Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 980 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden menojen sekä muiden toimintamenojen maksamiseen

2) vaarallisten ja vaikeahoitoisten lasten ja nuorten psykiatrisen hoitoyksikön palvelujen kysynnän vaihtelusta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) maatalousavustuksia vastaavien menojen maksamiseen

4) sairaaloiden yleishallinnosta ja ohjauksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuviin kustannuksiin

5) mielenterveyslain 3 tai 4 luvun nojalla määrätyn tahdosta riippumattoman psykiatrisen hoidon kustannuksiin niissä tapauksissa, kun henkilöllä ei ole kotikuntaa Suomessa eikä hoidon maksaja määräydy minkään muun lainsäädännön nojalla.

Selvitysosa:Valtion mielisairaaloiden menot katetaan pääasiassa kuntien maksamilla korvauksilla. Kunnilta perittävät korvaukset hinnoitellaan valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien liiketaloudellisten perusteiden mukaisesti. Asiakasmaksut peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) mukaisesti.

Valtion mielisairaaloille asetettavat tulostavoitteet määritellään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja mielisairaaloiden välisissä tulossopimuksissa vuodelle 2021.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Sairaaloiden toiminnassa painottuu oikeuspsykiatrinen erityisosaaminen ja hoitotoimintaa tukevaa tieteellistä tutkimustyötä tehdään ja hyödynnetään jatkuvasti. Hoidon laatuun ja hoidon tulosten seurantaan kiinnitetään edelleen huomiota terapeuttisia valmiuksia lisäämällä. Hoitoa kehitetään siten, että pakkotoimia tarvittaisiin mahdollisimman vähän. Lisäksi parannetaan toiminnan mittausmenetelmiä ja seurantajärjestelmiä.

Toiminnan tuottavuutta parannetaan kehittämällä muun muassa erityistason psykiatrisen sairaanhoidon vaatimuksia vastaavaa moniammatillista työskentelyä sekä työnjohtoa. Valtion mielisairaalat toimivat tehokkaasti ja taloudellisesti huolehtien samalla toimintansa laadun kehittämisestä. Maksullisen toiminnan tuotoilla katetaan kustannukset.

Valtion mielisairaaloiden rahoitusrakenne (1 000 euroa) ja henkilötyövuodet

  2019
toteutuma
htv 2020
arvio
htv 2021
arvio
htv
             
Toimintamenomääräraha 318 6 983 1 980 1
Liiketaloudelliset suoritteet 61 366 839 63 581 853 63 913 853
Ulkopuolinen rahoitus yhteensä 370 9 330 8 293 8
Yhteensä 62 054 854 64 894 862 65 186 862

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 62 054 64 894 65 186
Bruttotulot 61 736 63 911 64 206
Nettomenot 318 983 980
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 550    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 047    

Mielisairaaloiden tuottavuuden (laskutettujen hoito- ja mielentilatutkimuspäivien määrä/henkilötyövuodet) kehitys

  2019
toteutuma
2020
arvio
2021
arvio
       
Niuvanniemen aikuisosastot 197,75 189,83 191,49
Niuvanniemen alaikäisten hoitoyksikkö 190,91 105,88 105,60
Vanhan Vaasan aikuisosastot 178,00 173,24 173,24

Mielisairaaloiden taloudellisuuden (kokonaiskustannukset/laskutetut hoito- ja mielentilatutkimuspäivät) arvioitu kehitys

  2019
toteutuma
2020
arvio
2021
arvio
       
Niuvanniemen aikuisosastot 362,83 379,44 386,63
Niuvanniemen alaikäisten hoitoyksikkö 850,39 864,03 884,16
Vanhan Vaasan aikuisosastot 408,00 421,00 421,00

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (liiketaloudelliset suoritteet, 1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 60 646 62 857 63 150
— muut tuotot 1 090 1 054 1 056
Tuotot yhteensä 61 736 63 911 64 206
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 61 832 64 620 64 912
— osuus yhteiskustannuksista 222 274 274
Kustannukset yhteensä 62 054 64 894 65 186
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -318 -983 -980
Kustannusvastaavuus, % 99 98 99

Mielisairaaloiden arvioidaan tuottavan asiakkailleen mm. seuraavat suoritteet

  2019
toteutuma
2020
arvio
2021
arvio
       
Hoitopotilaiden hoitovuorokausia (aik.os) 145 455 145 017 141 914
Mielentilatutkimushoitovuorokausia (aik.os.) 5 274 4 626 4 618
Mielentilatutkimuksia (aik.os.) 81 69 69
Alaikäisten hoitoyksikön hoitopäiviä 4 583 4 575 4 563
Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimusvuorokausia 73 110 110
Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimuksia 1 2 2
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkilöstön uudistumista ja työkykyä tuetaan kehittämällä muun muassa erityistason psykiatrisen sairaanhoidon vaatimuksiin entistä paremmin sopivia hoitomenettelyjä sekä tehostamalla työnohjausjärjestelmää ja työhyvinvointiohjelmia. Tavoitteena on vähentää sairauspäiviä ja parantaa työterveysindeksiä. Henkilöstön kehittämisessä voimavaroja suunnataan henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan perustuvaan ammatilliseen täydennyskoulutukseen, jonka keskeisiä teemoja ovat muun muassa psykologisten valmiuksien koulutukset, biologiset ja farmakologiset koulutukset sekä pakkokeinojen vähentämiseen tähtäävä koulutus. Koulutuksen rahoitus tulee pääosin maksullisen toiminnan tuotoista.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
JTS-miljardin tuottavuussäästö -2
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa -1
Yhteensä -3

2021 talousarvio 980 000
2020 talousarvio 983 000
2019 tilinpäätös 815 357