Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
            (88.) Osakehankinnat

Talousarvioesitys 2020

01. (31.01, 10, osa, 20, osa, 40, osa ja 50) Hallinto ja toimialan yhteiset menotPDF-versio

01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 13 337 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) lähialueyhteistyöhankkeiden menoihin

2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen

3) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille

4) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa toiminnalleen vuodelle 2020 seuraavat alustavat toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita.

Tuotokset ja laadunhallinta
 • — Kestävästä liikkumisesta ja kuljettamisesta on tehty entistä houkuttelevampaa
 • — Liikenne- ja viestintämarkkinat tuottavat käyttäjille parempia ja laadukkaampia palveluita
 • — Liikenneverkon laatua on parannettu
 • — Valtion ja kaupunkien välistä yhteistyötä on vahvistettu
 • — Nopeiden viestintäyhteyksien saatavuutta on lisätty
 • — Datatalouden kasvua ja tekoälyn hyödyntämistä on vahvistettu
 • — Digitaalisten palveluiden luotettavuutta on vahvistettu
 • — Automaattiliikenteen käyttöönottoon kaikissa liikennemuodoissa on luotu edellytykset.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 14 784 14 599 13 347
Bruttotulot 292 10 10
Nettomenot 14 492 14 589 13 337
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 13 053    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 12 922    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentilta 31.01.21 80
VNHY-siirto, VAHVA-asianhallintajärjestelmän säästö -24
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -9
JTS-miljardin tuottavuussäästö -8
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 186
Palkkausten tarkistukset -33
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 43
Siirtyvien erien taso (HO 2019) -1 450
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -37
Yhteensä -1 252

2020 talousarvio 13 337 000
2019 talousarvio 14 589 000
2018 tilinpäätös 14 361 000

02. (31.20.01 ja 40.01) Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 74 944 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen

2) rahoitus- ja maksuosuuksien maksamiseen

3) lähialueyhteistyöhankkeiden menojen maksamiseen

4) merikartoituksesta aiheutuvien menojen maksamiseen

5) tutkimus- ja kehittämistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

6) liikennejärjestelmäsuunnittelusta, henkilöliikennetutkimuksista, liikkumisen palvelujen edistämisestä, valvonta- ja viranomaistehtävistä, perinnetoiminnasta, meriliikenteen kehittämisestä ja Safe Sea Net -toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Liikenne- ja viestintävirasto vastaa kaikkien liikennemuotojen viranomaispalveluista sekä viestintätoimialan viranomaissääntely-, valvonta-, ohjaus-, hallinto- ja palvelutehtävistä. Liikenteen viranomaispalvelut liittyvät liikennejärjestelmän turvallisuuteen, tietovarantoihin, toimintavarmuuteen ja markkinoihin.

Lentoliikenteen valvontamaksu ja katsastustoiminnan valvontamaksu tuloutetaan momentille 11.19.05. Tietoyhteiskuntamaksu, televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksu, postitoiminnan valvontamaksu sekä varmennemaksu tuloutetaan momentille 11.19.04.

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa Liikenne- ja viestintävirastolle vuodelle 2020 seuraavat alustavat toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita.

Tuotokset ja laadunhallinta
 • — Markkinoille tulon esteitä on purettu ja kilpailua edistetty lainsäädännön tehokkaan toimeenpanon ja valvonnan kautta
 • — On vauhditettu käyttäjälähtöisesti parempien palvelujen kehittymistä ja käyttöä
 • — Luottamusta digitaalisiin palveluihin on parannettu
 • — Digitaalisen tiedon saatavuutta ja yhteentoimivuutta on lisätty ja My Data -toimintamallia on hyödynnetty datatalouden vauhdittamiseksi
 • — Ajoneuvokanta on uudistunut ja puhtaampien polttoaineiden käyttö on lisääntynyt liikenteessä
 • — Liikennejärjestelmän laatu, turvallisuus ja häiriöttömyys on parantunut
 • — Siirtymää 5G-verkkoihin on toteutettu tehokkaasti ja kyberturvallisesti
 • — Vaikutusten arviointia ja sen edellyttämää tiedon tuotantoa on kehitetty.
Toiminnallinen tehokkuus 2018
toteutuma
2019
tavoite
2020
tavoite
       
