Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
            50. Eräät avustukset
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
       90. Liikuntatoimi
       91. Nuorisotyö

Talousarvioesitys 2020

01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menotPDF-versio

01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 13 108 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan menoihin.

Selvitysosa:Opetus- ja kulttuuriministeriö johtaa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan palvelujen kehittämistä. Ministeriö vahvistaa toiminnallaan sivistystä sekä yhteiskunnan osaamisen ja luovuuden perustaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnallista tuloksellisuutta koskevat tavoitteet:

1. Ministeriön strateginen toiminta on toimintaympäristön muutoksia ennakoivaa ja ministeriön toimialaa ohjaavaa. Tiedolla johtaminen tukee ministeriön päätöksentekoa ja strategista toimintaa.

2. Lainsäädäntöprosessi on selkeästi ja suunnitelmallisesti johdettu. Lainsäädännön valmistelu on laadukasta ja asiantuntevaa.

3. Toiminnan ja talouden suunnittelussa varaudutaan talouden ja muun yhteiskunnallisen kehityksen vaikutuksiin. Toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista.

4. Ministeriön johtamista ja toiminnan laatua kehitetään asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Edistetään pitkäjänteistä ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua sekä henkilöstön työhyvinvointia.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 18 808 17 970 13 308
Bruttotulot 436 200 200
Nettomenot 18 372 17 770 13 108
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 9 254    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 8 659    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Toimialan tuottavuuden kehittäminen ja konserniohjauksen vahvistaminen (siirto momentilta 29.10.01) 1 200
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -24
JTS-miljardin tuottavuussäästö -73
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 275
Palkkausten tarkistukset -48
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 63
Siirtyvien erien taso (HO 2019) -6 000
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -55
Yhteensä -4 662

2020 talousarvio 13 108 000
2019 talousarvio 17 770 000
2018 tilinpäätös 17 777 000

02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 63 769 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen

2) enintään 620 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen

3) enintään 80 000 euroa avustuksina jaettavaksi vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

4) 500 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

5) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

6) 15 006 000 euroa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen

7) 524 000 euroa kielitutkintojen kehittämiseen ja toimeenpanoon, auktorisoitujen kääntäjien koulutukseen ja tutkintojen kehittämiseen sekä oikeustulkkirekisterin kehittämiseen ja toiminnan ylläpitokustannuksiin

8) 1 600 000 euroa suomalaisen koulutuksen tunnettuuden ja yhteistyön edistämiseen, erityisesti Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan lukien ulkomailla palvelevien yliopisto-opettajien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä enintään 47 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen

9) 2 870 000 euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon sekä virkamiesvaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin

10) enintään 14 676 700 euroa tekijänoikeuslakiin (404/1961) perustuvien kopiointi- ja muiden käyttöoikeuskorvausten sekä kopiointia, tallennusta ja käyttöoikeuksia koskevan tiedotus- ja selvitystoiminnan menojen maksamiseen

11) enintään 1 942 000 euroa EU:n ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamien hankkeiden ja ohjelmien kansalliseen rahoitukseen, monenkeskiseen ja kahdenväliseen yhteistyöhön, korkeakoulutuksen tunnetuksi tekemiseen ja kansainvälistämistä edistäviin apurahoihin sekä Saamelaisen korkeakoulun pohjoismaisen tutkimustoiminnan kansallisen rahoitusosuuden maksamiseen.

Momentille saa nettobudjetoida Euroopan unionin rahoittaman Erasmus + -ohjelman ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittaman Nordplus-ohjelman apurahoja koskevat tulot ja menot. Kansainväliseen toimintaan myönnettävät avustukset ja apurahat budjetoidaan maksupäätösperusteisesti poiketen tulojen ja menojen kohdentamista koskevista yleisistä määräyksistä.

