Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2020

Huvudtitel 28

FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDEPDF-versio

Motiveringen till huvudtiteln kompletteras så att statsrådet utan krav på motsäkerhet och på de villkor som statsrådet eller, inom de gränser som statsrådet fastställt, finansministeriet i övrigt bestämmer kan bevilja statlig proprieborgen på högst 600 miljoner euro till Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen som säkerhet för återlåning av Finnair Abp: s arbetspensioner (ArPL-återlåning).

Förklaring:Finnair Abp:s affärsverksamhet påverkas i hög grad av de globala effekterna av coronaviruset. Den ständigt minskande efterfrågan och de myndighetsbegränsningar som har trätt i kraft i olika länder har lett till en betydande nedskärning av affärsverksamheten. Bolaget har meddelat att det är tvunget att stoppa cirka 90 % av sin flygtrafik. Till följd av detta har kassaflödet blivit negativt och bolaget är tvunget att skaffa ny finansiering för att trygga sin likviditet.

Finansieringsåtgärder på marknadsvillkor prioriteras, men i den rådande exceptionella situationen är det osäkert om sådana kan ordnas. Det är inte möjligt att göra en exakt bedömning av varaktigheten av den exceptionella situation som viruset orsakar och av de begränsningar och andra konsekvenser som hänför sig till lufttrafiksverksamheten. Syftet med statsborgen är att säkerställa Finnair Abp: s likviditet och att trygga bolagets verksamhet tills den exceptionella situationen är över.

Det föreslås att maximibeloppet för statsborgen ska vara 600 miljoner euro när det gäller kapitalet. Statsborgen ska dessutom täcka ränta enligt villkoren i skuldebrevet för lånet, dröjsmålsränta samt övriga avgifter och indrivningskostnader enligt lånevillkoren. Lånetiden för det lån som borgen gäller är högst tre år. Lånearrangemanget kan också genomföras för en kortare tid än maximilånetiden, varvid lånetiden vid behov kan förlängas eller konverteras med ett nytt lån så att lånens sammanlagda lånetid räknat från den första uttagstidpunkten är sammanlagt högst tre år. Det maximala ansvar som följer av statsborgen består av dessa olika förbindelser och deras räntenivåer och löptider. Statsborgen ska uppfylla EU:s regler för statligt stöd.