Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Anslag

Statsbudgeten 2020

Statsbudgeten 2020PDF-versio

  euro
INKOMSTPOSTER
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 47 092 808 000
01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 15 908 000 000
01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster 10 681 000 000
02. Samfundsskatt 4 456 000 000
03. Källskatt på ränteinkomster 38 000 000
04. Skatt på arv och gåva 733 000 000
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning 20 337 000 000
01. Mervärdesskatt 19 354 000 000
02. Skatt på vissa försäkringspremier 795 000 000
03. Apoteksavgifter 188 000 000
08. Punktskatter 7 553 000 000
01. Punktskatt på tobak 1 160 000 000
04. Punktskatt på alkoholdrycker 1 506 000 000
05. Punktskatt på läskedrycker 206 000 000
07. Energiskatter 4 666 000 000
08. Punktskatt på vissa dryckesförpackningar 15 000 000
10. Övriga skatter 3 160 000 000
03. Bilskatt 877 000 000
05. Överlåtelseskatt 878 000 000
06. Lotteriskatt 231 000 000
07. Fordonsskatt 1 165 000 000
08. Avfallsskatt 9 000 000
19. Övriga inkomster av skattenatur 134 808 000
04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet 39 183 000
05. Vissa avgifter för trafiken 26 329 000
06. Farledsavgifter 50 160 000
08. Oljeavfallsavgift 0
09. Övriga skatteinkomster 8 900 000
10. El- och naturgasnätsavgifter och vindkraftsavgift inom vindkraftsområdet vid Bottenviken 4 330 000
11. Förvaltningsavgifter till Verket för finansiell stabilitet 3 635 000
12. Skatt för strålningsverksamhet 2 271 000
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 5 902 893 000
23. Statsrådets kansli 150 000
99. Statsrådets kanslis övriga inkomster 150 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 56 539 000
20. Hyresinkomster från kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter 978 000
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde 55 561 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 148 050 000
10. Domstolarnas inkomster 44 900 000
15. Inkomster från allmänna intressebevakningstjänster 27 400 000
20. Utsökningsavgifter 73 000 000
99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde 2 750 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 34 385 000
98. Inkomster från EU 32 435 000
99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde 1 950 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 3 526 000
01. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster 8 000
20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter 18 000
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde 3 500 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 2 447 808 000
11. Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna 127 958 000
12. Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna 24 624 000
13. Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna 14 071 000
20. Vissa inkomster för Statens center för informations- och kommunikationsteknik 11 440 000
25. Inkomster av metallmynt 0
50. Överföring från statens pensionsfond 1 939 507 000
51. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar 256 728 000
52. Avgifter som motsvarar försäkringspremier 18 630 000
60. Premie för främjande av arbetarskydd 850 000
92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel 37 700 000
93. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter 2 300 000
99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde 14 000 000
29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 593 000 000
70. Inkomster från studiestödsverksamheten 21 000 000
88. Undervisnings- och kulturministeriets andel av intäkterna av penningspelsverksamheten 568 000 000
99. Övriga inkomster för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 4 000 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 991 501 000
01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket 536 970 000
02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling 370 000 000
03. Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen 10 000 000
04. Andra inkomster från EU 340 000
20. Jord- och skogsbruksministeriets andel av intäkterna av penningspelsverksamheten 40 500 000
40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter 3 200 000
41. Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv 620 000
42. Avgifter för jakt på hjortdjur 5 600 000
44. Fiskevårdsavgifter 8 561 000
45. Jaktvårdsavgifter 11 710 000
99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 4 000 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 3 350 000
10. Inkomster för förvaltningsområdets ämbetsverk 2 500 000
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde 850 000
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 635 734 000
20. Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster 2 724 000
30. Överföringar från fonder utanför statsbudgeten 0
31. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti 31 810 000
50. Inkomster från EU:s strukturfonder och övriga fonder inom sammanhållningspolitiken 190 000 000
99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 411 200 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 579 500 000
02. Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården 1 600 000
03. Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd 100 000
90. Social- och hälsovårdsministeriets andel av avkastningen av penningspelsverksamhet 473 400 000
98. Återbäringar av statsunderstöd 103 200 000
99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 1 200 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 8 350 000
10. Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador 1 350 000
20. Överföring från Statens bostadsfond 6 000 000
99. Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde 1 000 000
