Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto

Talousarvioesitys 2021

01. HallintoPDF-versio

Valtuus

Luvun perusteluja täydennetään siten, että liikenne- ja viestintäministeriö oikeutetaan solmimaan VR-Yhtymä Oy:n kanssa vuosille 2021—2030 enintään 40 000 000 euron sopimus, jonka perusteella VR-Yhtymä Oy hankkii uuden yöjunarungon vaunukaluston yöjunaliikenteen palvelutason parantamiseksi.

Selvitysosa:Kestävä matkailu 2030 -ohjelman mukaisesti liikenne- ja viestintäministeriö korottaa yöliikenteen palvelutasoa VR:n kanssa neuvoteltavassa enintään yhdeksänvuotisessa henkilöjunaliikenteen ostosopimuksessa vuoden 2022 alusta siten, että VR käynnistää vuoden 2021 aikana yhden uuden yöjunarungon vaunukaluston hankinnan. Kyseessä olisi yhdeksän makuuvaunun ja kahdeksan autovaunun kokonaisuus.

01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 833 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu 80 000 euroa jatkuvan oppimisen uudistukseen (RRF pilari3) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. Määrärahaa saa käyttää sen jälkeen, kun Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 80 000 euroa EU:n elpymisvälineen tuloilla rahoitettavaan jatkuvan oppimisen uudistukseen ja 80 000 euroa siirtona momentilta 32.01.08 kemikaaliturvallisuuslain soveltamisalan laajentumisen siirtymisestä vuodelle 2022 sekä vähennyksenä 775 000 euroa siirtona momentille 32.01.02 monialaisten palvelujen tukirakenteeseen, 100 000 euroa siirtona momentille 32.01.06 harmaan talouden torjuntaohjelman rahoitukseen, 82 000 euroa siirtona momentille 24.01.01 Suomen jäsenyyteen IAEA:n hallintoneuvostossa vuosina 2021—2024 ja 36 000 euroa siirtona momentille 23.01.01 laajennetun hankintatuen tehtäviin.

Momentin perustelujen täydennys aiheutuu EU:n elpymisvälineen tuloilla rahoitettavasta jatkuvan oppimisen uudistukseen liittyvästä ammattibarometrin kehittämisestä ja ohjauksen vahvistamisesta. Ohjauksen avulla tuetaan koulutusvalintoja, jotka lisäävät vihreän siirtymän ja digitaalisia taitoja. EU:n elpymisväline voidaan ottaa käyttöön, kun neuvoston päätös Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä on hyväksytty kaikissa jäsenvaltioissa niiden valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisesti ja päätös on sen jälkeen tullut voimaan.


2021 III lisätalousarvio -833 000
2021 talousarvio 38 668 000
2020 tilinpäätös 37 137 000
2019 tilinpäätös 33 700 000

02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 304 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu 220 000 euroa jatkuvan oppimisen uudistukseen (RRF pilari3) ja 60 000 euroa Ohjaamoiden monialaisuuden vahvistamiseen (RRF pilari3) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. Määrärahaa saa käyttää sen jälkeen, kun Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 220 000 euroa jatkuvan oppimisen uudistukseen ja 60 000 euroa Ohjaamoiden monialaisuuden vahvistamiseen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisesti, kertaluonteisesti 60 000 euroa lajisuojelun lupatehtävään, 80 000 euroa jätelain tuottajavastuun valvontaan ja raportointiin, 105 000 euroa turveyrittäjien neuvontaan ja tukien käsittelyyn, 775 000 euroa siirtona momentilta 32.01.01 monialaisten palvelujen tukirakenteeseen, 220 000 euroa siirtona momentilta 32.30.51 Perhevapailta töihin -hankkeen rahoitukseen, 210 000 euroa siirtona momentilta 32.01.03 työllisyyden kuntakokeilujen asiakastukeen, 105 000 euroa siirtona momentilta 30.40.22 joutoalueiden metsitystuen hallinnointiin sekä vähennyksenä 81 000 euroa omakustannusperiaatteen toteuttamisesta Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa ja 450 000 euroa pk-yritysten rekrytointitukikokeilun aloituksen siirtymisestä vuoteen 2022.

Momentin perustelujen täydennys aiheutuu EU:n elpymisvälineen tuloilla rahoitettavista jatkuvan oppimisen uudistukseen liittyvästä palvelujärjestelmän uudistamisesta ja ohjaus- ja validointitoiminnasta sekä Ohjaamoiden monialaisuuden vahvistamisesta. Jatkuvan oppimisen uudistuksella tuetaan koulutusvalintoja, jotka lisäävät vihreän siirtymän ja digitaalisia taitoja. Ohjaamoiden monialaisuuden vahvistaminen tukee digitalisaatiotavoitetta, kun Ohjaamoiden yhteydessä kehitetään digitaalista verkko-ohjausta sekä mielen hyvinvoinnin tuen sähköisiä alustoja. EU:n elpymisväline voidaan ottaa käyttöön, kun neuvoston päätös Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä on hyväksytty kaikissa jäsenvaltioissa niiden valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisesti ja päätös on sen jälkeen tullut voimaan.


