Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2020 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
       10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus
       20. Ammatillinen koulutus
       40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
       70. Opintotuki
            01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot
            52. Opintolainojen valtiontakaus
            55. Opintoraha ja asumislisä
            57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki
            59. Koulumatkatuki
       80. Taide ja kulttuuri
       90. Liikuntatoimi
       91. Nuorisotyö
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

70. OpintotukiPDF-versio

Selvitysosa: Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite opintotukitoimille on opiskeluajan toimeentulon turvaaminen ja opintotuen mitoittaminen siten, että mahdollistetaan tasa-arvoiset edellytykset osaamistason parantamiseen tukemalla omaehtoiseen koulutukseen hakeutumista ja päätoimista opiskelua.

Opintotuen vaikuttavuutta arvioidaan määräajoin toteutettavilla tutkimushankkeilla.

Opintotukilain (65/1994) mukainen opintotuki koostuu opintorahasta, opintorahan huoltajakorotuksesta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintotuen tarkoituksena on turvata opintojen aikaista toimeentuloa.

Opintolaina korostaa koulutuksen investointiluonnetta ja se on maksettava takaisin. Opintolainaa nostanut ja määräajassa korkeakoulututkinnon suorittanut on oikeutettu lainahyvitykseen tai opintolainavähennykseen, minkä tarkoituksena on kannustaa tutkinnon suorittamiseen tavoiteajassa.

Opintojen päätyttyä voidaan opintolainojen erääntyneet korot maksaa pienituloiselle opintovelalliselle korkoavustuksena valtion varoista ilman takaisinmaksuvelvollisuutta. Korkoavustus turvaa siten lainan takaisinmaksua ehkäisten samalla valtion takausvastuumenojen kasvua.

Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuen tarkoituksena on mahdollistaa kohtuuhintainen päivittäinen ruokailu. Avustusta myönnettäessä sovelletaan korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista annettua valtioneuvoston asetusta (54/2012).

Koulumatkatukilain (48/1997) mukainen koulumatkatuki korvaa oppivelvollisuusiän ylittäneille tarkoitettuja perusopintoja, lukio-opintoja tai ammatillisia opintoja harjoittavan opiskelijan kohtuulliset päivittäiset koulumatkakustannukset. Koulumatkakustannusten laskentaperusteista säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella (465/2019).

Opintotuen toimeenpanotehtävät hoitaa Kansaneläkelaitos yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa opintotukitoiminnan yleisestä johtamisesta, ohjauksesta ja kehittämisestä.

Toiminnallinen tuloksellisuus ja toiminnalliset tavoitteet

Opintotukea kehitetään osaamistason vahvistamiseksi siten, että järjestelmä edistää suunnitelmallista ja päätoimista opiskelua ja opintoaikojen lyhenemistä.

Opintotukimäärärahat ja opintotuen saajat

 201620182020
arvio
    
Opintotukimenot (milj. euroa)   
Opintoraha   
— korkea-aste371,9279,5288,0
— toinen aste131,8125,3142,9
Asumislisä264,69,223,0
Koulumatkatuki49,045,754,0
Ateriatuki3130,331,6
Opintotuen saajat   
Opintoraha   
— korkea-aste188 525189 760186 500
— toinen aste127 227117 677113 000
Asumislisä   
— korkea-aste155 34919 07019 000
— toinen aste62 1013 5923 600
Koulumatkatuki65 38064 00165 500
Valtiontakauksen saajat   
Korkea-aste185 980189 411192 000
Toinen aste48 02459 22762 000

Valtion takaamien opintolainojen lainakanta oli vuoden 2018 lopussa 3 400,9 milj. euroa. Opintolainaa oli vuoden 2018 lopussa 439 212 henkilöllä. Keskimääräinen opintolainan määrä oli ammatillisen perustutkinnon suorittaneella 7 400 euroa, ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneella 11 900 euroa ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneella 12 900 euroa.

Määrärahan mitoitusperusteet

Keskimääräinen opintotuki201620182020
arvio
    
Opintoraha, €/kk   
— korkea-aste296248251
— toinen aste170182196
Asumislisä, €/kk199203202
Koulumatkatuki, €/kk174153159

Vuonna 2020 määrärahan mitoituksessa säännönmukaisesti opintorahaa saavien määräksi arvioidaan 224 500, joista korkeakouluopiskelijoita on 141 500 ja muita opiskelijoita 83 000. Asumislisän saajamääräksi arvioidaan 12 000. Koulumatkatuen säännönmukaisen saajamäärän arvioidaan olevan 35 000 opiskelijaa.

Opintorahan perusmäärä (euroa/kk)

 1.8.20191.8.2020 (arvio1))
   
— vanhempiensa luona asuvat, alle 20-vuotiaat38,6639,09
— vanhempiensa luona asuvat, 20 vuotta täyttäneet81,3982,30
— muualla asuvat, alle 18-vuotiaat101,74102,87
— muualla asuvat, 18 vuotta täyttäneet250,28253,07
— avioliitossa olevat250,28253,07
— alle 18-vuotiasta lasta huoltavat325,28353,18

1) KEL-indeksin mukaiset euromäärät ovat arvioita 1.8.2020 lukien, lopulliset pisteluvut vahvistetaan lokakuussa 2019.

