Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2020 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
            01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot
            02. Opetushallituksen toimintamenot
            03. Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot
            21. Kansainvälinen yhteistyö
            29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
            50. Eräät avustukset
            51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan
            52. Valtion rahoitus evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin
            53. Eräät maahanmuuttajista aiheutuvat avustukset
            66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille
       10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus
       20. Ammatillinen koulutus
       40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
       90. Liikuntatoimi
       91. Nuorisotyö
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menotPDF-versio

01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 13 108 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan menoihin.

Selvitysosa: Opetus- ja kulttuuriministeriö johtaa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan palvelujen kehittämistä. Ministeriö vahvistaa toiminnallaan sivistystä sekä yhteiskunnan osaamisen ja luovuuden perustaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnallista tuloksellisuutta koskevat tavoitteet:

1. Ministeriön strateginen toiminta on toimintaympäristön muutoksia ennakoivaa ja ministeriön toimialaa ohjaavaa. Tiedolla johtaminen tukee ministeriön päätöksentekoa ja strategista toimintaa.

2. Lainsäädäntöprosessi on selkeästi ja suunnitelmallisesti johdettu. Lainsäädännön valmistelu on laadukasta ja asiantuntevaa.

3. Toiminnan ja talouden suunnittelussa varaudutaan talouden ja muun yhteiskunnallisen kehityksen vaikutuksiin. Toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista.

4. Ministeriön johtamista ja toiminnan laatua kehitetään asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Edistetään pitkäjänteistä ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua sekä henkilöstön työhyvinvointia.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
    
Bruttomenot18 80817 97013 308
Bruttotulot436200200
Nettomenot18 37217 77013 108
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 9 254  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 8 659  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Toimialan tuottavuuden kehittäminen ja konserniohjauksen vahvistaminen (siirto momentilta 29.10.01)1 200
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-24
JTS-miljardin tuottavuussäästö-73
Lomarahojen alentaminen (Kiky)275
Palkkausten tarkistukset-48
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)63
Siirtyvien erien taso (HO 2019)-6 000
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-55
Yhteensä-4 662

2020 talousarvio13 108 000
2019 talousarvio17 770 000
2018 tilinpäätös17 777 000

02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 63 769 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen

2) enintään 620 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen

3) enintään 80 000 euroa avustuksina jaettavaksi vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

4) 500 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

5) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

6) 15 006 000 euroa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen

7) 524 000 euroa kielitutkintojen kehittämiseen ja toimeenpanoon, auktorisoitujen kääntäjien koulutukseen ja tutkintojen kehittämiseen sekä oikeustulkkirekisterin kehittämiseen ja toiminnan ylläpitokustannuksiin

8) 1 600 000 euroa suomalaisen koulutuksen tunnettuuden ja yhteistyön edistämiseen, erityisesti Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan lukien ulkomailla palvelevien yliopisto-opettajien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä enintään 47 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen

9) 2 870 000 euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon sekä virkamiesvaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin

10) enintään 14 676 700 euroa tekijänoikeuslakiin (404/1961) perustuvien kopiointi- ja muiden käyttöoikeuskorvausten sekä kopiointia, tallennusta ja käyttöoikeuksia koskevan tiedotus- ja selvitystoiminnan menojen maksamiseen

11) enintään 1 942 000 euroa EU:n ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamien hankkeiden ja ohjelmien kansalliseen rahoitukseen, monenkeskiseen ja kahdenväliseen yhteistyöhön, korkeakoulutuksen tunnetuksi tekemiseen ja kansainvälistämistä edistäviin apurahoihin sekä Saamelaisen korkeakoulun pohjoismaisen tutkimustoiminnan kansallisen rahoitusosuuden maksamiseen.

Momentille saa nettobudjetoida Euroopan unionin rahoittaman Erasmus + -ohjelman ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittaman Nordplus-ohjelman apurahoja koskevat tulot ja menot. Kansainväliseen toimintaan myönnettävät avustukset ja apurahat budjetoidaan maksupäätösperusteisesti poiketen tulojen ja menojen kohdentamista koskevista yleisistä määräyksistä.

