Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              50. Eräät avustukset
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 64 860 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen

2) enintään 620 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen

3) enintään 80 000 euroa avustuksina jaettavaksi vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

4) 500 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

5) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

6) 14 506 000 euroa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen

7) 524 000 euroa kielitutkintojen kehittämiseen ja toimeenpanoon, auktorisoitujen kääntäjien koulutukseen ja tutkintojen kehittämiseen sekä oikeustulkkirekisterin kehittämiseen ja toiminnan ylläpitokustannuksiin

8) 1 600 000 euroa suomalaisen koulutuksen tunnettuuden ja yhteistyön edistämiseen, erityisesti Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan lukien ulkomailla palvelevien yliopisto-opettajien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä enintään 47 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen

9) 2 870 000 euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon sekä virkamiesvaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin

10) enintään 14 676 700 euroa tekijänoikeuslakiin (404/1961) perustuvien kopiointi- ja muiden käyttöoikeuskorvausten sekä kopiointia, tallennusta ja käyttöoikeuksia koskevan tiedotus- ja selvitystoiminnan menojen maksamiseen

11) enintään 1 942 000 euroa EU:n ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamien hankkeiden ja ohjelmien kansalliseen rahoitukseen, monenkeskiseen ja kahdenväliseen yhteistyöhön, korkeakoulutuksen tunnetuksi tekemiseen ja kansainvälistämistä edistäviin apurahoihin sekä Saamelaisen korkeakoulun pohjoismaisen tutkimustoiminnan kansallisen rahoitusosuuden maksamiseen.

Momentille saa nettobudjetoida Euroopan unionin rahoittaman Erasmus + -ohjelman ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittaman Nordplus-ohjelman apurahoja koskevat tulot ja menot. Kansainväliseen toimintaan myönnettävät avustukset ja apurahat budjetoidaan maksupäätösperusteisesti poiketen tulojen ja menojen kohdentamista koskevista yleisistä määräyksistä.

Selvitysosa:Opetushallitus toimii koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja elinikäisen oppimisen kehittämis-, palvelu- ja hallintotehtävien sekä yhteiskunnan kansainvälistymisen edistämisen asiantuntijavirastona. Opetushallitus edistää osaamista, sivistyksen ja avarakatseisuuden vahvistumista yhteiskunnassa, koulutuksellisen tasa-arvon ja kestävän hyvinvoinnin lisääntymistä sekä globaalissa ympäristössä ja tulevaisuuden työelämässä tarvittavien taitojen vahvistumista. Osaamista kehittämällä luodaan pohja kestävälle kasvulle. Määrärahasta maksetaan myös tekijänoikeuslakiin perustuvia korvauksia valtionhallinnossa sekä koulutuksessa ja varhaiskasvatuksessa tapahtuvista suojatun aineiston käytöstä tekijänoikeuksien haltijoita edustavien järjestöjen kanssa tehtävien sopimusten mukaisesti sekä sopimusten tekemisestä aiheutuvia kuluja.

Tuotokset ja laadunhallinta

Suoritteet ja julkishyödykkeet (lkm, kpl)

Mittarit 2019
toteutuma
2020
arvio
2021
tavoite
       
       
Opintopolku-palvelun kävijämäärä (lkm) 8 000 000 8 500 000 9 000 000
Opintopolku-palvelussa julkaistujen koulutusten määrä (lkm) 18 000 20 000 24 000
Oma Opintopolussa tarjolla olevat palvelut (lkm) 2 5 6
KOSKI, kansalaisten kirjautumiset (lkm) 400 000 440 000 485 000
KOSKI, kansalainen jakanut tietojaan linkillä 18 000 20 000 23 000
VARDA, tietojen luovutus viranomaiskäyttöön 0 2 3
Asiakaspalveluratkaisussa käsiteltävät asiat (lkm) 16 000 20 000 24 000
Myynnissä olevien julkaisujen ja vähälevikkisten oppimateriaalien määrä (kpl) 430 450 500
Saatavilla olevien oppimista tukevien kustannettujen digimateriaalien määrä (kpl) 100 120 150
Maksullisten koulutusten ja tapahtumien koulutettavapäivät (kpl) 6 500 7 000 7 000
Julkaistujen opetussuunnitelmien määrä ePerusteet -palvelussa (lkm) 480 500 620
Palvelukyky ja laatu
Tavoite/tehtävä Mittari Asteikko 2019
toteutuma
2020
arvio
2021
toteutuma
           
Päätösten käsittelyaika Tutkinnon tunnustaminen Kk/pts 3,0 3,0 2,7
Asiakastyytyväisyys Kansainvälinen ohjelmatoiminta (joka 3. vuosi) 1—100 - - 92
  Maksullinen koulutus 1—5 4,1 4,1 4,1
  Hakijapalaute Opintopolusta 1-—5 4,0 4,1 4,2
Toiminnallinen tehokkuus
  • — Opetushallitus kehittää koulutusta, varhaiskasvatusta ja jatkuvaa oppimista sekä edistää kansainvälisyyttä. Opetushallitus parantaa palvelujaan yhdessä asiakkaidensa ja kumppaneidensa kanssa. Opetushallitus varmistaa asiakkailleen sujuvan asioinnin ja laadukkaat asiantuntijapalvelut.
  • — Opetushallitus jatkaa johdonmukaista ja pitkäjänteistä uudistamistyötä vaikuttavuustavoitteidensa mukaisesti toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden vahvistamiseksi.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Mittari Asteikko 2019
toteutuma
2020
tavoite
2021
tavoite
         
Henkilötyövuodet (kaikki mom. yhteensä; sisältää ulkomaan lehtorit) Htv 378 355 360
Henkilötyövuodet (toimintamenot) Htv 340 326 324
Johtajuusindeksi 1—5 3,1 3,5 3,6
Työtyytyväisyysindeksi 1—5 3,3 3,6 3,6
Henkilöstön lähtövaihtuvuus % 15,7 10,0 10,0
Sairauspoissaolot Työpäivää/htv 6,8 6,0 6,0

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 
2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 126 722 106 886 119 860
Bruttotulot 54 472 39 142 55 000
Nettomenot 72 250 67 744 64 860
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 20 807    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 13 390    

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet, vähälevikkinen oppimateriaalituotanto (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 1 281 1 350 1 200
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 2 358 2 000 1 820
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -1 077 -650 -620
Kustannusvastaavuus, % 54 68 66
       
Hintatuki 620 620 620
       
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % 81 99 100

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, muut liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 1 615 2 000 2 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 1 774 1 800 1 800
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -160 200 200
Kustannusvastaavuus, % 91 111 111

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 534 500 500
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 632 900 900
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -98 -400 -400
Kustannusvastaavuus, % 84 56 56

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Education Finland -ohjelman toimeenpano -500
Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimeenpano 900
Kertamenojen poisto -1 475
Laskennallisen rahoitusjärjestelmän tietojärjestelmäuudistus -623
Perustoimintamenojen tasokorotus -2 000
JTS-miljardin tuottavuussäästö -39
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa 239
Palkkausten tarkistukset 614
Yhteensä -2 884

2021 talousarvio 64 860 000
2020 IV lisätalousarvio 135 000
2020 talousarvio 67 744 000
2019 tilinpäätös 64 833 000