Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
            52. Palkkaturva

Talousarvioesitys 2021

30. Työllisyys ja yrittäjyysPDF-versio

30. Valtionavustus kunnille yksinyrittäjien tukemiseen (siirtomääräraha 2 v)

Vuoden 2020 toisessa lisätalousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 168 928 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan peruutus aiheutuu ennakoitua pienemmästä yksinyrittäjien tuen käytöstä ensimmäisellä hakukierroksella.

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2021 III lisätalousarvio
2020 II lisätalousarvio 250 000 000

32. Valtionavustus kunnille Ohjaamoiden monialaisuuden vahvistamiseen (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 3 190 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti kunnille tai kuntayhtymille Ohjaamojen monialaisuuden vahvistamiseen myönnettävän valtionavustuksen maksamiseen.

Määräraha on varattu Ohjaamojen monialaisuuden vahvistamiseen (RRF pilari3) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. Määrärahaa saa käyttää sen jälkeen, kun Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Momentin määrärahaa käytetään kunnille myönnettävään valtionavustukseen ohjaamotoimintaan. Ohjaamoiden palvelut on suunnattu kaikille alle 30-vuotiaille, jotka saavat ohjaamoiden kautta laaja-alaisesti maksutonta apua ja tukea.

Ohjaamotoiminnan vahvistamiseksi otetaan käyttöön vuosiksi 2021—2024 kannustinmalli, jonka kautta kunnat voivat hakea valtionavustusta henkilöstön palkkakuluihin. Mallissa kunta palkkaa yhden henkilön ja voi tämän jälkeen saada valtionavustusta toisen henkilön palkkaamiseen.

Kannustinmallin tavoitteena on varmistaa, että kunnilla on mahdollisuudet ja riittävästi välittömiä kannustimia ylläpitää ja kehittää Ohjaamojen monialaista palvelukykyä. Kunnan Ohjaamoihin tekemien rekrytointien tulee kohdentua joko sosiaali- ja terveyspalveluiden tai opetusalan asiantuntijoihin.

Momentin määräraha on EU:n elpymisvälineen tuloilla rahoitettavaa ja tukee digitalisaatiotavoitetta, kun Ohjaamoiden yhteydessä kehitetään digitaalista verkko-ohjausta sekä mielen hyvinvoinnin tuen sähköisiä alustoja. EU:n elpymisväline voidaan ottaa käyttöön, kun neuvoston päätös Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä on hyväksytty kaikissa jäsenvaltioissa niiden valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisesti ja päätös on sen jälkeen tullut voimaan.


2021 III lisätalousarvio 3 190 000

33. Turveyrittäjien avustaminen (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 30 585 000 euroa.

Momentin määrärahaa saa käyttää turveliiketoimintaa harjoittaville yrittäjille maksettaviin avustuksiin tai muuhun sopeutusrahaan.

Selvitysosa:Turpeen energiakäyttö on laskenut ennakoitua nopeammin. Kehityskulun seurauksena turvealan yritykset ja yrittäjät ovat ajautuneet asemaan, jossa turvealalla ei ole aiemmassa laajuudessa liiketoimintaedellytyksiä.

Momentin määrärahaa kohdennetaan turvetuotannosta luopuville yrittäjille.

Momentin määrärahan lisäksi turveyritysten ja -yrittäjien hallittua siirtymää uuteen yritystoimintaan sekä yrittäjien ja työntekijöiden uudelleentyöllistymistä ja -kouluttautumista tuetaan talousarvion momenteilta 30.40.22, 30.40.47, 32.01.02, 32.01.03, 32.30.42, 32.30.51 ja EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) rahoituksella.


2021 III lisätalousarvio 30 585 000

42. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2021 saa uusia sitoumuksia tehdä enintään 10 000 000 eurolla.