Selvitysosa:Opetushallitus toimii koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja elinikäisen oppimisen kehittämis-, palvelu- ja hallintotehtävien sekä yhteiskunnan kansainvälistymisen edistämisen asiantuntijavirastona. Opetushallitus edistää osaamista, sivistyksen ja avarakatseisuuden vahvistumista yhteiskunnassa, koulutuksellisen tasa-arvon ja kestävän hyvinvoinnin lisääntymistä sekä globaalissa ympäristössä ja tulevaisuuden työelämässä tarvittavien taitojen vahvistumista. Osaamista kehittämällä luodaan pohja kestävälle kasvulle. Määrärahasta maksetaan myös tekijänoikeuslakiin perustuvia korvauksia valtionhallinnossa sekä koulutuksessa ja varhaiskasvatuksessa tapahtuvista suojatun aineiston käytöstä tekijänoikeuksien haltijoita edustavien järjestöjen kanssa tehtävien sopimusten mukaisesti sekä sopimusten tekemisestä aiheutuvia kuluja.

Tuotokset ja laadunhallinta

Määrälliset tavoitteet (kpl)

Tavoite/tehtävä Mittari Asteikko 2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
           
Kansainväliset liikkuvuus- ja yhteistyöohjelmat Rahoitettu liikkuvuus Kpl 30 367 30 000 32 000
Opintopolku on koulutuksen valtakunnallinen palveluportaali Opintopolku palvelun käyttäjämäärät Lkm 8 500 000 8 000 000 8 000 000
Hakijamäärät perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin, korkeakouluihin ja aikuiskoulutuksiin Koulutuksen hakijamäärät Lkm 295 000 295 000 295 000
Osaamisen osoittaminen Opetushallinnon tutkinnot Lkm 251 400 400
  Valtionhallinnon kielitutkinnot Lkm 1 196 1 000 1 000
  Yleiset kielitutkinnot Lkm 8 819 9 500 9 500
  Auktorisoidun kääntäjän tutkinto (suorittajat) Lkm 66 100 100
  Auktorisoidun kääntäjän oikeuden saaneet Lkm 37 50 50
  Tutkinnon tunnustaminen (kokonaismäärä) Lkm 845 850 850
Maksullisen julkaisutoiminnan laajuus Myydyt julkaisut ja oppimateriaalit Kpl 61 815 60 000 60 000
Koulutuspoliittisten tavoitteiden ja varhaiskasvatuksen sekä opetustoimen tuloksellisuuden tukeminen Maksullisen toiminnan koulutettavapäivät Kpl 6 273 8 000 10 000
Palvelukyky ja laatu
Tavoite/tehtävä Mittari Asteikko 2018
toteutuma
2019
arvio
2020
toteutuma
           
Päätösten käsittelyaika Tutkinnon tunnustaminen Kk/pts 3,6 3,0 3,0
Asiakastyytyväisyys Kansainvälinen ohjelmatoiminta (joka 3. vuosi) 1—100 92 - -
  Maksullinen koulutus 1—5 4,3 4,1 4,1
  Hakijapalaute Opintopolusta 4—10 8,4 8,5 8,5
Toiminnallinen tehokkuus
  • — Opetushallituksen toiminta ja ohjaus perustuvat selkeään, asiakaslähtöiseen, muutoskykyiseen sekä digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntävään toimintatapaan. Toiminnassa otetaan käyttöön digitaalisia palveluita ja hyödynnetään kokeiluja, kehitetään johtamista ja toimintatapoja sekä kevennetään hallintoa.
  • — Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toiminta osana Opetushallitusta on käynnistynyt 1.1.2018 ja vakiintuu uudistuksen tavoitteiden mukaisesti niin, että toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus kasvaa ja toiminta tehostuu. Sekä Ylioppilastutkintolautakunnan että Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen riippumaton asema on turvattu.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Mittari Asteikko 2018
toteutuma
2019
tavoite
2020
tavoite
         