Selvitysosa: Opetushallitus toimii koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja elinikäisen oppimisen kehittämis-, palvelu- ja hallintotehtävien sekä yhteiskunnan kansainvälistymisen edistämisen asiantuntijavirastona. Opetushallitus edistää osaamista, sivistyksen ja avarakatseisuuden vahvistumista yhteiskunnassa, koulutuksellisen tasa-arvon ja kestävän hyvinvoinnin lisääntymistä sekä globaalissa ympäristössä ja tulevaisuuden työelämässä tarvittavien taitojen vahvistumista. Osaamista kehittämällä luodaan pohja kestävälle kasvulle. Määrärahasta maksetaan myös tekijänoikeuslakiin perustuvia korvauksia valtionhallinnossa sekä koulutuksessa ja varhaiskasvatuksessa tapahtuvista suojatun aineiston käytöstä tekijänoikeuksien haltijoita edustavien järjestöjen kanssa tehtävien sopimusten mukaisesti sekä sopimusten tekemisestä aiheutuvia kuluja.

Tuotokset ja laadunhallinta

Määrälliset tavoitteet (kpl)

Tavoite/tehtäväMittariAsteikko2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
      
Kansainväliset liikkuvuus- ja yhteistyöohjelmatRahoitettu liikkuvuusKpl30 36730 00032 000
Opintopolku on koulutuksen valtakunnallinen palveluportaaliOpintopolku palvelun käyttäjämäärätLkm8 500 0008 000 0008 000 000
Hakijamäärät perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin, korkeakouluihin ja aikuiskoulutuksiinKoulutuksen hakijamäärätLkm295 000295 000295 000
Osaamisen osoittaminenOpetushallinnon tutkinnotLkm251400400
 Valtionhallinnon kielitutkinnotLkm1 1961 0001 000
 Yleiset kielitutkinnotLkm8 8199 5009 500
 Auktorisoidun kääntäjän tutkinto (suorittajat)Lkm66100100
 Auktorisoidun kääntäjän oikeuden saaneetLkm375050
 Tutkinnon tunnustaminen (kokonaismäärä)Lkm845850850
Maksullisen julkaisutoiminnan laajuusMyydyt julkaisut ja oppimateriaalitKpl61 81560 00060 000
Koulutuspoliittisten tavoitteiden ja varhaiskasvatuksen sekä opetustoimen tuloksellisuuden tukeminenMaksullisen toiminnan koulutettavapäivätKpl6 2738 00010 000
Palvelukyky ja laatu
Tavoite/tehtäväMittariAsteikko2018
toteutuma
2019
arvio
2020
toteutuma
      
Päätösten käsittelyaikaTutkinnon tunnustaminenKk/pts3,63,03,0
AsiakastyytyväisyysKansainvälinen ohjelmatoiminta (joka 3. vuosi)1—10092--
 Maksullinen koulutus1—54,34,14,1
 Hakijapalaute Opintopolusta4—108,48,58,5
Toiminnallinen tehokkuus
  • — Opetushallituksen toiminta ja ohjaus perustuvat selkeään, asiakaslähtöiseen, muutoskykyiseen sekä digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntävään toimintatapaan. Toiminnassa otetaan käyttöön digitaalisia palveluita ja hyödynnetään kokeiluja, kehitetään johtamista ja toimintatapoja sekä kevennetään hallintoa.
  • — Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toiminta osana Opetushallitusta on käynnistynyt 1.1.2018 ja vakiintuu uudistuksen tavoitteiden mukaisesti niin, että toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus kasvaa ja toiminta tehostuu. Sekä Ylioppilastutkintolautakunnan että Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen riippumaton asema on turvattu.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