Verolippu, yksikkökustannus, € 1,39 =< 2018 =< 2019
Ajoneuvon rekisteröinti, yksikkökustannus, € 4,73 =< 2018 =< 2019
Tietoyksikkö, yksikkökustannus, € 0,0115 =< 2018 =< 2019
Ajokorttihakemus, yksikkökustannus, € 33,22 =< 2018 =< 2019
Kuljettajantutkinto, yksikkökustannus, € 53,88 =< 2018 =< 2019
Verkkotunnus, yksikkökustannus, € 7,98 =< 2018 =< 2019
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % (kolmen vuoden keskiarvo)   100—106 100—106
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % (kolmen vuoden keskiarvo)   116—122 116—122

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 177 087 188 719 185 598
Bruttotulot 107 401 111 445 110 654
Nettomenot 69 686 77 274 74 944
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 44 608    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 35 257    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 96 016 101 515 102 026
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 95 850 100 178 104 108
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 166 1 337 -2 082
Kustannusvastaavuus, % 100 101 98

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 8 900 9 930 8 628
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 8 506 9 254 8 217
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 394 676 411
Kustannusvastaavuus, % 105 107 105

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Eurocontrol-maksun siirtyminen ANS Finland Oy:lle -3 000
GNSS-älyverkon kehittäminen 600
Katsastuksen valvontamaksun kertymän muutos 313
Lentoliikenteen valvontamaksun kertymän muutos 481
Postitoiminnan valvontamaksun kertymän muutos 150
Siirto momentilta 31.01.21 400
SS Saimaan ylläpito (siirto momentille 31.10.20) -380
Televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksun kertymän muutos -41
Varmennemaksun kertymän muutos 26
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -37
JTS-miljardin tuottavuussäästö -38
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 366
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -131
Palkkausten tarkistukset -54
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 92
Siirtyvien erien taso (HO 2019) -1 000
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -80
Tasomuutos 3
Yhteensä -2 330

2020 talousarvio 74 944 000
2019 I lisätalousarvio 1 650 000
2019 talousarvio 77 274 000
2018 tilinpäätös 60 335 000

03. (31.10.01) Väyläviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 48 534 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) lähialueyhteistyöhankkeiden menoihin

2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.

Selvitysosa:Väyläviraston tehtävänä on vastata liikenteen palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä valtion hallinnoimilla liikenneväylillä. Virasto edistää toiminnallaan koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta, alueiden tasapainoista kehitystä ja kestävää kehitystä.

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa Väylävirastolle vuodelle 2020 seuraavat alustavat toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita.

Tuotokset ja laadunhallinta
 • — Väylänpidon toimenpiteet on kohdistettu asiakastarpeiden ja vaikuttavuuden perusteella
 • — Liikennejärjestelmän laatua ja turvallisuutta on parannettu
 • — Liikennejärjestelmän energiatehokkuutta on parannettu
 • — Kestävän liikenteen houkuttelevuutta on lisätty
 • — Omaisuudenhallinnan tehokkuutta ja vastuullisuutta on parannettu ja on muodostettu kokonaiskuva väyläomaisuudesta
 • — On jatkettu rataverkon haltijan palveluiden ja toimintamallien kehittämistä ja käyttöönottoa monitoimijaympäristön laajentumisen ja liikenteen kilpailutusten edellyttämässä aikataulussa
 • — Automatisoituvan liikenteen edellyttämän infran kehittäminen on aloitettu yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 73 516 47 945 48 984
Bruttotulot 1 282 400 450
Nettomenot 72 234 47 545 48 534
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 12 006    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 13 321    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Konsulttipalvelujen korvaaminen omalla työllä (siirto momentilta 31.10.20) 400
Siirto momentilta 31.01.21 270
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -99
JTS-miljardin tuottavuussäästö -15
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 817
Palkkausten tarkistukset -110
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 202
Siirtyvien erien taso (HO 2019) -300
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -176
Yhteensä 989

2020 talousarvio 48 534 000
2019 talousarvio 47 545 000
2018 tilinpäätös 73 549 000

04. (31.50.01) Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 44 234 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Etelämanner-toiminnasta aiheutuviin menoihin

2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.

