Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2020

ALLMÄN MOTIVERINGPDF-versio

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en femte tilläggsbudget för 2020.

Den femte tilläggsbudgetpropositionen för 2020 fokuserar endast på nödvändiga anslagsbehov som måste behandlas före den sjätte tilläggsbudgetpropositionen för 2020. Den sjätte tilläggsbudgetpropositionen lämnas enligt planerna till riksdagen den 29 oktober 2020.

Inkomstposter och kommunernas statsandelar

Under våren underlättades betalningsarrangemang inom beskattningen som ett led i åtgärderna för att lindra konsekvenserna av coronavirussituationen för företagen och för den ekonomiska aktiviteten. Dröjsmålsräntan i samband med skattebetalningen sänktes och det blev möjligt att återbetala mervärdesskatter som betalats under första halvåret och inkludera dem i betalningsarrangemang inom ramen för beskattningen. Utifrån uppgifter om det faktiska utfallet har betalningslindringarna utnyttjats i mindre utsträckning än väntat. Detta ökar skatteinkomsterna för det innevarande året, i och med att det till nästa år överförs mindre skatteinkomster i samband med betalningsarrangemang än väntat.

I och med att uppskattningen i fråga om utnyttjande av betalningslindringar har ändrats föreslås det att intäktskalkylen över mervärdesskatt, samfundsskatt och skatten på försäkringspremier höjs. Dessutom har i intäktskalkylen beaktats de senaste uppgifterna om hur intäkterna och skatteunderlaget utvecklats. Det största tillägget, 922 miljoner euro, gäller intäkterna från mervärdesskatten. I tillägget ingår också en utvidgning av användningen av den tidsbundna skattesats på 0 % som under vissa förutsättningar tillämpas på försäljning av inhemska varor som behövs för bekämpning av covid-19-epidemin och på gemenskapsinterna förvärv inom EU-området till augusti—oktober 2020. Det föreslås att intäkterna från samfundsskatten höjs med 139 miljoner euro och intäkterna från skatten på försäkringspremier med 53 miljoner euro.

Statens kompensation till kommunerna för förlorade skatteinkomster till följd av ändringar i beskattningsgrunderna ökades på grund av betalningsarrangemang med 547 miljoner euro i statens andra tilläggsbudget för 2020. Enligt den senaste uppskattningen minskar ändringarna i betalningsarrangemangen för beskattningen kommunernas skatteinkomster med sammanlagt 118 miljoner euro år 2020. På grund av ändringar i konsekvensbedömningarna föreslås det att kompensationen till kommunerna för förlorade skatteinkomster till följd av ändringar i beskattningsgrunderna minskas med 429 miljoner euro.

Det föreslås att intäktskalkylen över skatten på alkoholdrycker höjs med 48 miljoner euro. Intäkterna av skatten på alkoholdrycker har utvecklats positivare än väntat bl.a. på grund av minskad resandeinförsel. Det föreslås att de beräknade intäkterna av tobaksskatten minskas med 149 miljoner euro. Ändringen beror framför allt på minskade industrilager. Det föreslås också att överlåtelseskatten minskas med 62 miljoner jämfört med vad som uppskattats, på grund av att utvecklingen inom bostads- och fastighetshandeln varit sämre än väntat.

Finansministeriet publicerar den 5 oktober 2020 en ny makroekonomisk prognos.

Temporär epidemiersättning

För finansiering av den temporära epidemiersättningen föreslås ett anslag på 60 miljoner euro. Syftet med ersättningen är att stödja den ekonomiska ställningen för de personer och familjer som har det ekonomiskt sämst ställt i samhället i det fallet att restriktionerna i samband med covid-19-epidemin har orsakat extra kostnader. Stödet ska omfatta de personer som har fått grundläggande utkomststöd under restriktionstiden, om de fortfarande är mottagare av grundläggande utkomststöd under den tid stödet betalas ut hösten 2020.

Det skattefria stödbeloppet föreslås vara 75 euro i månaden per person.

Övriga anslag

För Gränsbevakningsväsendet föreslås 1,5 miljoner euro för ersättande av utsjöbevakningsfartyget Turvas patrullbåt med en helt ny patrullbåt. Patrullbåten skadades under midsommaren.

Under Räddningsväsendets moment Särskilda utgifter föreslås ett tillägg på 1,8 miljoner euro framför allt till följd av att antalet spaningsflygningar efter skogsbränder varit större än beräknat.

I anslutning till finansministeriets beslut från juli 2020 om återbetalning av mervärdesskatt 2020 föreslås ett tillägg på 21,3 miljoner euro under momentet Återbetalda skatter.

För komplettering av understöd som ersätter kostnader för företag inom jordbruk och trädgårdsodling och företag på landsbygden föreslås 30 miljoner euro. Samtidigt minskas de uppskattade utgifterna för kostnadsstödet för företag med 30 miljoner euro.