MittariAsteikko2018
toteutuma
2019
tavoite
2020
tavoite
     
Henkilötyövuodet (kaikki mom. yhteensä; sisältää ulkomaan lehtorit)Htv367371372
Henkilötyövuodet (toimintamenot)Htv335331326
Johtajuusindeksi 1—53,13,43,5
Työtyytyväisyysindeksi1—53,43,53,6
Henkilöstön lähtövaihtuvuus %18,010,010,0
Sairauspoissaolot Työpäivää/htv7,36,06,0

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 
2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
    
Bruttomenot111 74199 775102 911
Bruttotulot48 39939 14239 142
Nettomenot63 34260 63363 769
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta15 498  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle20 880  

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet, vähälevikkinen oppimateriaalituotanto (1 000 euroa)

 2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot1 2871 3501 350
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset2 4652 0002 000
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-1 178-650-650
Kustannusvastaavuus, %526868
    
Hintatuki620620620
    
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, %779999

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, muut liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)

 2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot1 4641 5002 000
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset1 4651 5001 800
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-1-200
Kustannusvastaavuus, %100100111

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

 2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot571570500
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset978900900
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-407-330-400
Kustannusvastaavuus, %586356

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Laskennallisen rahoitusjärjestelmän tietojärjestelmäuudistus623
Toimintamenojen tasokorotus (siirto momentilta 29.10.01)2 000
Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) ylläpito490
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-7
JTS-miljardin tuottavuussäästö-40
Lomarahojen alentaminen (Kiky)214
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa-106
Palkkausten tarkistukset-46
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)62
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-54
Yhteensä3 136

2020 talousarvio63 769 000
2019 II lisätalousarvio3 700 000
2019 I lisätalousarvio500 000
2019 talousarvio60 633 000
2018 tilinpäätös68 724 000

03. Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 596 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) enintään 3 598 000 euroa kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimintamenojen maksamiseen

2) enintään 1 998 000 euroa ylioppilastutkintolautakunnan kanslian toimintamenojen maksamiseen.

Selvitysosa: Kansallisen koulutuksen arviointikeskus toimii koulutuksen ja varhaiskasvatuksen ulkopuolista arviointia suorittavana riippumattomana asiantuntijaorganisaationa, joka tuottaa tietoa koulutuspoliittista päätöksentekoa ja koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämistä varten.

Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia hoitaa ja kehittää ylioppilastutkinnon toimeenpanoa ja lautakunnan hallintoa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
    
Bruttomenot13 73113 21612 896
Bruttotulot7 0216 9027 300
Nettomenot6 7106 3145 596
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta4 613  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle5 392  

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

 2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot6 8536 8006 900
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset8 4778 4008 300
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-1 6241 600-1 400
Kustannusvastaavuus, %818183

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Ylioppilastutkinnon sähköistäminen (siirron palautus momentille 29.10.01)-200
Ylioppilastutkinnon sähköistäminen (siirron palautus momentille 29.10.20)-500
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-6
JTS-miljardin tuottavuussäästö-54
Lomarahojen alentaminen (Kiky)51
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa-2
Palkkausten tarkistukset-9
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)13
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-11
Yhteensä-718

2020 talousarvio5 596 000
2019 talousarvio6 314 000
2018 tilinpäätös7 489 000

21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 2 661 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansainvälisten järjestöjen toimintaan ja pohjoismaiseen yhteistyöhön osallistumisesta sekä kulttuurisopimusten ja vaihto-ohjelmien toimeenpanosta aiheutuviin menoihin

2) ulkomaille suuntautuvan kulttuuri- ja sivistystoiminnan palkkaus- ja ohjelmamenoihin tarkoitettujen avustusten ja apurahojen maksamiseen

3) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Fulbright-stipendivaihtotoiminta369 000
Muut kansainväliset hankkeet2 292 000
Yhteensä2 661 000

Määrärahalla rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan monenkeskiseen ja kahdenväliseen kansainväliseen yhteistyöhön, ulkosuomalaistoimintaan sekä sukukansayhteistyöhön liittyviä hankkeita.


