Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       30. Syyttäjät
       50. Vaalimenot

Talousarvioesitys 2020

03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 248 710 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös Tuomioistuinviraston menoihin.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista mukaisesti perittäviä maksuja eikä menoina näistä johtuvia poistoja.

Selvitysosa:Laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain muuttamisesta (95/2018) ja laki ajokorttilain muuttamisesta (96/2018) tulivat voimaan 1.6.2019. Sakkomenettelyn tosiasiallinen käyttöala laajeni, kun toimivalta ajokieltoseuraamusten määräämisestä siirretään kaikilta osin poliisille. Muutos vähentää tuomioistuimiin tulevien rikosasioiden määrää.

Tuomioistuinvirasto käynnistää toimintansa ja ohjaa tuomioistuinlaitosta siten, että tuomioistuinlaitoksen toiminta on vaikuttavaa ja oikeusturva toteutuu tehokkaasti.

Hovioikeuksien osalta alueellisia käsittelyaikaeroja koskevana tavoitteena on, ettei yksittäisen hovioikeuden käsittelyaika ole yli 2 kuukautta koko maan keskiarvoa pidempi. Tavoitteena on myös, että yli vuoden vireillä olleiden asioiden osuus vireillä olevista asioista on alle 6 %.

Tavoitteena on estää asioiden kokonaiskäsittelyajan pitkittyminen. Pitkään esitutkinnassa, syyteharkinnassa ja käräjäoikeusvaiheessa viipyneiden asioiden kokonaiskäsittelyaika tulee ottaa huomioon. Hovioikeudet pyrkivät siihen, että aiemmissa vaiheissa yli kolme vuotta kestäneiden asioiden käsittelyaika hovioikeusvaiheessa on enintään 12 kuukautta.

Käräjäoikeuksien pääkäsittelyssä ratkaistavien laajojen riita-asioiden osalta tavoitteena on, että asioista 35 % ratkaistaan alle 6 kuukaudessa ja enintään 35 prosentissa käsittelyaika on yli vuoden.

Rikosasioiden osalta tavoitteena on, ettei minkään käräjäoikeuden keskimääräinen käsittelyaika ole yli 3 kuukautta koko maan keskiarvoa pidempi. Lisäksi tavoitteena on, että 45 prosentissa rikosasioista käsittelyaika on enintään 2 kuukautta, ja että käsittelyaika ylittää 9 kuukautta enintään 10 prosentissa rikosasioista. Tavoitteena on estää asioiden kokonaiskäsittelyajan pitkittyminen. Pitkään esitutkinnassa ja syyteharkinnassa viipyneiden asioiden kokonaiskäsittelyaika tulee rikosasioissa ottaa huomioon.

Hallinto-oikeuksien osalta alueellisia käsittelyaikaeroja koskevana tavoitteena on, että kunkin hallinto-oikeuden käsittelyaika on enintään 3 kuukautta koko maan keskiarvoa pidempi.

Ulkomaalaisasiat muodostavat merkittävän osan hallinto-oikeuksiin saapuvista asioista. Turvapaikka-asiat kuuluvat ulkomaalaisasioiden ryhmään. Tavoitteena on, että turvapaikka-asiat käsitellään joutuisasti siten, että keskimääräinen käsittelyaika näissä asioissa on alle 6 kuukautta.

Tunnuslukutaulukko

  2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite/arvio
       
Hovioikeudet      
Ratkaistut asiat, kpl 8 177 8 800 8 500
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 5,6 5,5 5,5
Taloudellisuus (€/työmäärä) 1 852 1 773 1 800
Tuottavuus (työmäärä/htv) 46 49 45
       
Käräjäoikeudet      
Ratkaistut asiat yhteensä, kpl 582 924 589 569 550 000
— Rikosasiat 56 001 59 375 55 000
— Laajat riita-asiat 8 279 8 620 8 500
— Summaariset asiat 440 664 440 839 400 000
       
Keskimääräinen käsittelyaika, kk      
— Rikosasiat 4,4 4,2 4,0
— Laajat riita-asiat 9,8 9,7 9,0
— Summaariset asiat 2,9 2,8 2,8
— Velkajärjestelyasiat 6,3 6,4 6,0
Taloudellisuus (€/työmäärä) 598 583 600
Tuottavuus (työmäärä/htv) 120 126 120
       
Hallinto-oikeudet      
Ratkaistut asiat, kpl 21 174 20 210 17 000
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 9,6 8,8 7,0
Taloudellisuus (€/työmäärä) 1 161 1 153 1 200
Tuottavuus (työmäärä/htv) 65 67 65
       
Vakuutusoikeus      
Ratkaistut asiat, kpl 5 811 6 000 6 000
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 9,7 9,0 10,0
Taloudellisuus (€/ratkaistu asia) 1 366 1 361 1 300
Tuottavuus (ratkaistut asiat/htv) 55 54 55
       
Markkinaoikeus      
Ratkaistut asiat, kpl 623 700 650
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 8,8 8,0 8,0
Taloudellisuus (€/ratkaistu asia) 5 291 4 804 5 200
Tuottavuus (ratkaistut asiat/htv) 15 17 17
       
Työtuomioistuin      
Ratkaistut asiat, kpl 126 180 160
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 7,6 8,0 7,0
Taloudellisuus (€/ratkaistu asia) 7 896 6 175 6 200
Tuottavuus (ratkaistut asiat/htv) 14 20 20

Tuomioistuinten suoritteista tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista mukaisesti perittävinä maksuina arvioidaan kertyvän 43,98 milj. euroa momentille 12.25.10.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 253 797 252 608 249 710
Bruttotulot 2 544 1 500 1 000
Nettomenot 251 253 251 108 248 710
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 58 136    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 58 906    

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Yleiset tuomioistuimet 172 900
Hallintotuomioistuimet 50 000
Tietohallinto- ja muut menot 25 810
Yhteensä 248 710

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Aineistopankkihankkeen (AIPA) istuntosali-infra -3 000
Hallinnonalan resurssien turvaaminen (HO 2019) 598
Hallintotuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentaationhallintajärjestelmähanke (HAIPA) (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -4 533
Istuntosalivarustelu (HO 2019) 200
Mediatuomarijärjestelmä ja tuomarikoulutus -100
Oikeusrekisterikeskuksen tietojärjestelmähankkeen menot (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 25.01.05) 55
Rikosasioiden käsittely (HO 2019) 500
Seksuaalirikollisuuden ennaltaehkäisy ja torjunta 136
Tuomioistuinvirastosta aiheutuvat lisämenot 1 700
Turvapaikanhakijoiden oikeusturva ja perheenyhdistäminen 1 010
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen palvelumaksujen nousu 190
Valtuutettujen toiminnan turvaaminen (siirto momentille 25.01.03) -55
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -86
JTS-miljardin tuottavuussäästö -605
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 2 939
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -937
Palkkausten tarkistukset -499
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 692
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -603
Yhteensä -2 398

2020 talousarvio 248 710 000
2019 I lisätalousarvio 207 000
2019 talousarvio 251 108 000
2018 tilinpäätös 252 023 000