Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
            25. Terveet tilat 2028
            29. Arvonlisäveromenot
       10. Omistajaohjaus
       90. Muut menot

Talousarvioesitys 2020

01. HallintoPDF-versio

01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 122 902 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) valtioneuvoston ja ministeriöiden vastuulla olevan kyberturvallisuusvalmiuden nostamiseen

2) talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta, lainsäädännön arviointineuvostosta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin kuluihin.

Tyhjä elementti, POISTA

Selvitysosa:

Toiminnallinen tuloksellisuus

Valtioneuvoston kanslian yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite sekä sitä tukevat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2020 on esitetty valtioneuvoston kanslian pääluokan 23 perusteluissa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 128 431 126 724 124 302
Bruttotulot 1 450 1 000 1 400
Nettomenot 126 981 125 724 122 902
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 14 249    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 14 924    

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Valtioneuvoston johtaminen ja politiikkavalmistelu 8 940
Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät 111 482
Valtioneuvoston yhteinen palveluhallintajärjestelmä (Virkku) 480
Kyberturvallisuuskoordinointi (HO 2019) 2 000
Yhteensä 122 902

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Automaatio- ja robotiikkaratkaisu sivustoille Sitoumus2050.fi ja Kokeilunpaikka.fi (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -320
EU-asiakirjojen sähköinen jakelu -hanke (EU-R) -25
Finnish Promotion Board (siirto momentille 24.01.01) -100
Hallituksen vaihdoksen muutokset valtioneuvoston palveluihin 700
Kertaluonteisen menon poisto (toimitilat) -2 902
Kertaluonteisen menon poisto (turvalaitemenot) -800
Kertaluonteisen menon poisto (VN linna) -1 352
Kertaluonteisen menon poisto (VN tilannekuvan toteutussuunnitelma) -200
Kertaluonteisen siirron palautus (momenteille 23.01.03 ja 04) -500
Kestävän kehityksen ilmastopaneelin pyöreä pöytä (HO) 200
Kyberturvallisuuskoordinointi (HO) 2 000
Määrärahalisäys ICT- ja toimitilamenoihin 3 500
Siirto momentilta 35.01.01 (1 htv) 118
TEM:n arkiston järjestäminen (kertaluonteinen siirto momentilta 32.01.01) 67
Toimitilojen kalusteiden hankintamenot 850
Turvalaitteiden vuokramenot 550
Vahva-hankkeen käyttöönoton aiheuttama tuottavuuden lisääntyminen (-5 htv) -200
Vahva-hankkeen käyttöönoton aiheuttama tuottavuuden lisääntyminen ( ylläpitomenot) -800
Valtioneuvoston rakennusten turvallisuustason yhdenmukaistaminen 50
Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä (Vahva) -hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -1 800
Valtioneuvoston yhteinen palveluhallintajärjestelmä (Virkku) -hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -520
Valtioneuvoston yhteinen palveluhallintajärjestelmä (Virkku) -hanke (v. 2020 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 480
Valtioneuvoston yhteinen sähköinen työpöytä (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -510
VN tietoturvallisuustason kehittämis- ja ylläpitomenot 100
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -51
JTS-miljardin tuottavuussäästö -323
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 533
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -1 499
Palkkausten tarkistukset -84
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 122
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -106
Yhteensä -2 822

2020 talousarvio 122 902 000
2019 talousarvio 125 724 000
2018 tilinpäätös 127 656 000

02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 11 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ministereiden, poliittisten valtiosihteerien ja ministereiden erityisavustajien palkkausmenoihin.

Selvitysosa:Momentilta maksetaan ministereiden palkkio (laki valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista 1096/2006), poliittisten valtiosihteerien ja ministerien erityisavustajien palkat sivukuluineen. Henkilöstön määrä momentilla on 19 valtioneuvoston jäsentä, enintään 15 valtiosihteeriä ja enintään 70 erityisavustajaa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ministerien, valtiosihteerien ja eritysavustajien lukumäärän kasvu ja palkkausten tarkistukset 5 017
JTS-miljardin tuottavuussäästö -27
Yhteensä 4 990

2020 talousarvio 11 500 000
2019 II lisätalousarvio 2 920 000
2019 talousarvio 6 510 000
2018 tilinpäätös 6 007 752

03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 995 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Euroopan unionin toimielimissä toimivien suomalaisten kansallisten asiantuntijoiden palkkaus- ja sosiaaliturvakustannusten maksamiseen

2) eräissä tapauksissa tiettyjen päivärahojen maksamiseen sellaisille kansallisille asiantuntijoille, joille Euroopan unioni ei maksa korvauksia

3) enintään 240 000 euroa enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen valtioneuvoston kansliaan Euroopan unionia koskevien valtioneuvoston horisontaalisten asioiden hoitamiseen liittyviin tehtäviin.

Selvitysosa:Momentin varsinainen käyttötarkoitus on Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkausmenot. Hallinnonalat voivat täydentää soveltuvista toimintamenomäärärahoistaan kansallisten asiantuntijoiden rahoittamista, jos keskitetty rahoitus ei riitä kattamaan kaikkia tarpeellisina pidettyjen asiantuntijoiden kustannuksia.

