Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2020

01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 931 330 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) ulkomaalaisille oppilaille annettavasta sotilaskoulutuksesta ja Puolustusvoimien joukkojen kansainvälisestä harjoitustoiminnasta ja sen valmisteluista sekä muusta Puolustusvoimien kansainvälisestä yhteistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) enintään 1 500 000 euroa palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen Puolustusvoimien toiminnallisiin tarpeisiin perustuen tai puolustusministeriön määräämäksi siirtymäajaksi puolustushallinnon rakennemuutoksen henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä syistä tai muihin puolustushallinnon vastaaviin tarpeisiin perustuen

3) enintään 155 000 euroa sotainvalideille ja sotaveteraaneille, maanpuolustustyölle, partiolaistoimintaan sekä merkittäville urheilu- ja muille vastaaville tapahtumille suoritettavan liiketaloudellisin perustein hinnoitellun maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen

4) Puolustusvoimien toimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja monikansallisten yhteishankintajärjestelyjen kuluosuuksiin

5) Vapaudenristin Ritarikunnan menoihin

6) kotimaisen puolustusteollisuuden vientiedellytysten ja kansainvälistymisen tukemiseen liittyvien menojen maksamiseen

7) Puolustusvoimien tarpeita vastaavaan museotoimintaan liittyvien menojen maksamiseen

8) vapaaehtoisen asepalveluksen kutsuntaterveystarkastuksista aiheutuviin menoihin.

Valtuus

1) Vuonna 2020 saa tehdä Puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtion talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2020—2024 enintään 132 428 000 euroa (Vuoden 2020 toimintamenojen tilausvaltuus).

2) Vuonna 2020 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen tilausvaltuuksien käyttämättä olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

3) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa olevista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen, mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Uusiin tilausvaltuuksiin sisältyvien tavaroiden ja palvelujen hintojen tarkistuksista aiheutuvien lisämenojen maksamiseen käytetään Puolustusvoimien toimintamenoihin vuosittain myönnettäviä määrärahoja.

Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat sekä niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.

Selvitysosa:Momentin bruttomenojen 1 961,3 milj. euroa arvioidaan jakautuvan seuraavasti: palkkausmenot 774,3 milj. euroa, materiaalin kunnossapidon ja joukkojen varustamisen menot (pl. palkat) 405,0 milj. euroa, kiinteistömenot 266,3 milj. euroa, asevelvollisten koulutuksen ja ylläpitohuollon menot (pl. palkat) 147,7 milj. euroa sekä muut toimintamenot 368,0 milj. euroa.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2020 2021 2022 2023 2024— Yhteensä vuodesta 2020 lähtien
             
Vanhat tilausvaltuudet            
KASI-järjestelmän ylläpito -tilausvaltuus 3 000         3 000
Kunnossapidon kumppanuus (Millog) -tilausvaltuus 93 897         93 897
Vuoden 2016 toimintamenojen tilausvaltuus 6 380 5 600       11 980
Vuoden 2017 toimintamenojen tilausvaltuus 13 330 8 754       22 084
Alkeis- ja peruslentokoulutuksen koulutusjärjestelmän palveluhankinta -tilausvaltuus 4 581         4 581
Vuoden 2018 toimintamenojen tilausvaltuus 28 652 1 500 4 800     34 952
Vuoden 2019 toimintamenojen tilausvaltuus 108 940 34 899 8 250     152 089
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä 258 780 50 753 13 050     322 583
             
Uusi tilausvaltuus            
Vuoden 2020 toimintamenojen tilausvaltuus 80 94 717 18 117 9 973 9 541 132 428
Uusi tilausvaltuus yhteensä 80 94 717 18 117 9 973 9 541 132 428
             
Valtuudet yhteensä 258 860 145 470 31 167 9 973 9 541 455 011

Momentilta palkattavan henkilöstön määrä vähenee 13 henkilötyövuotta vuoteen 2019 verrattuna. Arvioitua henkilötyövuosimäärää vähentää mm. Puolustusvoimien tehtäväkokoonpanon tilapäinen ylitys vuonna 2019 uusien suorituskykyjen rakentamiseen liittyen. Toisaalta henkilötyövuosimäärää kasvattaa hallitusohjelmassa linjattu tehtävien lisääminen Puolustusvoimiin.

Vuoden 2020 toimintamenojen tilausvaltuudella turvataan käytettävyystavoitteiden edellyttämät järjestelmien huolto- ja ylläpitosopimukset, pitkän toimitusajan varaosahankinnat sekä tarvittavat muut palvelut vuosille 2020—2024.

Uusi tilausvaltuus kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 1 927 118 1 971 902 1 961 306
Bruttotulot 30 263 31 836 29 976
Nettomenot 1 896 855 1 940 066 1 931 330
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 186 616    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 228 885    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 1 818 1 841 2 240
— muut tuotot 15 789 15 669 15 364
Tuotot yhteensä 17 607 17 510 17 604
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 16 704 16 340 16 390
— osuus yhteiskustannuksista 259 300 301
Kustannukset yhteensä 16 963 16 640 16 691
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 644 870 913
Kustannusvastaavuus, % 104 105 105
       
Hintatuki 94 155 155
       
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen 738 1 025 1 068

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Aiemmista päätöksistä aiheutuva siirto momentille 27.10.18 -19 861
Ennakollinen kustannustasotarkistus (2020) 17 072
Henkilö- ja tehtävämäärän lisääminen (HO 2019) 3 000
Kertausharjoitusten lisääminen (HO 2019) 500
PHRAKL:n TUVE-hanke ja asianhallintajärjestelmän hankinta 2 000
Siirto momentille 27.01.01 -400
Sopimussotilaat -2 200
Sotilastiedustelulaki 3 200
Toteutunut kustannustasotarkistus (2018) -4 478
Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus (HO 2019) 1 500
Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus (siirto momentille 27.10.50) -2 800
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -548
JTS-miljardin tuottavuussäästö -4 832
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 11 851
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -8 886
Palkkausten tarkistukset -1 730
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 2 885
Siirtyvien erien taso (HO 2019) -2 500
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -2 509
Yhteensä -8 736

2020 talousarvio 1 931 330 000
2019 I lisätalousarvio -6 563 000
2019 talousarvio 1 940 066 000
2018 tilinpäätös 1 939 124 000