Selvitysosa:Määrärahan 100 000 euron ja myöntämisvaltuuden 2 000 000 euron lisäys aiheutuu turvetoimialan yritysten uuden liiketoiminnan kehittämishankkeisiin myönnettäviin yritysten kehittämisavustuksiin tarvittavasta valtuudesta.

Myöntämisvaltuuden lisäyksestä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 100 000 euroa vuonna 2021, 800 000 euroa vuonna 2022, 700 000 euroa vuonna 2023 ja 400 000 euroa vuonna 2024.


2021 III lisätalousarvio 100 000
2021 talousarvio 92 378 000
2020 tilinpäätös 281 088 513
2019 tilinpäätös 4 944 751

45. Valtionavustus turvetuotantokoneiden romutukseen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 20 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustuslain (688/2001) nojalla annettavan valtioneuvoston asetuksen mukaisen avustuksen maksamiseen.

Avustus myönnetään Euroopan komission vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen (EU 1407/2013) mukaisena.

Selvitysosa:Turpeen energiakäyttö on laskenut ennakoitua nopeammin. Kehityskulun seurauksena turvealan yritykset ja yrittäjät ovat ajautuneet asemaan, jossa turvealalla ei ole aiemmassa laajuudessa liiketoimintaedellytyksiä.

Momentin määrärahaa käytettäisiin avustuksiin, jotka kohdennettaisiin turvetuotantoon valmistettujen koneiden ja laitteiden romuttamiseen tai siirtämiseen toiseen käyttötarkoitukseen. Avustusjärjestelmän piiriin eivät kuuluisi muut, moneen käyttötarkoitukseen soveltuvat koneet ja laitteet. Tavoitteena on, että mahdollisimman suurelle osuudelle käytöstä poistettavasta kalustosta löytyisi uusi käyttötarkoitus.

Avustus myönnetään Euroopan komission vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen (EU 1407/2013) mukaisena, joten avustuksen enimmäismäärä on elinkeinoharjoittajaa kohden enintään 200 000 euroa kolmen peräkkäisen verovuoden kuluessa yhteenlaskettuna muiden vähämerkityksisenä tukena myönnettyjen valtiontukien kanssa.


2021 III lisätalousarvio 20 000 000

51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 12 735 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää työllisyyden edistämisestä kuntakokeilussa annetun lain (1269/2020) perusteella tehtyjen palkkatuki-, starttiraha- ja korvauspäätösten maksamiseen siten kuin julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa on säädetty kyseisten palvelujen rahoituksesta.

Selvitysosa:Vähennyksestä 7 650 000 euroa aiheutuu rekrytointitukikokeilun siirtymisestä alkavaksi vuonna 2022, 3 000 000 euroa siirrosta momentille 32.01.10 TE-digi -hankkeen rahoitukseen, 1 255 000 euroa siirrosta momentille 32.01.03 TE-toimistojen aulapalvelujen rahoitukseen, 220 000 euroa siirrosta momentille 32.01.02 Perhevapailta töihin -hankkeeseen, 110 000 euroa siirrosta momentille 32.01.40 Hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelmaan sekä 3 000 000 euroa siirrosta momentille 32.01.40 yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen rahoittamiseen.

Lisäys 2 500 000 euroa aiheutuu turveyrittäjille suunnattuihin yritysten kehittämispalveluihin ja turvealan uudelleentyöllistymisen ja -koulutuksen tukemiseen.

Momentin perustelujen muutos aiheutuu työllisyyden edistämisen kuntakokeiluista annetun lakiviittauksen täsmentämisestä momentilla.


2021 III lisätalousarvio -12 735 000
2021 talousarvio 276 306 000
2020 tilinpäätös 332 914 000
2019 tilinpäätös 256 693 000

52. Palkkaturva (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 1 460 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkaturvalain muutoksesta.


2021 III lisätalousarvio 1 460 000
2021 talousarvio 32 000 000
2020 tilinpäätös 31 130 307
2019 tilinpäätös 29 862 411