Valtuus

Ilmatieteen laitos oikeutetaan solmimaan Mars-tutkimusta koskevan METNET/MOI-hankkeen edellyttämiä sopimuksia siten, että niistä aiheutuu menoja aiemmat sitoumukset mukaan lukien enintään 1 536 000 euroa.

Selvitysosa:Ilmatieteen laitos tuottaa havainto- ja tutkimustietoa ilmastosta, ilmakehästä ja meristä sekä tarjoaa sää-, meri- ja ilmastopalveluja.

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa Ilmatieteen laitokselle vuodelle 2020 seuraavat alustavat toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita.

Tuotokset ja laadunhallinta
 • — Maaekosysteemien (metsät, pellot, suot) hiilitalouden ja ilmastovaikutusten uusien laskentamallien käyttö kansallisissa kasvihuonekaasujen inventaariossa ja tulevaisuuden skenaarioissa on laajentunut
 • — Säätutkadatan ja kolmansien osapuolten toimittaman havaintodatan hyödyntämistä on parannettu ja pilotoitu turvallisen ja tehokkaan tieliikenteen reaaliaikaisena tukena
 • — On tuotettu uutta tietoa sääpalveluista ja -tiedoista kytkeytyvän ja digitalisoituvan liikenteen käyttöönoton tueksi
 • — Sodankylän satelliittipalvelukeskuksen kansainvälinen merkitys on kasvanut
 • — Tutkaverkoston laatua ja kattavuutta on parannettu
 • — Ilmatieteen laitoksen tutkimus on laadukasta ja kansainvälisesti hyödynnettyä.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 77 754 68 783 70 864
Bruttotulot 32 937 25 800 26 630
Nettomenot 44 817 42 983 44 234
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 10 151    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 11 493    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 6 221 5 760 6 090
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 6 054 5 760 6 090
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 167 - -
Kustannusvastaavuus, % 103 100 100

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 7 912 4 540 4 540
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 6 855 4 460 4 460
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 1 057 80 80
Kustannusvastaavuus, % 115 102 102

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot 18 730 15 500 16 000
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 28 091 25 800 26 500
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -9 361 -10 300 -10 500
Omarahoitusosuus, % 33 40 40

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2020 2021 2022 2023— Yhteensä vuodesta 2020 lähtien
           
Vuonna 2020 tai sen jälkeen tehtävät sitoumukset 160 155 165 81 561
Menot yhteensä 160 155 165 81 561

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
METNET/MOI-valtuudesta aiheutuvat määrärahatarpeet, tarkistus -8
Säätutkaverkoston uusiminen 1 000
Siirto momentilta 31.01.21 230
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -30
JTS-miljardin tuottavuussäästö -23
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 382
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -49
Palkkausten tarkistukset -62
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 93
Siirtyvien erien taso (HO 2019) -150
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -81
Tasomuutos -51
Yhteensä 1 251

2020 talousarvio 44 234 000
2019 talousarvio 42 983 000
2018 tilinpäätös 46 159 000

(21.) Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Selvitysosa:Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentille 31.01.01 -80
Siirto momentille 31.01.02 -400
Siirto momentille 31.01.03 -270
Siirto momentille 31.01.04 -230
JTS-miljardin tuottavuussäästö -680
Yhteensä -1 660

2019 talousarvio 1 660 000
2018 tilinpäätös 1 660 000

29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 448 792 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 64 210
Yhteensä 64 210

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2020 talousarvio 448 792 000
2019 talousarvio 384 582 000
2018 tilinpäätös 438 111 503

(88.) Osakehankinnat (siirtomääräraha 2 v)

Selvitysosa:Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.


2019 talousarvio 1 000 000
2018 tilinpäätös 2 000 000