39. Övriga inkomster av blandad natur 401 000 000
01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder 130 000 000
02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen 64 000 000
04. Återtagande av överförda anslag 200 000 000
10. Övriga inkomster av blandad natur 7 000 000
13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST 2 494 481 000
01. Ränteinkomster 44 181 000
04. Räntor på statens lån till affärsverken 4 500 000
05. Räntor på övriga lån 18 069 000
07. Räntor på depositioner 1 800 000
09. Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar och förskott som staten betalat till andra pensionsanstalter 19 812 000
03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier 2 176 400 000
01. Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och inkomster av försäljning av aktier 2 176 400 000
04. Andel i statens penninginstituts vinst 100 000 000
01. Andel i Finlands Banks vinst 100 000 000
05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 173 900 000
01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 173 900 000
15. LÅN 2 061 396 000
01. Lån som återbetalas till staten 98 028 000
02. Återbetalningar av statens lån till affärsverk 18 300 000
04. Amorteringar på övriga lån 79 728 000
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering 1 963 368 000
01. Nettoupplåning och skuldhantering 1 963 368 000
Inkomstposternas totalbelopp 57 551 578 000
  euro
ANSLAG
21. RIKSDAGEN 127 106 000
01. Riksdagsledamöterna 22 250 000
01. Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag) 22 250 000
10. Riksdagens kansli 72 985 000
01. Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag) 56 901 000
02. Omkostnader för den grundliga renoveringen (förslagsanslag) 484 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 6 500 000
51. Assistentbidrag till riksdagsgrupperna (förslagsanslag) 5 100 000
70. Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år) 4 000 000
20. Riksdagens justitieombudsman 7 226 000
01. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag) 7 226 000
30. Utrikespolitiska institutet 3 814 000
01. Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 594 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 220 000
40. Statens revisionsverk 16 454 000
01. Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år) 15 804 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 650 000
90. Riksdagens övriga utgifter 4 377 000
50. Stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier (fast anslag) 4 377 000
22. REPUBLIKENS PRESIDENT 16 124 000
01. Republikens president 2 875 000
01. Arvodet till republikens president (fast anslag) 126 000
02. Omkostnader för Republikens president (reservationsanslag 2 år) 199 000
20. Utgifter för besök och mötesresor (reservationsanslag 2 år) 2 550 000
02. Republikens presidents kansli 13 249 000
01. Omkostnader för republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år) 8 249 000
02. Utgifter för pensionerade presidenter (reservationsanslag 2 år) 500 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 2 000 000
75. Ombyggnad (reservationsanslag 3 år) 2 500 000
23. STATSRÅDETS KANSLI 218 617 000
01. Förvaltning 171 701 000
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år) 124 002 000
02. Avlöningar till ministrar och deras statssekreterare och specialmedarbetare (förslagsanslag) 11 500 000
03. Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år) 995 000
04. Resor som företas av statsministern, ministrarna i statsrådets kansli och deras medarbetare (reservationsanslag 2 år) 865 000
22. Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (reservationsanslag 3 år) 10 839 000
23. Digitalt främjande av försöksverksamhet (reservationsanslag 3 år) 0
24. Finlands EU-ordförandeskap (reservationsanslag 2 år) 3 000 000
25. Sunda lokaler 2028 (reservationsanslag 3 år) 1 500 000
26. Främjande av sannings- och försoningsprocessen när det gäller samerna (reservationsanslag 3 år) 0
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 19 000 000
10. Ägarstyrningen 5 700 000
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) 5 700 000
20. Understödjande av politisk verksamhet 35 635 000
50. Understödjande av partiverksamhet (fast anslag) 35 635 000
30. Justitiekanslersämbetet 3 501 000
01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 501 000
90. Övriga utgifter 2 080 000
21. Ordnar (förslagsanslag) 700 000
61. Deltagaravgifter och finansiella bidrag till Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot (reservationsanslag 2 år) 1 380 000
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 256 078 000
01. Utrikesförvaltningen 264 064 000
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 235 405 000
20. Utgifter för kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter (reservationsanslag 3 år) 978 000
21. Produktivitetsanslag för utrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 2 005 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 13 376 000
74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år) 12 300 000
10. Krishantering 72 165 000
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (reservationsanslag 2 år) 53 080 000
21. Civilpersonalens deltagande i krishantering (fast anslag) 16 585 000
22. Fredsmedling (fast anslag) 2 500 000
30. Internationellt utvecklingssamarbete 826 831 000
50. Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab 0
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år) 684 101 000
67. Stöd för demokrati och rättsstatsutveckling (reservationsanslag 2 år) 3 000 000
88. Höjning av Finnfunds (Fonden för industriellt samarbete Ab) kapital (reservationsanslag 3 år) 10 000 000
89. Finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet (reservationsanslag 3 år) 129 730 000