  • — Vanhempien tulot voivat pienentää tai korottaa opintorahan määrää.
  • — Lasta huoltavalle opiskelijalle maksettavan opintorahan huoltajakorotuksen määrä on 100 euroa kuukaudessa.
  • — Opintorahan vähävaraiskorotukseen oikeutettu alle 20-vuotias sekä pienituloisen perheen alle 17-vuotias lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelija on oikeutettu oppimateriaalilisään (46,80 €/kk).
  • — Ulkomailla tai Ahvenanmaan maakunnassa opiskelevan asumislisän määrä on 210 euroa kuukaudessa.
  • — Koulumatkatukea myönnetään, kun opiskelijan yhdensuuntainen koulumatka on vähintään kymmenen kilometriä ja koulumatkakustannukset ovat yli 54 euroa kuukaudessa. Opiskelijan omavastuuosuus on 43 euroa kuukaudessa.

Opintotuen saajamäärän ja käyttöasteen arvioitu kehitys

 201620182020
arvio
    
Lukio26 971 (25 %)25 525 (25 %)25 000 (24 %)
Ammatillinen koulutus96 953 (65 %)86 303 (61 %)88 000 (62 %)
Ammattikorkeakoulu90 700 (67 %)90 634 (67 %)90 000 (67 %)
Yliopisto88 148 (63 %)88 525 (63 %)89 000 (63 %)

01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 639 000 euroa.

Selvitysosa: Opintotuen muutoksenhakulautakunta toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena opintotuki- ja koulumatkatukiasioissa (laki opintotuen muutoksenhakulautakunnasta 1080/2012). Vuonna 2020 arvioidaan valituksia tulevan vireille noin 3 500. Valitusten tavoitteellinen keskimääräinen käsittelyaika on korkeintaan 7 kuukautta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
JTS-miljardin tuottavuussäästö-3
Lomarahojen alentaminen (Kiky)8
Palkkausten tarkistukset-1
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)2
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-2
Yhteensä4

2020 talousarvio639 000
2019 talousarvio635 000
2018 tilinpäätös619 000

52. Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 84 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisista valtiontakauksista aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Opintolainahyvitys55 000 000
Takausvastuusuoritukset 17 000 000
Maksuvapautukset 6 000 000
Tileistä poistot 6 000 000
Korkoavustukset 200 000
Yhteensä84 200 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Korkeakoulututkinnon määräajassa suorittaneiden määrän vaikutus hyvitysmenoihin25 000
Yhteensä25 000

2020 talousarvio84 200 000
2019 talousarvio59 200 000
2018 tilinpäätös50 252 684

55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 448 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisten opintorahan ja asumislisän maksamiseen.

Selvitysosa: Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi opintotukilain muuttamisesta siten, että opintorahan huoltajakorotusta korotetaan 1.1.2020 lukien 25 eurolla kuukaudessa ja opintorahat sidotaan KEL-indeksiin 1.8.2020.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Korkeakouluopiskelijoiden opintorahat284 000 000
Muiden oppilaitosten opiskelijoiden opintorahat141 200 000
Asumislisä23 000 000
Yhteensä448 200 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Alle 18-vuotiaiden opintorahan ja asumislisän tarveharkinnan lievennys930
Ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärän ja tarvearvion täsmentyminen-8 466
Asumislisämenojen täsmentyminen3 000
Huoltajakorotuksen korotus 25 €/kk 1.1.2020 (HO 2019)3 000
Opintorahan sitominen indeksiin 1.8.2020 (HO 2019)2 400
Oppimateriaalilisä5 200
Yhteensä6 064

2020 talousarvio448 200 000
2019 talousarvio442 136 000
2018 tilinpäätös414 096 918

57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 31 626 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksen maksamiseen opiskelijaravintoloille Suomessa suomalaisessa korkeakoulussa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa, ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden sekä opintotukeen oikeuttaviin korkeakoulujen ammatillisiin täydennyskoulutusohjelmiin, erikoistumiskoulutusohjelmiin taikka ammatilliseen kelpoisuuteen tai virkakelpoisuuteen tähtääviin lisäopintoihin osallistuvien opiskelijoiden aterioiden hinnan alentamiseksi 1,94 eurolla ateriaa kohti

2) ylimääräisen avustuksen maksamiseen muualla kuin korkeakoulun tiloissa sijaitsevan opiskelijaravintolan pitäjälle enintään 1 euro, kuitenkin enintään opiskelijaruokailusta aiheutuvien tila- ja laitekustannusten määrä, sellaista ateriaa kohden, josta maksetaan ateriatukea.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki29 126 000
Opiskelijaravintoloiden ylimääräinen avustus2 500 000
Yhteensä31 626 000

2020 talousarvio31 626 000
2019 talousarvio31 626 000
2018 tilinpäätös30 266 582

59. Koulumatkatuki (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 53 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää koulumatkatuesta annetun lain (48/1997) mukaisen tuen maksamiseen.

Selvitysosa: Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa eräiden koulumatkakustannusten laskentaperusteista (544/2015) säädettäviä laskennallisten kustannusten perusteita voidaan tarkistaa kustannuskehityksen perusteella 1.8.2020 lukien.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksen opiskelijoiden ottaminen koulumatkatuen piiriin100
Yhteensä100

2020 talousarvio53 600 000
2019 talousarvio53 500 000
2018 tilinpäätös45 658 705