För ersättningar i samband med researrangörers konkursfall föreslås ett nytt förslagsanslag på 2 miljoner euro. Av anslaget betalas ersättningar till konsumenterna för inställda paketresor till följd av covid-19-situationen, om ersättningar inte kan betalas ur de säkerheter som ställts av researrangören.

För produktionsstödet för förnybar energi föreslås ett tillägg på 104 miljoner euro. Höjningen av det uppskattade anslaget beror framför allt på det lägre priset på el och den ökade produktionen av vindkraft.

FinnHEMS Oy aktiestock har förvärvats av staten i mars 2020. Motiveringen till momentet kompletteras så att bolaget för säkerställande av flygverksamheten kan komma överens om företagsarrangemang.

För Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet föreslås 280 000 euro till extra utgifter som föranleds av behandlingen av energiunderstöd.

Balansen inom statsfinanserna och statsskulden

Med beaktande av ökningen av de ordinarie inkomsterna med 1 021 miljoner euro och minskningen av anslagen med 234 miljoner euro minskar den femte tilläggsbudgetpropositionen för 2020 statens behov av nettoupplåning med 1,3 miljarder euro. Statens nettoupplåning beräknas uppgå till cirka 17,6 miljarder euro år 2020. Statsskulden beräknas vid utgången av 2020 uppgå till cirka 124 miljarder euro, vilket är cirka 54 % i förhållande till bruttonationalprodukten.

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro

  2019
Bokslut
2020
Godkänd
budget
(budget+tilläggsbudgetar)
2020
Regeringens
proposition
2020
Sammanlagt
         
Anslag sammanlagt
(exkl. minskning av statsskulden)
55 306 67 292 -234 67 059
— Räntor på statsskulden (huvudtitel 36) 1 193 873 - 873
         
Inkomstposter sammanlagt
(exkl. nettoupplåning och skuldhantering)
53 266 48 420 1 021 49 441
— Skatteinkomster 45 272 41 000 1 021 42 021
— Övriga inkomster 7 994 7 420 - 7 420
Nettoupplåning och skuldhantering
(mom. 15.03.01)
1 793 18 873 -1 255 17 618
— Nettoupplåning 1 399 18 923 -1 255 17 668
— Skuldhantering 394 -50 - -50

Ramen för valperioden

Regeringen beslutade i samband med den första tilläggsbudgeten för 2020 att utgiftsramen för statsfinanserna inte begränsar det innevarande året, under vilket flera tidsbegränsade och riktade åtgärder införs bland annat i syfte att bekämpa hälsomässiga och ekonomiska följder av coronaviruset. Ramen följs igen från och med 2021.

Det föreslås att de utgifter som ska hänföras till ramen höjs med cirka 195 miljoner euro. Ramutgifterna för 2020 blir därmed 53 056 miljoner euro.

De av riksdagen godkända anslagen för 2020 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen enligt huvudtitel, euro

  Huvudtitel Godkänd budget
(budget+
tilläggsbudgetar)
Regeringens
proposition
Sammanlagt
         
21. Riksdagen 127 106 000 - 127 106 000
22. Republikens president 16 124 000 - 16 124 000
23. Statsrådets kansli 918 508 000 - 918 508 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 1 262 031 000 - 1 262 031 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 970 871 000 - 970 871 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 588 685 000 3 300 000 1 591 985 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 3 203 271 000 - 3 203 271 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 20 169 667 000 -403 405 000 19 766 262 000
29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 7 377 826 000 - 7 377 826 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 2 838 869 000 30 000 000 2 868 869 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 3 770 687 000 - 3 770 687 000
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 5 584 327 000 76 050 000 5 660 377 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 18 194 668 000 60 000 000 18 254 668 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 396 330 000 280 000 396 610 000
36. Räntor på statsskulden 873 410 000 - 873 410 000
Totalt 67 292 380 000 -233 775 000 67 058 605 000

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2020 och de nu föreslagna ändringarna av inkomstposterna enligt avdelning, euro

  Avdelning Godkänd
budget
(budget+tilläggsbudgetar)
Regeringens
proposition
Sammanlagt
         
11. Skatter och inkomster av skattenatur 40 999 995 000 1 021 000 000 42 020 995 000
12. Inkomster av blandad natur 5 865 497 000 - 5 865 497 000
13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst 1 456 081 000 - 1 456 081 000
15. Lån (exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 98 028 000 - 98 028 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 48 419 601 000 1 021 000 000 49 440 601 000
       
15.03.01 Nettoupplåning och skuldhantering 18 872 779 000 -1 254 775 000 17 618 004 000
Totalt 67 292 380 000 -233 775 000 67 058 605 000