90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde 93 018 000
50. Vissa statsunderstöd och statsbidrag (fast anslag) 1 341 000
51. Understöd till nödställda (förslagsanslag) 45 000
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år) 87 632 000
67. Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen (fast anslag) 0
68. Samarbete i Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen (reservationsanslag 3 år) 3 000 000
95. Kursfluktuationer (förslagsanslag) 1 000 000
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 953 718 000
01. Ministeriet och förvaltningen 152 823 000
01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 23 164 000
03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet (reservationsanslag 2 år) 10 246 000
05. Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 7 930 000
20. Särskilda utgifter (förslagsanslag) 33 093 000
21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 245 000
22. Harmonisering av kontors- och kommunikationssystem (reservationsanslag 3 år) 0
29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 46 740 000
50. Understöd (fast anslag) 12 405 000
51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag) 19 000 000
10. Domstolar och rättshjälp 423 077 000
01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 8 796 000
02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 11 600 000
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år) 251 510 000
04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 75 666 000
50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag) 75 505 000
20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning 102 299 000
01. Utsökningsverkets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 102 299 000
30. Åklagarna 48 165 000
01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 48 165 000
40. Verkställighet av straff 223 832 000
01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 219 132 000
74. Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år) 4 700 000
50. Valutgifter 3 522 000
20. Valutgifter (förslagsanslag) 3 522 000
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 519 562 000
01. Förvaltning 156 520 000
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 14 730 000
04. Krishanteringscentrets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 2 358 000
20. Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år) 1 682 000
24. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år) 21 040 000
25. Bekämpning av oljeskador och kemikalieolyckor (reservationsanslag 3 år) 5 500 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 110 000 000
50. Vissa understöd (reservationsanslag 2 år) 260 000
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands (förslagsanslag) 950 000
10. Polisväsendet 816 000 000
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 759 392 000
02. Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 49 000 000
20. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (reservationsanslag 2 år) 7 608 000
21. Gemensamma utgifter för KEJO-projektet (reservationsanslag 3 år) 0
20. Gränsbevakningsväsendet 267 844 000
01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 244 334 000
70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år) 23 510 000
30. Räddningsväsendet och nödcentralerna 74 307 000
01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 14 507 000
02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 57 834 000
20. Särskilda utgifter (förslagsanslag) 1 966 000
40. Migration 204 891 000
01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år) 52 713 000
21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (reservationsanslag 2 år) 117 433 000
22. Frivillig återresa (reservationsanslag 2 år) 4 030 000
63. Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag) 30 715 000
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 3 157 817 000
01. Försvarspolitik och förvaltning 386 431 000
01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 16 729 000
21. Produktivitetsanslag för försvarsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 2 875 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 366 827 000
10. Militärt försvar 2 711 717 000
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 931 750 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år) 765 115 000
19. Anskaffning av multirollflygplan (reservationsanslag 5 år) 10 000 000
50. Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag) 4 852 000
30. Militär krishantering 59 669 000
20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år) 59 659 000
95. Kursfluktuationer (förslagsanslag) 10 000
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 18 493 176 000
01. Förvaltning 196 614 000
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 34 073 000
20. Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet (reservationsanslag 2 år) 545 000
21. Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 3 306 000
25. Utgifter för mynt (förslagsanslag) 1 000 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 133 320 000
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år) 1 000 000
69. Överföring av vissa av Finlands Banks placeringsintäkter till Grekland (reservationsanslag 3 år) 23 370 000
10. Beskattningen och Tullen 622 527 000
01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 415 448 000
02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 166 099 000
03. Omkostnader för det nationella inkomstregistret (reservationsanslag 3 år) 11 980 000
63. Återbetalda skatter (förslagsanslag) 8 000 000
95. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag) 15 000 000
97. Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag) 6 000 000
20. Tjänster för statssamfundet 50 042 000