2021 III lisätalousarvio 1 304 000
2021 talousarvio 185 801 000
2020 tilinpäätös 187 350 000
2019 tilinpäätös 173 223 000

03. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 105 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 60 000 euroa turvetuotannon vähenemisen takia toimeentulonsa menettävien ohjaukseen ja neuvontaan ja 1 255 000 euroa siirtona momentilta 32.30.51 TE-toimistojen aulapalveluihin ja vähennyksenä 210 000 euroa siirtona momentille 32.01.02 työllisyyden kuntakokeilujen asiakastukeen.


2021 III lisätalousarvio 1 105 000
2021 talousarvio 209 411 000
2020 tilinpäätös 243 137 000
2019 tilinpäätös 185 853 000

04. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 483 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että momentin määrärahaa saa käyttää myös GTK International Oy:n osakepääoman ja muun oman pääoman maksamiseen.

Selvitysosa:Hallitus on antanut eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi Geologian tutkimuskeskuksesta annetun lain (167/2011) muuttamisesta siten, että Geologian tutkimuskeskus voi keskittää Geologian tutkimuskeskukselle kansainvälisiä asiantuntijapalveluita koskevan hallinnan perustettavalle uudelle osakeyhtiölle. GTK International Oy on valtion kokonaan omistama yhtiö, jonka omistajaohjauksesta ja osakkeiden hallinnoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriö.

Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 500 000 euroa perustettavan GTK International Oy:n osakepääoman ja muun oman pääoman maksamiseen ja vähennyksenä 17 000 euroa omakustannusperiaatteen toteuttamisesta Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa.


2021 III lisätalousarvio 483 000
2021 talousarvio 32 864 000
2020 tilinpäätös 34 386 000
2019 tilinpäätös 32 248 000

05. Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 3 760 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu 60 000 euroa kiinteistö- ja rakentamisalan vähähiilisten ratkaisujen tukiohjelmaan (RRF pilari1), 300 000 euroa luovien alojen rakennetukeen (RRF pilari3), 3 000 000 euroa matkailualan kestävän ja digitaalisen kasvun tukemiseen (RRF pilari3), 200 000 euroa teollisuuden uudistumisen ja palveluviennin kasvattamiseen (RRF pilari3) ja 200 000 euroa terveys- ja hyvinvointiosaamiseen sekä -teknologioihin (RRF pilari3). Määrärahaa saa käyttää sen jälkeen, kun Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan.

Selvitysosa:Lisäyksestä 200 000 euroa aiheutuu teollisuuden vähähiilisyyttä, kiertotaloutta ja digitaalista uudistumista sekä teollisen palveluviennin kasvattamista tukevasta ohjelmasta, 200 000 euroa terveys- ja hyvinvointiosaamisen ja -teknologian tukemisesta, 300 000 euroa luovien alojen rakennetuen toimeenpanosta, 60 000 euroa kiinteistö- ja rakentamisalan vähähiilisten ratkaisujen tuesta ja 3 000 000 euroa matkailualan kestävän ja digitaalisen kasvun tukemisesta elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisesti.

Momentin perustelujen täydennys aiheutuu EU:n elpymisvälineellä rahoitettavista kokonaisuuksista, joista 3 700 000 euroa kohdentuu koronakriisistä kärsineille aloille ja kansainvälisen kasvun kärkiin sekä 60 000 euroa rakennuskannan ilmasto- ja ympäristövaikutusten pienentämiseen. Uudistukset edistävät elinkeinoelämän vihreää siirtymää ja digitalisaatiota sekä näihin liittyen globaalien markkinamahdollisuuksien hyödyntämistä. EU:n elpymisväline voidaan ottaa käyttöön, kun neuvoston päätös Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä on hyväksytty kaikissa jäsenvaltioissa niiden valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisesti ja päätös on sen jälkeen tullut voimaan.


2021 III lisätalousarvio 3 760 000
2021 talousarvio 101 504 000
2020 tilinpäätös 112 280 000
2019 tilinpäätös 97 474 000

06. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 99 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla annetussa asetuksessa (720/2014) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kulujen korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 100 000 euroa siirtona momentilta 32.01.01 harmaan talouden ohjelman mukaiseen data-analytiikan hyödyntämiseen korruption ja väärinkäytösten torjunnassa sekä vähennyksenä 1 000 euroa omakustannusperiaatteen toteuttamisesta Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa.


2021 III lisätalousarvio 99 000
2021 talousarvio 18 361 000
2020 tilinpäätös 18 200 000
2019 tilinpäätös 15 268 000

07. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään 2 701 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennyksestä 2 700 000 euroa aiheutuu yhtenäispatenttijärjestelmän voimaantulon siirtymisestä vuodelle 2022 ja 1 000 euroa omakustannusperiaatteen toteuttamisesta Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa.


