Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         30. Työllisyys ja yrittäjyys
              44. Alueellinen kuljetustuki
              52. Palkkaturva
         40. Yritysten erityisrahoitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 296 686 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaisesti:

1) asiantuntija-arviointien, kokeilujen, valmennusten, työvoimakoulutuksen, työnvälityspalvelun, ammatinvalinta- ja uraohjauksen, tieto- ja neuvontapalvelujen ja yritystoiminnan kehittämispalvelujen hankintaan, työllisyyspoliittisiin avustuksiin sekä työhön ja palveluihin hakeutuville ja palveluihin ja asiantuntija-arviointeihin osallistuville maksettaviin kustannusten korvauksiin ja työolosuhteiden järjestelytuen maksamiseen

2) valtion virastolle tai laitokselle työttömän työnhakijan palkkaamisesta aiheutuviin palkkauskustannuksiin enintään 500 henkilötyövuotta vastaavalta osalta. Tältä momentilta ja momenteilta 33.20.50 ja 33.20.52 yhdestä henkilöstä korvattavien palkkauskustannusten määrä ilman lomarahaa saa olla yhteensä enintään 3 100 euroa kuukaudessa, minkä lisäksi korvataan enintään sitä vastaava lomaraha

3) lain 7 luvun 9 §:n 1 momentissa tarkoitetun palkkatuen maksamiseen. Tältä momentilta ja momenteilta 33.20.50 ja 33.20.52 yhdestä henkilöstä korvattavien palkkauskustannusten määrä ilman lomarahaa saa olla yhteensä enintään 1 800 euroa kuukaudessa, minkä lisäksi korvataan enintään sitä vastaava lomaraha

4) kunnalle myönnettävän lisätuen sekä muun kuin kohdassa 3 tarkoitetun palkkatuen maksamiseen. Tältä momentilta ja momenteilta 33.20.50 ja 33.20.52 yhdestä henkilöstä palkkatukena maksettava määrä ilman lomarahaa saa olla yhteensä enintään 1 400 euroa kuukaudessa, minkä lisäksi korvataan enintään palkkatukipäätöksen mukainen prosenttiosuus lomarahasta. Edellä mainitun estämättä palkkatukea saa maksaa 50 % tuella palkattavasta aiheutuvista palkkauskustannuksista, kun kunta työllistää työttömän työnhakijan 11 luvun 1 §:n 3 momentissa tarkoitetun työllistämisvelvoitteen perusteella

5) starttirahan maksamiseen muille kuin työttömänä yritystoiminnan aloittaneille

6) vakuutusturvan kustannuksiin.

Lisäksi määrärahaa saa käyttää:

7) ennen työllisyyslain (275/1987) voimaantuloa palkattujen ja edelleen samassa työsuhteessa olevien vajaakuntoisten henkilöiden palkkaamisesta aiheutuviin menoihin.

Määrärahaa saa käyttää myös kohdissa 1), 2) ja 6) mainittujen kulutusmenojen maksamiseen.

Siirtomenoista palkkatuki, starttiraha ja työllisyyspoliittinen avustus budjetoidaan maksuperusteisena, Valtiokonttorin tapaturmavakuutusmaksut maksatuspäätösperusteisena ja muut siirtomenot suoriteperusteisena.

Valtuus

Vuonna 2021 saa työvoimakoulutuksen hankinnasta aiheutua valtiolle menoja vuoden 2021 jälkeen enintään 65 000 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Asiantuntija-arvioinnit 4 000 000
Kokeilut ja valmennukset (300 000 otp) 19 900 000
   
Työvoimakoulutuksen hankinta  
— Ammatillinen koulutus (1,3 milj. otp) 55 000 000
— Kotoutumiskoulutus (1,6 milj. otp) 55 026 000
Yhteensä 110 026 000
   
Starttiraha (2 900 htv) 25 000 000
   
Palkkatuettu työ  
— Valtionhallinto (enintään 500 htv) 12 950 000
— Kunnat ja kuntayhtymät (7 500 htv, tuki 30/40/50 %) 35 600 000
— Yksityinen sektori (30, 40 tai 50 tai 100 %, 13 800 htv) 54 800 000
Yhteensä 103 350 000
   
Työllisyyspoliittinen avustus 9 000 000
Yritystoiminnan kehittämispalvelujen hankinta 13 000 000
Korvaukset 900 000
Vakuutusturva 950 000
Työnvälityspalvelu 500 000
Ammatinvalinta- ja uraohjaus 2 000 000
Tieto- ja neuvontapalvelut 410 000
Rekrytukikokeilu 7 650 000
   
Kaikki yhteensä 296 686 000

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

  2019
toteutuma
2020
arvio
2021
tavoite
       
— 3 kk ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen työttömäksi jääneiden osuus (%) 41 < 32 < 39
— 3 kk palkkatuetun työn jälkeen työttömäksi jääneiden osuus (%) 48 < 45 < 45
— 3 kk kotoutumiskoulutuksen jälkeen työttömäksi jääneiden osuus (%) 27 < 27 < 26

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2021 2022 2023 2024 Yhteensä
vuodesta
2021 lähtien
           
Ennen vuotta 2021 tehdyt sitoumukset 27 250 310 - - 27 560
Vuoden 2021 sitoumukset - 55 000 9 500 500 65 000
Menot yhteensä 27 250 55 310 9 500 500 92 560

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertaluonteisten siirtojen palautukset (29.01.53, 32.01.02, 32.01.03) 21 446
Kotoutumiskoulutus -4 724
Osatyökykyisten työkykyohjelma (HO2019) 800
Palkkatuen lisääminen (HO2019) 3 000
Pitkään perhevapaalla olevien työllistymisen kokonaisuuden toteuttaminen 2 000
Pk-yritysten rekrytukikokeilu 7 650
Työllisyys-SIB tuotonmaksu (siirto momentille 32.30.95) -2 000
Työvoimakoulutuksen määrän nosto (HO2019) 1 000
Uudenmaan TE-toimiston aulapalveluiden järjestäminen (siirto momentille 32.01.03) -2 100
Siirtyvien erien taso (HO 2019) -3 400
Yhteensä 23 672

2021 talousarvio 296 686 000
2020 IV lisätalousarvio 59 900 000
2020 talousarvio 273 014 000
2019 tilinpäätös 256 693 000