01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 27 492 000
02. Kursdifferenser på centraliserade valutakonton (förslagsanslag) 50 000
07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år) 2 000 000
09. Omkostnader för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år) 5 000 000
10. Investeringsutgifter för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år) 15 000 000
11. Internetbetalningar (reservationsanslag 2 år) 500 000
88. Senatfastigheter 0
30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen 110 912 000
01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 48 199 000
02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 773 000
03. Omkostnader för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (reservationsanslag 2 år) 53 940 000
04. Elektronisk identifiering (förslagsanslag) 5 000 000
40. Statens regional- och lokalförvaltning 56 727 000
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 56 505 000
02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 0
03. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år) 222 000
50. Pensioner och ersättningar 5 175 367 000
15. Pensioner (förslagsanslag) 4 857 179 000
16. Extra pensioner och övriga pensionsavgifter (förslagsanslag) 4 008 000
17. Övriga pensionsutgifter (förslagsanslag) 0
50. Skadestånd (förslagsanslag) 37 640 000
63. Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter ska svara för (förslagsanslag) 256 728 000
95. Ränteutgifter för pensionsutgifter som andra pensionsanstalter betalat på statens vägnar och förskott som de betalat till staten (förslagsanslag) 19 812 000
60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen 18 865 000
02. Separat budgeterade löneutgifter (förslagsanslag) 15 000
10. Främjande av säkerheten i arbetet (reservationsanslag 2 år) 850 000
12. Kompetensutveckling (förslagsanslag) 18 000 000
70. Utvecklande av statsförvaltningen 77 267 000
01. Styrning och utveckling av informations- och kommunikationstekniken (IKT) inom den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år) 42 700 000
02. Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år) 5 500 000
05. Stöd och handledning i samband med beredningen och genomförandet av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen (reservationsanslag 3 år) 0
20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år) 19 967 000
21. Inrättande av ett nationellt inkomstregister (reservationsanslag 3 år) 1 000 000
40. Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna (reservationsanslag 3 år) 8 100 000
80. Överföringar till landskapet Åland 283 147 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag) 250 147 000
31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag) 20 000 000
33. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag) 13 000 000
90. Stöd till kommunerna 9 366 555 000
22. Utveckling av och stöd till förvaltnings- och servicestrukturerna (reservationsanslag 3 år) 0
30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag) 7 074 155 000
31. Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar (förslagsanslag) 400 000
32. Statsunderstöd till kommunernas incitamentsystem (reservationsanslag 3 år) 40 000 000
35. Statens ersättning till kommunerna för minskning av skatteinkomsterna till följd av ändringar av beskattningsgrunderna (fast anslag) 2 252 000 000
91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet 270 000 000
41. Energiskattestöd (förslagsanslag) 270 000 000
92. EU och internationella organisationer 2 249 953 000
03. Omkostnader för verket för finansiell stabilitet (reservationsanslag 2 år) 3 633 000
20. Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år) 2 300 000
40. Värdlandsersättning till Nordiska Investeringsbanken (fast anslag) 12 600 000
67. Infriande av förbindelser som avgivits till internationella finansiella institut (förslagsanslag) 170 000
68. Finlands andel av höjningen av Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbankens samt Internationella finansieringsbolagets grundkapital (förslagsanslag) 14 200 000
69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag) 2 206 000 000
87. Finlands andel av grundkapitalet för Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (förslagsanslag) 11 050 000
99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen 15 200 000
95. Extraordinära lagstadgade utgifter (förslagsanslag) 300 000
96. Oförutsedda utgifter (reservationsanslag 3 år) 2 000 000
97. Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag) 300 000
98. Hantering av risken i samband med kassaplaceringar (förslagsanslag) 12 600 000
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 6 836 949 000
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet 250 760 000
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 18 658 000
02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 63 769 000
03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till Utbildningsstyrelsen (reservationsanslag 2 år) 5 434 000
21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år) 2 661 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 32 000 000
50. Vissa understöd (fast anslag) 1 537 000
51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag) 3 349 000
52. Statlig finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter (förslagsanslag) 115 596 000
53. Vissa understöd som föranleds av invandrare (reservationsanslag 2 år) 5 510 000
66. Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag) 2 246 000
10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet 1 027 862 000
01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år) 34 933 000
20. Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik, fritt bildningsarbete och gymnasieutbildning (reservationsanslag 3 år) 117 415 000