2021 III lisätalousarvio -2 701 000
2021 talousarvio 9 157 000
2020 tilinpäätös 6 569 938
2019 tilinpäätös 4 079 907

08. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 151 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 90 000 euroa konfliktimineraalien valvontaan liittyviin uusiin tehtäviin sekä vähennyksenä 1 000 euroa omakustannusperiaatteen toteuttamisesta Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa ja 240 000 euroa kemikaaliturvallisuuslain soveltamisalan laajentumisen siirtymisestä vuodelle 2022, mistä 80 000 euroa on siirtoa momentille 32.01.01.


2021 III lisätalousarvio -151 000
2021 talousarvio 21 857 000
2020 tilinpäätös 20 625 000
2019 tilinpäätös 19 404 000

09. Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 218 000 euroa.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi energian alkuperätakuista.

Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 80 000 euroa viraston tehtävien laajentumisesta EU:n lainsäädännön toimeenpanoon ja 150 000 euroa alkuperätakuurekisterin kehittämiseen sekä vähennyksenä 12 000 euroa omakustannusperiaatteen toteuttamisesta Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa.


2021 III lisätalousarvio 218 000
2021 talousarvio 7 758 000
2020 tilinpäätös 7 029 000
2019 tilinpäätös 6 839 000

10. Digitalisaation kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 8 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) digitalisaatiota edistävien tietojärjestelmäuudistusten ja digitaalisten palveluiden kehittämiseen, käyttöönottoon ja kehittämisen aikaiseen ylläpitoon

2) digitalisaatiohankkeiden toimeenpanon tukemiseen ja arviointiin.

Määrärahaa saa käyttää myös henkilöstön palkkaamiseen.

Määrärahasta on varattu 2 400 000 euroa reaaliaikataloushankkeelle (RRF pilari2) ja 800 000 euroa edunsaajarekisterille (RRF pilari2) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. Määrärahaa saa käyttää sen jälkeen, kun Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan.

Selvitysosa:Määräraha on tarkoitettu digitalisaatiota edistävien tietojärjestelmäuudistusten ja digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Määrärahalla rahoitetaan keskeisiä digitaalisuutta edistäviä uudistuksia, joita toteutetaan työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla tai yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa.

Määrärahasta 3 200 000 euroa on EU:n elpymisvälineen tuloilla rahoitettavaa. Reaaliaikataloushankkeen tavoitteena on vauhdittaa datataloutta ja digitalisaatiokehitystä. Edunsaajarekisterillä tavoitellaan manuaalisista prosesseista luopumista ja digitaalisen turvallisuuden parantamista. Molempien hankkeiden tavoitteena on mahdollistaa siirtyminen digitaaliseen asiointiin, joka tukee samalla vihreää siirtymää asioinnin siirtyessä käyntiasioinnista digitaalisiin palveluihin. EU:n elpymisväline voidaan ottaa käyttöön, kun neuvoston päätös Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä on hyväksytty kaikissa jäsenvaltioissa niiden valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisesti ja päätös on sen jälkeen tullut voimaan.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
TE-digi -hanke 3 000 000
Reaaliaikatalous -hanke 2 400 000
Luvat ja valvonta -hanke 2 000 000
Edunsaajarekisterin kehittäminen 800 000
Yhteensä 8 200 000

Määrärahasta 3 000 000 euroa on siirtoa momentilta 32.30.51 TE-digi -hankkeen rahoittamiseen.


2021 III lisätalousarvio 8 200 000

40. Valtionavustus kestävää kasvupolitiikkaa edistäville toimijoille (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 3 110 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 110 000 euroa on siirtoa momentilta 32.30.51 Hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelmaan ja 3 000 000 euroa siirtoa momentilta 32.30.51 yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen rahoittamiseen.


2021 III lisätalousarvio 3 110 000
2021 talousarvio 6 291 000
2020 tilinpäätös 7 651 000
2019 tilinpäätös 5 959 000

51. Valtion osuus merimiespalvelutoiminnasta (arviomääräraha)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää merimiespalveluihin, joiden rahoitus muodostuu merimiespalvelulain (447/2007) 6 §:ssä tarkoitetusta valtio-osuudesta ja lakkautettua lästimaksujärjestelmää vastaavasta maksuosuudesta.

Selvitysosa:Perustelujen täydentäminen aiheutuu rahoitusjärjestelmän selkeyttämisestä.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2021 III lisätalousarvio
2021 talousarvio 2 572 000
2020 tilinpäätös 2 446 962
2019 tilinpäätös 2 369 318

95. Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 75 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu toteutuneista oikeudenkäyntikuluista.


2021 III lisätalousarvio 75 000
2021 talousarvio 50 000
2020 tilinpäätös 120 000
2019 tilinpäätös