eläkkeiden palautukset 300 000
Korvaus eräistä karttuneista eläkeosista 900 000
Maksettujen oikeudenkäynnin viivästyshyvitysten perintätulot 100 000
Muut tulot 1 700 000
Yhteensä 14 000 000

2021 talousarvio 14 000 000
2020 talousarvio 14 000 000
2019 tilinpäätös 30 482 093