30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik (förslagsanslag) 705 285 000
31. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag) 162 716 000
51. Statsunderstöd för organisationer (fast anslag) 7 513 000
20. Yrkesutbildning 938 391 000
01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år) 7 887 000
21. Gemensamma utgifter för yrkesutbildningen (reservationsanslag 3 år) 12 906 000
30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag) 917 598 000
40. Högskoleundervisning och forskning 3 279 821 000
01. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år) 10 802 000
02. Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 19 566 000
03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år) 1 082 000
04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 629 000
20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år) 29 769 000
22. Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt (reservationsanslag 3 år) 0
50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år) 1 874 209 000
51. Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag) 280 096 000
53. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av vetenskap (förslagsanslag) 105 486 000
54. Strategisk forskningsfinansiering (förslagsanslag) 54 631 000
55. Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet (reservationsanslag 2 år) 882 472 000
66. Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag) 20 079 000
70. Studiestöd 617 865 000
01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år) 639 000
52. Statsborgen för studielån (förslagsanslag) 84 200 000
55. Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag) 447 800 000
57. Måltidsstödet till högskolestuderande (förslagsanslag) 31 626 000
59. Stöd för skolresor (förslagsanslag) 53 600 000
80. Konst och kultur 479 736 000
01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år) 4 106 000
03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år) 2 095 000
04. Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år) 20 875 000
05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år) 5 211 000
06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år) 6 747 000
16. Extra konstnärs- och journalistpensioner (förslagsanslag) 19 485 000
20. Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt (reservationsanslag 2 år) 15 816 000
30. Statsunderstöd för verksamhet vid allmänna bibliotek (fast anslag) 4 762 000
31. Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för teatrar, orkestrar och museer (förslagsanslag) 62 915 000
40. Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg (förslagsanslag) 252 000
41. Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år) 26 648 000
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år) 4 890 000
51. Stipendier till konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag) 16 294 000
52. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av konst (förslagsanslag) 257 570 000
53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag) 25 442 000
55. Tillgång till och förvaring av det digitala kulturarvet (reservationsanslag 3 år) 1 950 000
72. Utökning av Nationalgalleriets samling (reservationsanslag 3 år) 729 000
75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år) 3 899 000
95. Utgifter för skyddandet av kulturmiljön (förslagsanslag) 50 000
90. Idrottsverksamhet 163 891 000
30. Understöd till programmen Studier i rörelse, Småbarnspedagogiken i rörelse och Vuxna i rörelse samt till anläggning av idrottsanläggningar (reservationsanslag 3 år) 8 000 000
50. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av fostran inom motion och idrott (förslagsanslag) 150 694 000
52. Statsandel för idrottsutbildningscenter samt finansiering för kostnader för utvärdering av idrottsvetenskapliga projekt (fast anslag) 397 000
56. Främjande av idrott och elitidrott (reservationsanslag 3 år) 4 800 000
91. Ungdomsarbete 78 623 000
50. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag) 54 250 000
51. Verkstadsverksamhet för unga samt uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år) 22 723 000
52. Vissa understöd (reservationsanslag 2 år) 1 650 000
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 2 688 523 000
01. Förvaltning och forskning 134 098 000
01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 23 285 000
05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 74 039 000
22. Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år) 1 343 000
23. Administrativa arrangemang (reservationsanslag 2 år) 3 240 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 27 652 000
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag) 4 539 000
10. Utveckling av landsbygden 456 299 000
40. Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år) 88 326 000
41. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag) 15 000 000
42. Avträdelsestöd och avträdelsepension (reservationsanslag 2 år) 45 300 000
43. Ersättningar för djurens välbefinnande (reservationsanslag 3 år) 62 767 000
44. Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar (reservationsanslag 3 år) 0
50. Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år) 3 466 000
51. Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år) 1 843 000
54. Främjande av hästhushållning och hästsport med avkastningen av penningspelsverksamhet (reservationsanslag 2 år) 40 092 000
55. Statsbidrag för 4H-verksamhet (reservationsanslag 2 år) 3 805 000
63. Utveckling av landsbygden (reservationsanslag 3 år) 6 000 000
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag) 189 700 000
20. Jordbruk och livsmedelsekonomi 1 819 746 000
01. Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 74 938 000
20. Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare (förslagsanslag) 5 948 000
