Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2021

61. EU:n rahoitus kestävän kasvun ohjelmaan (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 45 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) enintään 20 000 000 euroa pilarin 4 investoinnin 1 menojen maksamiseen

2) enintään 5 000 000 euroa pilarin 4 investoinnin 2 menojen maksamiseen

3) enintään 20 000 000 euroa pilarin 4 investoinnin 4 menojen maksamiseen

4) enintään 5 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen sekä muiden välttämättömien kulutusmenojen maksamiseen ohjelman hallinnointia ja koordinointia varten.

Määrärahaa saa käyttää sen jälkeen, kun Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Määräraha aiheutuu EU:n elpymisvälineen tuloilla rahoitettavista menoista. EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) pilari 4 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen jakautuu viiteen kokonaisuuteen (investointiin), joista neljää hallinnoi sosiaali- ja terveysministeriö ja viidettä Ahvenanmaan maakunnan hallitus. Rahoitusta voidaan jakaa valtionavustuksina kunnille, kuntayhtymille, elinkeinoelämälle ja kolmannen sektorin toimijoille, lisäksi sitä voidaan osoittaa sopimuksella käytettäväksi julkisen sektorin laitoksille ohjelmaa tukeviin toimenpiteisiin ja sen kansalliseen koordinointiin sekä hallinnointiin.

Ministeriö valmistelee valtionavustuksia koskevan asetuksen sekä muut rahoituksen käyttöä koskevat linjaukset vuoden 2021 aikana siten, että ensimmäiset hankkeet voivat käynnistyä vuodenvaihteessa 2021—2022. Ohjelman digitalisaatiota koskevia tavoitteita toteutetaan pilari 4 investoinnilla 4 (hoitotakuuta edistävät palvelumuotoillut digitaaliset innovaatiot).

EU:n elpymisväline voidaan ottaa käyttöön, kun neuvoston päätös Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä on hyväksytty kaikissa jäsenvaltioissa niiden valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisesti ja päätös on sen jälkeen tullut voimaan.

Elpymis- ja palautumistukivälineen pilari 4 rahoituksen arvioitu jakautuminen vuonna 2021 investoinneittain (milj. euroa)

  Vuoden 2021
rahoitus
   
Edistetään hoitotakuun toteutumista (ml. mielenterveyspalvelut) sekä puretaan koronavirustilanteen aiheuttamaa hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa (investointi 1) 20,0
Edistetään hoitotakuun toteutumista vahvistamalla monialaisia kynnyksettömiä palveluja, ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista tunnistamista (investointi 2) 5,0
Vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta tukevaa tietopohjaa ja vaikuttavuusperusteista ohjausta (investointi 3) 0,0
Otetaan käyttöön hoitotakuuta edistävät palvelumuotoillut digitaaliset innovaatiot (investointi 4) 20,0
Yhteensä 45,0

Elpymis- ja palautumistukivälineen pilari 4 rahoituksen arvioitu jakautuminen ohjelmakaudella investoinneittain (milj. euroa)

  Osuus koko
ohjelmakaudella
   
Edistetään hoitotakuun toteutumista (ml. mielenterveyspalvelut) sekä puretaan koronavirustilanteen aiheuttamaa hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa (investointi 1) 230,0
Edistetään hoitotakuun toteutumista vahvistamalla monialaisia kynnyksettömiä palveluja, ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista tunnistamista (investointi 2) 30,0
Vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta tukevaa tietopohjaa ja vaikuttavuusperusteista ohjausta (investointi 3) 40,0
Otetaan käyttöön hoitotakuuta edistävät palvelumuotoillut digitaaliset innovaatiot (investointi 4) 95,2
Personcentrerat digitalt vårdinformationssystem på Åland 4,8
Yhteensä 400,0

EU-tukien takaisinperinnästä aiheutuvat erät on merkitty momentille 12.39.10.


2021 III lisätalousarvio 45 000 000