Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
            25. Metallirahamenot
       10. Verotus ja tulli
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2021

01. HallintoPDF-versio

01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 280 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu 130 000 euroa tukiohjelmaan tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistaminen (RRF pilari2) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. Määrärahaa saa käyttää sen jälkeen, kun Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan.

Selvitysosa:Lisäyksestä 130 000 euroa ja momentin perustelujen täydennys aiheutuvat EU:n elpymis- ja palautumisvälineen tuloilla rahoitettavista menoista. EU:n elpymisväline voidaan ottaa käyttöön, kun neuvoston päätös Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä on hyväksytty kaikissa jäsenvaltioissa niiden valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisesti ja päätös on sen jälkeen tullut voimaan.

Lisäyksestä 150 000 euroa aiheutuu hallitusohjelman mukaisesta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen hankkeesta.


2021 III lisätalousarvio 280 000
2021 talousarvio 33 544 000
2020 tilinpäätös 34 924 000
2019 tilinpäätös 31 201 000

20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 500 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu valtion etuosto-oikeudesta eräillä alueilla annetun lain (469/2019) mukaisen etuosto-oikeuden käyttämisestä koskevasta päätöksestä 4.3.2021 tehdyssä kiinteistökaupassa. Puolustusministeriö ja sisäministeriön rajavartio-osasto ovat tehneet esitykset etuosto-oikeuden käyttämisestä.


2021 III lisätalousarvio 1 500 000
2021 talousarvio 345 000
2020 tilinpäätös 845 000
2019 tilinpäätös 445 000

21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 2 435 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys on siirtoa momentille 28.30.03 Suomi.fi-viestit -palvelun kapasiteetin varmistamiseen.


2021 III lisätalousarvio -2 435 000
2021 talousarvio 3 306 000
2020 tilinpäätös 3 306 000
2019 tilinpäätös 646 000

25. Metallirahamenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 7 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu käyttörahojen takaisinlunastuksesta Suomen Pankilta. Covid-19-pandemian johdosta vähentynyt käteisen rahan käyttö on johtanut aiemmin arvioitua voimakkaampaan käyttörahojen palautumiseen Suomen Pankille. Valtiolla on velvollisuus lunastaa Suomen Pankilta sen hallussa olevat metallirahat siltä osin kuin niiden nimellisarvo ylittää 10 % Suomessa liikkeelle lasketuista kolikoista (Neuvoston asetus (EY) N:o 3603/93, 6 artikla) tai tätä alemman, valtiovarainministeriön ja Suomen Pankin metallirahalain (216/1998) 2 §:n 3 momentin nojalla sopiman määrän.


2021 III lisätalousarvio 7 000 000
2021 talousarvio 890 000
2020 tilinpäätös 1 402 625

88. Suomen Kaasuverkko Oy:n pääomittaminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 257 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Suomen Kaasuverkko Oy:lle tehtävään oman pääoman ehtoiseen sijoitukseen.

Selvitysosa:Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi oman pääoman ehtoiseksi sijoitukseksi Suomen Kaasuverkko Oy:n pankkilainojen takaisinmaksun rahoittamiseksi.


2021 III lisätalousarvio 257 000 000