Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2020

30. OikeuskanslerinvirastoPDF-versio

Selvitysosa:Valtioneuvoston oikeuskanslerin perustehtävänä on varmistaa perustuslain 1 §:ssä säädettyjen valtiosääntötavoitteiden (ihmisarvon loukkaamattomuus, yksilön vapauksien ja oikeuksien turvaaminen, oikeudenmukaisuuden edistäminen yhteiskunnassa) sekä kansanvaltaisuuden ja oikeusvaltioperiaatteen samoin kuin perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Tavoitteena on, että oikeuskanslerinviraston harjoittama laillisuusvalvonta on vaikuttavaa, laadukasta ja joutuisaa sekä oikea-aikaista. Oikeuskanslerin harjoittamassa ylimmässä laillisuusvalvonnassa oikeuskanslerin eri toimintamuotoja käytetään ja yhdistellään tarkoituksenmukaisella tavalla, jolloin laillisuusvalvonnan eri keinoista muodostuu yhtenäinen ja johdonmukainen kokonaisuus.

Päätöksenteon valvonta

  2018
toteutuma
2019
arvio
2020
arvio
       
valtioneuvoston yleisistunnot 55 55 55
tasavallan presidentin esittelyt 25 25 25
tarkastetut esittelylistat 1 953 1 800 1 800

Kaikki valtioneuvoston yleisistuntojen ja tasavallan presidentin esittelyjen asiakirjat tarkastetaan etukäteen ja oikeuskansleri on läsnä istunnoissa sekä hallituksen neuvotteluissa ja iltakouluissa. Lisäksi tarkastetaan istuntojen pöytäkirjat. Istunnoissa vuosittain käsiteltyjen asioiden määrä vaihtelee vaalikauden aikana.

Lainvalmistelun valvonta

  2018
toteutuma
2019
arvio
2020
arvio
       
lausunnot ministeriöille 93 60 90
ennakkotarkastukset 58 30 50
kuulemiset eduskunnassa 27 20 30

Oikeuskansleri valvoo laillisuutta ja hyvän lainvalmistelutavan noudattamista mukaan lukien perus- ja ihmisoikeusvelvoitteiden asianmukainen huomioon ottaminen lainvalmistelussa. Lausuntojen määrä on viime vuosina kasvanut. Ennakkotarkastukset oikeuskanslerinviraston aloitteesta käynnistettiin vuonna 2018 eduskunnan perustuslakivaliokunnan kannanottojen mukaisesti ja samana vuonna kuulemiset eduskunnassa lisääntyivät merkittävästi. Lausuntojen, ennakkotarkastusten ja kuulemisten vuosittainen määrä riippuu ministeriöiden säädösvalmistelun etenemisestä ja säädösten merkittävyydestä.

Kanteluasiat

  2018
toteutuma
2019
arvio
2020
arvio
       
saapuneet 2 088 2 200 2 200
ratkaistut 1 963 2 200 2 200

Saapuneiden kanteluiden määrissä on vuosittaista vaihtelua. Vuonna 2018 kanteluasioiden käsittelyajan mediaani oli 5,5 viikkoa ja keskiarvo 10,7 viikkoa. Vuonna 2018 ns. seuraamusratkaisujen osuus on ollut 13 % selvittämistoimia edellyttäneistä kanteluasioista. Vuosittain pyritään ratkaisemaan vähintään sama määrä kanteluasioita kuin mitä on saapunut.

Omat aloitteet ja tarkastukset

  2018
toteutuma
2019
arvio
2020
arvio
       
aloitteet 26 30 30
tarkastukset ja valvontakäynnit 29 30 35

Omista aloitteista ja tarkastus- ja valvontakäynneistä aiheutui vuonna 2018 yhteensä 8 seuraamusta. Tavoitteena on suunnata omat aloitteet sekä tarkastus- ja valvontatoiminta perus- ja ihmisoikeuksien sekä hyvän hallinnon kannalta olennaisiin rakenteellisiin kysymyksiin.

  2018
toteutuma
2019
arvio
2020
arvio
       
rangaistustuomioiden tarkastus 5 511 6 000 6 000

Oikeusrekisterikeskus lähettää annettujen ohjeiden mukaisesti muodostuvan otoksen rangaistustuomioista tarkastettavaksi. Rangaistustuomioiden tarkastuksen perusteella pantiin vuonna 2018 vireille 80 asiaa.

Asianajajien, julkisten oikeusavustajien ja luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien valvonta

  2018
toteutuma
2019
arvio
2020
arvio
       
saapuneet 746 800 800
tutkitut 739 800 800

Valvonnassa tarkastetaan Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivan valvontalautakunnan ja oikeudenkäyntiavustajalautakunnan päätökset. Oikeuskanslerilla on oikeus hakea muutosta päätöksiin. Tavoitteena on ylläpitää luottamusta valvontajärjestelmän toimivuuteen sekä varmistaa, että oikeus oikeusturvaan ja siihen kuuluvaan mahdollisuuteen saada luotettavia ja laadukkaita oikeudellisia palveluita toteutuu.

01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 3 501 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
JTS-miljardin tuottavuussäästö -15
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 47
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -15
Palkkausten tarkistukset -8
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 11
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -9
Yhteensä 11

2020 talousarvio 3 501 000
2019 talousarvio 3 490 000
2018 tilinpäätös 3 436 000