40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år) 323 000 000
41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag) 526 200 000
43. Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år) 153 200 000
44. Kompensationsersättningar (reservationsanslag 3 år) 624 788 000
46. Av EU finansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år) 10 910 000
47. Utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år) 3 995 000
48. Utveckling av åkerstrukturen (reservationsanslag 3 år) 500 000
60. Överföring till interventionsfonden (fast anslag) 200 000
61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 3 år) 90 300 000
62. Vissa statsunderstöd och statsbidrag (reservationsanslag 2 år) 5 767 000
40. Naturresursekonomi 225 880 000
20. Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 3 år) 3 200 000
21. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år) 17 091 000
22. Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 3 år) 29 250 000
31. Stödjande av vattenhushållnings- och fiskeriprojekt (reservationsanslag 3 år) 11 136 000
40. Vissa ersättningar inom naturresursekonomin (förslagsanslag) 1 745 000
41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (reservationsanslag 3 år) 5 600 000
42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år) 8 850 000
44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag) 56 230 000
45. Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år) 7 027 000
46. Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år) 39 160 000
50. Främjande av vilthushållningen (reservationsanslag 2 år) 14 810 000
51. Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 3 år) 9 161 000
53. Vissa statsunderstöd inom naturresursekonomin (reservationsanslag 2 år) 1 132 000
62. Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år) 21 488 000
64. Forststyrelsen 7 831 000
50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år) 7 831 000
70. Lantmäteri och datalager 44 669 000
01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 42 169 000
40. Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag) 2 500 000
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 3 489 519 000
01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter 635 848 000
01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 16 487 000
02. Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 77 656 000
03. Trafikledsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 48 534 000
04. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 45 384 000
21. Produktivitetsanslag för kommunikationsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 0
29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 432 087 000
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 2 år) 15 700 000
10. Trafik- och kommunikationsnäten 2 082 208 000
20. Basunderhåll av transportinfrastrukturen (reservationsanslag 3 år) 1 409 111 000
30. Understöd för trafik- och kommunikationsnäten (reservationsanslag 3 år) 138 700 000
31. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år) 35 400 000
50. Statsunderstöd för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år) 0
76. Anskaffning av och ersättningar för mark- och vattenområden (förslagsanslag) 34 997 000
77. Utvecklande av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år) 351 200 000
79. Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år) 112 800 000
20. Tjänster inom trafik, transport och kommunikation 771 463 000
43. Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (förslagsanslag) 92 000 000
50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år) 0
51. Understöd till tjänster inom trafik, transport och kommunikation (reservationsanslag 3 år) 19 741 000
54. Köp och utvecklande av skärgårds- och förbindelsefartygstrafiken (reservationsanslag 3 år) 19 136 000
55. Köp och utvecklande av tjänster inom den offentliga persontrafiken (reservationsanslag 3 år) 108 474 000
60. Överföring till statens televisions- och radiofond (reservationsanslag 3 år) 532 112 000
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 2 863 390 000
01. Förvaltning 777 841 000
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 34 560 000
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 173 653 000
03. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 196 375 000
04. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 32 302 000
05. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland (reservationsanslag 3 år) 99 471 000
06. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 18 519 000
07. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år) 8 722 000
08. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 19 923 000
09. Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 6 771 000
20. Civiltjänst (förslagsanslag) 4 939 000
21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 3 år) 0
29. Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 57 072 000
40. Statsunderstöd för aktörer som främjar en hållbar tillväxtpolitik (reservationsanslag 3 år) 5 751 000
41. Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur (förslagsanslag) 2 100 000
49. Statsunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s verksamhet (reservationsanslag 2 år) 97 303 000
50. Statsunderstöd för konsumentorganisationer (fast anslag) 0
50. Statsunderstöd för konsumentorganisationerna (fast anslag) 1 122 000
51. Statens andel av sjömansserviceverksamheten (förslagsanslag) 2 572 000
53. Hemtransport av och ersättning till resenärer (reservationsanslag 3 år) 400 000
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år) 16 236 000
95. Vissa rättegångskostnader och ersättningar (förslagsanslag) 50 000
20. Förnyelse och låga koldioxidutsläpp 915 303 000
20. Främjande av energieffektivitet och användning av förnybar energi (reservationsanslag 3 år) 3 420 000