Henkilötyövuodet (kaikki mom. yhteensä; sisältää ulkomaan lehtorit) Htv 367 371 372
Henkilötyövuodet (toimintamenot) Htv 335 331 326
Johtajuusindeksi 1—5 3,1 3,4 3,5
Työtyytyväisyysindeksi 1—5 3,4 3,5 3,6
Henkilöstön lähtövaihtuvuus % 18,0 10,0 10,0
Sairauspoissaolot Työpäivää/htv 7,3 6,0 6,0

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 
2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 111 741 99 775 102 911
Bruttotulot 48 399 39 142 39 142
Nettomenot 63 342 60 633 63 769
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 15 498    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 20 880    

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet, vähälevikkinen oppimateriaalituotanto (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 1 287 1 350 1 350
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 2 465 2 000 2 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -1 178 -650 -650
Kustannusvastaavuus, % 52 68 68
       
Hintatuki 620 620 620
       
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % 77 99 99

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, muut liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 1 464 1 500 2 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 1 465 1 500 1 800
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -1 - 200
Kustannusvastaavuus, % 100 100 111

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 571 570 500
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 978 900 900
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -407 -330 -400
Kustannusvastaavuus, % 58 63 56

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Laskennallisen rahoitusjärjestelmän tietojärjestelmäuudistus 623
Toimintamenojen tasokorotus (siirto momentilta 29.10.01) 2 000
Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) ylläpito 490
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -7
JTS-miljardin tuottavuussäästö -40
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 214
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -106
Palkkausten tarkistukset -46
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 62
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -54
Yhteensä 3 136

2020 talousarvio 63 769 000
2019 II lisätalousarvio 3 700 000
2019 I lisätalousarvio 500 000
2019 talousarvio 60 633 000
2018 tilinpäätös 68 724 000

03. Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 596 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) enintään 3 598 000 euroa kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimintamenojen maksamiseen

2) enintään 1 998 000 euroa ylioppilastutkintolautakunnan kanslian toimintamenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Kansallisen koulutuksen arviointikeskus toimii koulutuksen ja varhaiskasvatuksen ulkopuolista arviointia suorittavana riippumattomana asiantuntijaorganisaationa, joka tuottaa tietoa koulutuspoliittista päätöksentekoa ja koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämistä varten.

Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia hoitaa ja kehittää ylioppilastutkinnon toimeenpanoa ja lautakunnan hallintoa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 13 731 13 216 12 896
Bruttotulot 7 021 6 902 7 300
Nettomenot 6 710 6 314 5 596
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 613    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 392    

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 6 853 6 800 6 900
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 8 477 8 400 8 300
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -1 624 1 600 -1 400
Kustannusvastaavuus, % 81 81 83

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ylioppilastutkinnon sähköistäminen (siirron palautus momentille 29.10.01) -200
Ylioppilastutkinnon sähköistäminen (siirron palautus momentille 29.10.20) -500
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -6
JTS-miljardin tuottavuussäästö -54
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 51
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -2
Palkkausten tarkistukset -9
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 13
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -11
Yhteensä -718

2020 talousarvio 5 596 000
2019 talousarvio 6 314 000
2018 tilinpäätös 7 489 000

21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 2 661 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansainvälisten järjestöjen toimintaan ja pohjoismaiseen yhteistyöhön osallistumisesta sekä kulttuurisopimusten ja vaihto-ohjelmien toimeenpanosta aiheutuviin menoihin

2) ulkomaille suuntautuvan kulttuuri- ja sivistystoiminnan palkkaus- ja ohjelmamenoihin tarkoitettujen avustusten ja apurahojen maksamiseen

3) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Fulbright-stipendivaihtotoiminta 369 000
Muut kansainväliset hankkeet 2 292 000
Yhteensä 2 661 000

Määrärahalla rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan monenkeskiseen ja kahdenväliseen kansainväliseen yhteistyöhön, ulkosuomalaistoimintaan sekä sukukansayhteistyöhön liittyviä hankkeita.