2020 talousarvio2 661 000
2019 talousarvio2 661 000
2018 tilinpäätös3 358 000

29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 32 000 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tasomuutos1 000
Yhteensä1 000

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2020 talousarvio32 000 000
2019 talousarvio31 000 000
2018 tilinpäätös30 916 733

50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 1 537 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
1.Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä annetun lain (1331/2003) mukainen valtionavustus773 000
2.Paasikivi-Seura10 000
3.Tammenlehvän perinneliitto63 000
4.Ruotsinkielisen viittomakielen elvytysohjelma131 000
5.Vähemmistökielisen sanomalehdistön tuki500 000
6.OKKA-säätiö60 000
Yhteensä 1 537 000

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kertamenon poisto-200
Svenska Finlands Folkting tasokorotus (HO 2019)200
Yhteensä0

2020 talousarvio1 537 000
2019 talousarvio1 537 000
2018 tilinpäätös1 535 549

51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 3 351 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
1.Avustus ortodoksiselle kirkolle (L 985/2006, 119 §) 2 581 000
2.Avustukset Suomen Merimieskirkolle134 000
 — mistä merimieskirkkojen rakennusavustuksiin ja rakennuslainojen hoitoon (enintään) 52 000
3.Avustukset eräiden siirtoväen sankarihautojen hoitoon ja luovutetun alueen hautausmaiden kunnostamiseen32 000
4.Avustus rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille524 000
5.Avustus uskontojen vuoropuhelun edistämiseen80 000
Yhteensä3 351 000

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Indeksitarkistus (1,6 %)38
Kertamenon poistaminen-300
Yhteensä-262

2020 talousarvio3 351 000
2019 talousarvio3 613 000
2018 tilinpäätös3 309 900

52. Valtion rahoitus evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 115 710 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annetun lain (430/2015) mukaiseen rahoitukseen.

Selvitysosa: Evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisten tehtävien rahoituksen perusteena ovat hautaustoimeen, väestökirjanpitoon ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon liittyvät laissa säädetyt tehtävät.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Indeksitarkistus (1,6 %)1 710
Yhteensä1 710

2020 talousarvio115 710 000
2019 talousarvio114 000 000
2018 tilinpäätös114 000 000

53. Eräät maahanmuuttajista aiheutuvat avustukset (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 3 010 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden koulutuspolkujen nopeuttamisesta ja tukemisesta sekä suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumista edistävistä toimista aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen

2) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.


2020 talousarvio3 010 000
2019 talousarvio3 010 000
2018 tilinpäätös10 290 000

66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 2 246 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Unescon ja muiden hallitustenvälisten monenkeskisen sivistyksellisen yhteistyön järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Unescon jäsenmaksu1 423 000
Suomen maksuosuus Euroopan nuorisosäätiöön38 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston nuorisokortin osittaissopimuksesta5 000
Suomen maksuosuus WIPOlle110 000
Suomen maksuosuus ICCROMille20 000
Maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelua koskevasta sopimuksesta aiheutuvat menot14 000
OECD/CERI jäsenmaksu45 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston EURIMAGES-rahastoon325 000
Suomen maksuosuus Euroopan audiovisuaaliselle observatoriolle21 000
Suomen maksuosuus Euroopan nykykielten keskukselle30 000
Suomen maksuosuus WADAlle82 000
OECD/INES jäsenmaksu32 000
Suomen maksuosuus kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemista ja edistämistä koskevasta Unescon yleissopimuksesta20 000
Suomen maksuosuus urheilun dopinginvastaisesta Unescon yleissopimuksesta20 000
Suomen maksuosuus aineettoman kulttuuriperinnön suojelua koskevasta Unescon yleissopimuksesta15 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston kulttuurireittejä koskevasta laajennetusta osittaissopimuksesta7 000
Suomen maksuosuus Pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuudesta 20 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston urheilua koskevasta laajennetusta osittaissopimuksesta19 000
Yhteensä2 246 000

2020 talousarvio2 246 000
2019 talousarvio2 246 000
2018 tilinpäätös1 989 315