28. Främjande av materialeffektiviteten (reservationsanslag 3 år) 0
40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag) 298 301 000
41. Energistöd (förslagsanslag) 60 750 000
42. Utvecklande av ekosystem och kompetensplattformar för cirkulär ekonomi (reservationsanslag 3 år) 1 000 000
43. Stödjande av företagsdriven forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet, ökad cirkulär ekonomi och branschtillväxt (reservationsanslag 3 år) 87 550 000
44. Investeringsstöd för den cirkulära ekonomin (reservationsanslag 3 år) 1 000 000
45. Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag) 5 532 000
46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år) 0
47. Främjande av infrastrukturen för eltrafik och för användning av biogas i trafiken (reservationsanslag 3 år) 8 000 000
48. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag) 232 550 000
51. Ett innovationspris för kvinnor (reservationsanslag 2 år) 0
66. Överföringar till EU:s innovationsfond (förslagsanslag) 60 000 000
83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag) 137 200 000
87. Kapitallån för modernisering av industrin och utveckling av företagsledda ekosystem för affärsverksamhet (förslagsanslag) 20 000 000
30. Sysselsättning och företagsamhet 850 504 000
40. Stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (reservationsanslag 3 år) 21 000 000
42. Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag) 7 978 000
44. Regionalt transportstöd (reservationsanslag 3 år) 6 000 000
46. Kompensationsstöd för utsläppshandelns indirekta kostnader (förslagsanslag) 78 000 000
51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år) 294 460 000
52. Lönegaranti (förslagsanslag) 32 000 000
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag) 410 166 000
65. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag) 0
95. Utbetalning av avkastning för påverkansinvesteringar (förslagsanslag) 900 000
40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet 0
40. Specialfinansiering för företag 121 823 000
42. Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag) 700 000
47. Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster och räntestöd till bolaget (förslagsanslag) 33 691 000
48. Räntestöd och annat stöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag) 67 400 000
60. Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag) 20 000
82. Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag) 10 000
89. Kapitalinvestering i Business Finland Venture Capital Ab (reservationsanslag 3 år) 14 900 000
95. Utgifter för avtal om avkastningsbyte och för skyddsåtgärder (förslagsanslag) 5 102 000
50. Regionutveckling och strukturfondspolitik 0
50. Integration 197 919 000
03. Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år) 12 601 000
30. Statlig ersättning för integrationsfrämjande verksamhet (förslagsanslag) 185 318 000
60. Energipolitik 0
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 14 779 696 000
01. Förvaltning 95 996 000
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 34 180 000
04. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år) 483 000
05. Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år) 531 000
06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år) 19 121 000
07. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 3 år) 8 507 000
25. Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år) 9 900 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 19 229 000
66. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år) 4 045 000
02. Tillsyn 72 825 000
03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 14 235 000
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år) 11 628 000
06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år) 5 104 000
07. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år) 26 167 000
08. Omkostnader för Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata (reservationsanslag 2 år) 5 200 000
20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag) 10 491 000
03. Forskning och utveckling 102 731 000
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år) 54 687 000
25. Nationella kompetenscenter (reservationsanslag 3 år) 7 000 000
31. Främjande av hälsa och välfärd (reservationsanslag 3 år) 10 000 000
50. Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år) 24 042 000
63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år) 7 002 000
10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster 4 275 300 000
50. Familjeförmåner (förslagsanslag) 1 611 400 000
51. Barnbidrag (förslagsanslag) 0
52. Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten (förslagsanslag) 0
53. Militärunderstöd (förslagsanslag) 16 100 000
54. Bostadsbidrag (förslagsanslag) 1 485 400 000
55. Underhållsstöd (förslagsanslag) 0
56. Tolkningstjänster för personer med funktionsnedsättning (förslagsanslag) 50 800 000
57. Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag) 672 700 000
60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år) 438 900 000
20. Utkomstskydd för arbetslösa 2 234 266 000
31. Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag) 28 366 000
50. Statsandel till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag) 745 400 000
52. Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag) 1 457 500 000
55. Statsandelar till Sysselsättningsfonden (förslagsanslag) 3 000 000
30. Sjukförsäkring 1 975 800 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag) 1 975 800 000
40. Pensioner 4 953 071 000
50. Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag) 59 000 000
51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag) 729 900 000
52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag) 328 700 000
53. Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag) 12 571 000
54. Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag) 13 600 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag) 3 809 300 000
50. Stöd till veteraner 207 978 000
30. Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen (förslagsanslag) 1 050 000
50. Fronttillägg (förslagsanslag) 7 300 000
51. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag) 62 000 000
52. Statlig ersättning för kostnader för rehabiliterings- och vårdinrättningar för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst (reservationsanslag 2 år) 25 000 000
53. Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år) 2 500 000
54. Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år) 20 000
55. Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år) 2 500 000
56. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år) 38 000 000
57. Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år) 8 000
58. Tjänster som tillhandahålls frontveteraner i hemmet (förslagsanslag) 69 600 000
60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 301 216 000
30. Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården (reservationsanslag 3 år) 350 000
31. Nationell utveckling inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år) 1 600 000
32. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå (fast anslag) 25 000 000
33. Statlig ersättning till enheter inom social- och hälsovården för specialiseringsutbildning för social- och hälsovårdspersonal (förslagsanslag) 96 000 000
34. Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar, patientöverföringar och medicinska sakkunnigutlåtanden (förslagsanslag) 15 200 000
36. Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska (fast anslag) 480 000
37. Statlig ersättning till kommunerna för kostnader på grund av brådskande socialvård för personer som uppehåller sig illegalt i landet (förslagsanslag) 5 346 000
38. Statsunderstöd för kostnader för pilotprojekt med valfrihet 0
39. Utvecklande av servicestrukturen (reservationsanslag 3 år) 97 000 000
40. Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten (reservationsanslag 3 år) 28 990 000
52. Statlig finansiering av utgifterna för skyddshemsverksamhet (reservationsanslag 2 år) 21 550 000
63. Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentrum inom det sociala området (fast anslag) 2 750 000
64. Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott (reservationsanslag 3 år) 6 950 000
70. Hälsa och funktionsförmåga främjas 37 473 000
20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år) 30 640 000
21. Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år) 545 000
22. Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år) 460 000
50. Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 3 år) 2 000 000
51. Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (reservationsanslag 3 år) 2 900 000
52. Statsunderstöd för verksamheten vid UKK-instituutti (reservationsanslag 2 år) 928 000
80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare 143 040 000
40. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare (förslagsanslag) 122 750 000
41. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år) 1 900 000
42. Statlig ersättning för kostnaderna för vikariehjälp för renskötare (reservationsanslag 2 år) 250 000
50. Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år) 18 140 000
90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd 380 000 000
50. Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (reservationsanslag 3 år) 380 000 000
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 277 893 000
01. Miljöförvaltningens omkostnader 69 427 000
01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 34 888 000
04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år) 23 374 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 9 435 000
65. Understöd till organisationer och miljövård (reservationsanslag 3 år) 1 730 000
10. Miljö- och naturvård 179 053 000
20. Bekämpning av miljöskador (reservationsanslag 3 år) 4 400 000
21. Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år) 30 340 000
22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år) 20 235 000
52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år) 57 844 000
60. Överföring till oljeskyddsfonden (reservationsanslag 3 år) 0
61. Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år) 15 542 000
63. Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år) 48 630 000
65. Oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften (reservationsanslag 3 år) 0
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år) 2 062 000
20. Samhällen, byggande och boende 29 413 000
01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år) 5 713 000
04. Inrättande av ett digitalt register och en digital plattform för den byggda miljön (reservationsanslag 3 år) 7 300 000
30. Förebyggande av ekonomiska problem bland hyresgäster (reservationsanslag 2 år) 1 000 000
32. Understöd för avskaffande av bostadslöshet och utvecklande av statistikföringen av bostadslöshet (reservationsanslag 3 år) 3 300 000
52. Understöd för främjande av sådan infrastruktur i bostadshus som krävs för eldrivna transporter (reservationsanslag 3 år) 5 500 000
55. Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år) 4 900 000
60. Överföring till Statens bostadsfond 0
64. Understöd för vård av byggnadsarvet (reservationsanslag 3 år) 1 700 000
36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN 873 410 000
01. Ränta på statsskulden 860 000 000
90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag) 860 000 000
09. Övriga utgifter för statsskulden 13 410 000
20. Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslagsanslag) 13 410 000
Anslagens totalbelopp 57 551 578 000