Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2021

60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuoltoPDF-versio

36. Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi (kiinteä määräraha)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää valtionavustuksen maksamiseksi saamelaiskäräjien kautta saamelaiskäräjistä annetun lain (974/1995) 4 §:ssä tarkoitetuille saamelaisten kotiseutualueen kunnille saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi ja kehittämiseksi.

Selvitysosa:Momentin perusteluja on täydennetty siten, että määrärahaa voidaan käyttää saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden turvaamisen lisäksi myös kehittämiseen.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2021 III lisätalousarvio
2021 talousarvio 562 000
2020 tilinpäätös 480 000
2019 tilinpäätös 480 000

39. Palvelurakenteen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 39 000 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää kunnille myönnettäviin avustuksiin lasten, nuorten ja perheiden palveluihin koronavirustilanteen vaikutusten vähentämiseksi.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu koronavirustilanteesta johtuvista lasten ja nuorten tukitoimista. Lisäyksestä 16 000 000 euroa kohdentuu mielenterveyspalvelujen saatavuuden parantamiseen ja 23 000 000 euroa päihdeongelmaisten hoitoon ja kuntoutukseen pääsyn parantamiseen.


2021 III lisätalousarvio 39 000 000
2021 I lisätalousarvio 17 500 000
2021 talousarvio 128 300 000
2020 tilinpäätös 108 910 000

61. EU:n rahoitus kestävän kasvun ohjelmaan (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 45 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) enintään 20 000 000 euroa pilarin 4 investoinnin 1 menojen maksamiseen

2) enintään 5 000 000 euroa pilarin 4 investoinnin 2 menojen maksamiseen

3) enintään 20 000 000 euroa pilarin 4 investoinnin 4 menojen maksamiseen

4) enintään 5 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen sekä muiden välttämättömien kulutusmenojen maksamiseen ohjelman hallinnointia ja koordinointia varten.

Määrärahaa saa käyttää sen jälkeen, kun Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Määräraha aiheutuu EU:n elpymisvälineen tuloilla rahoitettavista menoista. EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) pilari 4 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen jakautuu viiteen kokonaisuuteen (investointiin), joista neljää hallinnoi sosiaali- ja terveysministeriö ja viidettä Ahvenanmaan maakunnan hallitus. Rahoitusta voidaan jakaa valtionavustuksina kunnille, kuntayhtymille, elinkeinoelämälle ja kolmannen sektorin toimijoille, lisäksi sitä voidaan osoittaa sopimuksella käytettäväksi julkisen sektorin laitoksille ohjelmaa tukeviin toimenpiteisiin ja sen kansalliseen koordinointiin sekä hallinnointiin.

Ministeriö valmistelee valtionavustuksia koskevan asetuksen sekä muut rahoituksen käyttöä koskevat linjaukset vuoden 2021 aikana siten, että ensimmäiset hankkeet voivat käynnistyä vuodenvaihteessa 2021—2022. Ohjelman digitalisaatiota koskevia tavoitteita toteutetaan pilari 4 investoinnilla 4 (hoitotakuuta edistävät palvelumuotoillut digitaaliset innovaatiot).

EU:n elpymisväline voidaan ottaa käyttöön, kun neuvoston päätös Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä on hyväksytty kaikissa jäsenvaltioissa niiden valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisesti ja päätös on sen jälkeen tullut voimaan.

Elpymis- ja palautumistukivälineen pilari 4 rahoituksen arvioitu jakautuminen vuonna 2021 investoinneittain (milj. euroa)

  Vuoden 2021
rahoitus
   
Edistetään hoitotakuun toteutumista (ml. mielenterveyspalvelut) sekä puretaan koronavirustilanteen aiheuttamaa hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa (investointi 1) 20,0
Edistetään hoitotakuun toteutumista vahvistamalla monialaisia kynnyksettömiä palveluja, ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista tunnistamista (investointi 2) 5,0
Vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta tukevaa tietopohjaa ja vaikuttavuusperusteista ohjausta (investointi 3) 0,0
Otetaan käyttöön hoitotakuuta edistävät palvelumuotoillut digitaaliset innovaatiot (investointi 4) 20,0
Yhteensä 45,0

Elpymis- ja palautumistukivälineen pilari 4 rahoituksen arvioitu jakautuminen ohjelmakaudella investoinneittain (milj. euroa)

  Osuus koko
ohjelmakaudella
   
Edistetään hoitotakuun toteutumista (ml. mielenterveyspalvelut) sekä puretaan koronavirustilanteen aiheuttamaa hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa (investointi 1) 230,0
Edistetään hoitotakuun toteutumista vahvistamalla monialaisia kynnyksettömiä palveluja, ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista tunnistamista (investointi 2) 30,0
Vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta tukevaa tietopohjaa ja vaikuttavuusperusteista ohjausta (investointi 3) 40,0
Otetaan käyttöön hoitotakuuta edistävät palvelumuotoillut digitaaliset innovaatiot (investointi 4) 95,2
Personcentrerat digitalt vårdinformationssystem på Åland 4,8
Yhteensä 400,0

EU-tukien takaisinperinnästä aiheutuvat erät on merkitty momentille 12.39.10.


2021 III lisätalousarvio 45 000 000