2020 talousarvio 2 661 000
2019 talousarvio 2 661 000
2018 tilinpäätös 3 358 000

29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 32 000 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 1 000
Yhteensä 1 000

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2020 talousarvio 32 000 000
2019 talousarvio 31 000 000
2018 tilinpäätös 30 916 733

50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 1 537 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
1. Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä annetun lain (1331/2003) mukainen valtionavustus 773 000
2. Paasikivi-Seura 10 000
3. Tammenlehvän perinneliitto 63 000
4. Ruotsinkielisen viittomakielen elvytysohjelma 131 000
5. Vähemmistökielisen sanomalehdistön tuki 500 000
6. OKKA-säätiö 60 000
Yhteensä   1 537 000

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertamenon poisto -200
Svenska Finlands Folkting tasokorotus (HO 2019) 200
Yhteensä 0

2020 talousarvio 1 537 000
2019 talousarvio 1 537 000
2018 tilinpäätös 1 535 549

51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 3 351 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
1. Avustus ortodoksiselle kirkolle (L 985/2006, 119 §) 2 581 000
2. Avustukset Suomen Merimieskirkolle 134 000
  — mistä merimieskirkkojen rakennusavustuksiin ja rakennuslainojen hoitoon (enintään) 52 000
3. Avustukset eräiden siirtoväen sankarihautojen hoitoon ja luovutetun alueen hautausmaiden kunnostamiseen 32 000
4. Avustus rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille 524 000
5. Avustus uskontojen vuoropuhelun edistämiseen 80 000
Yhteensä 3 351 000

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Indeksitarkistus (1,6 %) 38
Kertamenon poistaminen -300
Yhteensä -262

2020 talousarvio 3 351 000
2019 talousarvio 3 613 000
2018 tilinpäätös 3 309 900

52. Valtion rahoitus evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 115 710 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annetun lain (430/2015) mukaiseen rahoitukseen.

Selvitysosa:Evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisten tehtävien rahoituksen perusteena ovat hautaustoimeen, väestökirjanpitoon ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon liittyvät laissa säädetyt tehtävät.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Indeksitarkistus (1,6 %) 1 710
Yhteensä 1 710

2020 talousarvio 115 710 000
2019 talousarvio 114 000 000
2018 tilinpäätös 114 000 000

53. Eräät maahanmuuttajista aiheutuvat avustukset (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 3 010 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden koulutuspolkujen nopeuttamisesta ja tukemisesta sekä suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumista edistävistä toimista aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen

2) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.


2020 talousarvio 3 010 000
2019 talousarvio 3 010 000
2018 tilinpäätös 10 290 000

66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 2 246 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Unescon ja muiden hallitustenvälisten monenkeskisen sivistyksellisen yhteistyön järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Unescon jäsenmaksu 1 423 000
Suomen maksuosuus Euroopan nuorisosäätiöön 38 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston nuorisokortin osittaissopimuksesta 5 000
Suomen maksuosuus WIPOlle 110 000
Suomen maksuosuus ICCROMille 20 000
Maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelua koskevasta sopimuksesta aiheutuvat menot 14 000
OECD/CERI jäsenmaksu 45 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston EURIMAGES-rahastoon 325 000
Suomen maksuosuus Euroopan audiovisuaaliselle observatoriolle 21 000
Suomen maksuosuus Euroopan nykykielten keskukselle 30 000
Suomen maksuosuus WADAlle 82 000
OECD/INES jäsenmaksu 32 000
Suomen maksuosuus kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemista ja edistämistä koskevasta Unescon yleissopimuksesta 20 000
Suomen maksuosuus urheilun dopinginvastaisesta Unescon yleissopimuksesta 20 000
Suomen maksuosuus aineettoman kulttuuriperinnön suojelua koskevasta Unescon yleissopimuksesta 15 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston kulttuurireittejä koskevasta laajennetusta osittaissopimuksesta 7 000
Suomen maksuosuus Pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuudesta 20 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston urheilua koskevasta laajennetusta osittaissopimuksesta 19 000
Yhteensä 2 246 000

2020 talousarvio 2 246 000
2019 talousarvio 2 246 000
2018 tilinpäätös 1 989 315