Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2021

64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 111 495 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää:

1) ohjelmakauden 2014—2020 ja siirtymäkauden 2021—2022 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa toteuttavien hankkeiden ja niiden toteutukseen liittyvän teknisen avun Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavan EU:n rahoitusosuuden ja valtion rahoitusosuuden sekä perustelluissa tapauksissa ennakon maksamiseen

2) ohjelmakauden 2014—2020 ja siirtymäkauden 2021—2022 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toteuttamiseen tarvittavan yhteensä enintään 223 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen sekä muiden välttämättömien kulutusmenojen maksamiseen

3) EU:n aikaisempien ohjelmakausien sekä ohjelmakauden 2014—2020 ja siirtymäkauden 2021—2022 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman sitoumuksista aiheutuneiden velvoitteiden maksamiseen sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU 1306/2013) artiklojen 52 (sääntöjenmukaisuuden tarkastaminen) sekä 54 ja 56 (yhteiset säännökset ja maaseuturahastoa koskevat erityissäännökset sääntöjenvastaisuuksista) sekä aikaisempien ohjelmakausien vastaavien säädösten mukaisten Suomen velvoitteiden maksamiseen.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää maaseuturahaston elpymisvälineestä rahoitettavista hankkeista aiheutuvien menojen EU:n rahoitusosuuden maksamiseen.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2021 saa tehdä siirtymäkauteen 2021—2022 kohdistuvia myöntämispäätöksiä 108 507 000 eurolla, josta osoitetaan 30 000 000 euroa paikalliseen kehittämiseen liittyviä toimia varten sekä 70 307 000 euroa muita tältä momentilta rahoitettavia toimia varten sekä 8 200 000 euroa teknistä apua varten. Maaseuturahaston elpymisvälineeseen kohdistuvia myöntämispäätöksiä saa tehdä 31 000 000 eurolla.

Selvitysosa:Määrärahan lisäyksestä 99 095 000 euroa on vuosina 2018, 2019 ja 2020 käyttämättä jääneen arviomäärärahan uudelleenbudjetointia ottaen huomioon koko ohjelmakautena 2014—2020 käytettävissä oleva EU:n ja valtion rahoitusosuus.

Määrärahan 12 400 000 euron ja valtuuden 31 000 000 euron lisäyksillä sekä momentin perustelujen täydennyksellä varaudutaan maksamaan maaseuturahaston elpymisvälineestä rahoitettavista toimenpiteistä aiheutuvia menoja.

Valtuuden maaseuturahaston elpymisvälineeseen liittyvästä lisäyksestä osoitetaan 20 000 000 euroa yritysrahoitukseen, 8 000 000 euroa laajakaistainvestointeihin sekä 3 000 000 euroa innovaatiot- ja yhteistyötoimiin. Maaseuturahaston elpymisvälineen lisärahoitus on kokonaan EU:n rahoittamaa.

Lisäksi momentin perustelujen muutoksessa on otettu huomioon Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014—2020 siirtymäkauden jatkuminen vuodelle 2022.

Vuoden 2021 määrärahojen arvioitu jakautuminen (euroa)

  Talousarvio III lisätalousarvioesitys Yhteensä
     
— EU-osuus 81 803 000 45 070 000 126 873 000
— valtion osuus 100 288 000 54 025 000 154 313 000
— maaseuturahaston elpymisväline (EU-osuus 100 %) - 12 400 000 12 400 000
Yhteensä 182 091 000 111 495 000 293 586 000

Valtuuden arvioitu jakautuminen (euroa)

  Talousarvio III lisätalousarvioesitys Yhteensä
     
— EU-osuus 49 507 000 - 49 507 000
— valtion osuus 59 000 000 - 59 000 000
— maaseuturahaston elpymisväline (EU-osuus 100 %) - 31 000 000 31 000 000
Yhteensä 108 507 000 31 000 000 139 507 000

2021 III lisätalousarvio 111 495 000
2021 talousarvio 182 091 000
2020 tilinpäätös 136 063 276
2019 tilinpäätös 144 056 640