Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2020
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
         10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
              01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning
              20. Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik, fritt bildningsarbete och gymnasieutbildning
              30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik
              31. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete
              51. Statsunderstöd för organisationer
         20. Yrkesutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2020

31. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 162 716 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandel i enlighet med lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) till medborgarinstitut, folkhögskolor, studiecentraler och sommaruniversitet samt läroanstalten Snellman-korkeakoulu

2) till ett belopp av högst 10 418 000 euro till understöd enligt 14 § i den ovannämnda lagen.

Enheter som berättigar till statsandel

 maximibeloppenhet
   
Statsandel för medborgarinstitutens driftskostnader1 698 839undervisningstimme
Statsandel för folkhögskolornas driftskostnader241 834studerandevecka
Statsandel för studiecentralernas driftskostnader158 984undervisningstimme
Statsandel för sommaruniversitetens driftskostnader52 711undervisningstimme

Av de kalkylerade studerandeveckor vid folkhögskolor som berättigar till statsandel riktas högst 4 160 studerandeveckor till Snellman-korkeakoulu, som är en läroanstalt för fritt bildningsarbete. Trots tim- eller studerandeveckokvoten får anslaget användas till betalning av statsandelar som föranleds av rättelsebeslut.

Förklaring: För det maximala antalet enheter som berättigar till statsandel beviljas huvudmän för integrationsutbildning för invandrare prestationer som berättigar till statsandel på 100 procent, så att de utgifter som föranleds av dessa uppgår till högst 4 927 000 euro.

Den beräknade fördelningen av statsandelar och statsunderstöd (euro)

 StatsandelStatsunderstödSammanlagt
    
Medborgarinstitut82 157 0003 012 00085 169 000
Folkhögskolor44 334 0002 206 00046 540 000
Studiecentraler15 894 000150 00016 044 000
Sommaruniversitet4 986 00050 0005 036 000
Främjande av kontinuerligt lärande -5 000 0005 000 000
Integrationsutbildning för invandrare4 927 000-4 927 000
Sammanlagt152 298 00010 418 000162 716 000

Genom statsandelar och statsunderstöd för fritt bildningsarbete möjliggörs uppnåendet av de strategiska målen för det fria bildningsarbetet. Anslaget används för uppdraget för läroanstalter för fritt bildningsarbete att i enlighet med principen om livslångt lärande ordna utbildning som stöder ett enhetligt samhälle, jämlikhet och aktivt medborgarskap. Tyngdpunkten för statsunderstöden ligger på att stödja den strukturella utvecklingen av det fria bildningsarbetet, kvaliteten och verkningsfullheten samt möjligheterna till utbildning för målgrupper som är utbildningspolitiskt viktiga. Understöden i form av studiesedlar inom ungdomsgarantin riktas till utbildning som förbättrar studiefärdigheterna och språkkunskaperna hos unga invandrare.

Genomsnittliga pris per enhet som använts vid dimensioneringen av anslaget

  
Medborgarinstitut84,37 euro/undervisningstimme
Folkhögskolor297,48 euro/studerandevecka
Studiecentraler153,65 euro/undervisningstimme
Sommaruniversitet156,94 euro/undervisningstimme

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Främjande av kontinuerligt lärande (regeringspr. 2019, av engångsnatur)5 000
Justering av kostnadsnivån, folkhögskolor40
Justering av kostnadsnivån, medborgarinstitut-1 697
Justering av kostnadsnivån, sommaruniversitet2
Justering av kostnadsnivån, studiecentraler897
Lagstadgade ändringar i kostnadsunderlaget1 345
Uppskattad ändring av kostnadsnivån (2,4 %)1 899
Sammanlagt7 486

2020 budget162 716 000
2019 budget155 230 000
2018 bokslut162 262 079