Momentilta voidaan myös määräaikaisesti palkata valtioneuvoston kansliaan kolmea henkilötyövuotta vastaavasti henkilöstöä Euroopan unionia koskevien valtioneuvoston horisontaalisten asioiden hoitamiseen liittyviin tehtäviin. Tehtävät ovat keskeisiä Suomen EU-vaikuttamisen turvaamiseksi.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertaluonteisen siirron palautus (siirto momentilta 23.01.01) 250
JTS-miljardin tuottavuussäästö -5
Yhteensä 245

2020 talousarvio 995 000
2019 talousarvio 750 000
2018 tilinpäätös 1 000 000

04. Pääministerin, kansliassa toimivien ministereiden ja heidän avustajiensa matkat (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 865 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) pääministerin ja muiden kansliassa toimivien ministereiden sekä heitä välittömästi avustavien henkilöiden ja turvamiesten matkoista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) pääministerin ja muiden valtioneuvoston kansliassa toimivien ministereiden valtiosihteerien ja erityisavustajien valtioneuvoston kanslian toimialaan kohdistuvista matkoista aiheutuvien menojen maksamiseen

3) Eurooppa-neuvoston kokouksista aiheutuvien menojen maksamiseen

4) pääministerin ja muiden valtioneuvoston kansliassa toimivien ministereiden valtioneuvoston kanslian toimialasta johtuvaan vieraanvaraisuuteen.

Selvitysosa:Momentin matkamenoihin kohdistuvat Euroopan unionin neuvoston myöntämät korvaukset tuloutetaan tälle momentille. Tulokertymäksi arvioidaan 400 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertaluonteisen siirron palautus (siirto momentilta 23.01.01) 250
JTS-miljardin tuottavuussäästö -2
Yhteensä 248

2020 talousarvio 865 000
2019 talousarvio 617 000
2018 tilinpäätös 867 000

22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 10 854 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden selvitys- ja tutkimustoimintaan

2) selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien kulutusmenojen maksamiseen

3) valtionavustusten maksamiseen tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille vastaaville tutkimustoimintaa harjoittaville yhteisöille.

Määrärahaa saa käyttää enintään kahdeksaa henkilötyövuotta vastaavan valtioneuvoston kanslian henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös määräaikaisen enintään 80 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen valtion virastoissa ja laitoksissa.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Momentille saa nettobudjetoida virastolle työnantajana maksetut tulot.

Selvitysosa:Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan sisällölliset painopisteet sekä hankkeiden valmistelu- ja ohjausvastuut määritellään vuosittain valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelmassa. Suunnitelmalla ohjataan selvitys- ja tutkimustoimintaa hallituksen valitsemille horisontaalisille painopistealueille, jotka vastaavat hallituksen ja sen ministeriöiden toiminnan tietotarpeisiin. Selvitys- ja tutkimustoiminnalla vahvistetaan hallituksen ja sen ministeriöiden päätöksenteon tietopohjaa, tietoon perustuvaa toimintapolitiikkaa ja strategista kokonaisnäkemystä.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
JTS-miljardin tuottavuussäästö -46
Siirtyvien erien taso (HO 2019) -500
Yhteensä -546

2020 talousarvio 10 854 000
2019 talousarvio 11 400 000
2018 tilinpäätös 11 400 000

(23.) Kokeilutoiminnan digitaalinen edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

Selvitysosa:Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.


2019 talousarvio 920 000
2018 tilinpäätös

24. Suomen EU-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 3 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Suomen EU-puheenjohtajakauden johdosta välttämättömän enintään 30 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen lisähenkilöstön palkkausmenoihin ja korvauksiin sekä EU-puheenjohtajakauden valmistelun kannalta muihin välttämättömiin kulutusmenoihin

2) Suomen EU-puheenjohtajakauden järjestettävien kokouksien ja muiden niitä vastaavien EU-puheenjohtajuuteen välittömästi liittyvien tilaisuuksien suunnittelusta ja toteutuksesta aiheutuviin menoihin.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
1. Lisähenkilöstön palkkausmenot sekä muut kulutusmenot 2 500 000
2. Kokouksista aiheutuvat menot 500 000
Yhteensä 3 000 000

Selvitysosa:Suomi toimi Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaana 1.7.—31.12.2019. Määrärahasta on maksettu keskitetysti puheenjohtajakaudesta ja siihen valmistautumisesta aiheutuvat menot, kuten henkilöstö-, koulutus- ja valmennusmenot, matkat sekä EU-puheenjohtajakauteen liittyvien kokousten ja muiden tilaisuuksien järjestelyjen suunnittelusta ja toteutuksesta aiheutuvat menot. Momentille varataan vuonna 2020 määrärahaa EU-puheenjohtajakauden loppujärjestelyistä aiheutuviin kulutusmenoihin.

Suomen EU-puheenjohtajakauden menoihin on budjetoitu vuosina 2017—2020 yhteensä 70 000 000 euroa. Tämän lisäksi sisäministeriön pääluokkaan on budjetoitu määrärahoja EU-puheenjohtajakauden turvallisuusmenoihin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Suomen EU-puheenjohtajakauden päättyminen -57 000
Yhteensä -57 000

2020 talousarvio 3 000 000
2019 I lisätalousarvio
2019 talousarvio 60 000 000
2018 tilinpäätös 6 800 000

25. Terveet tilat 2028 (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 1 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmasta aiheutuviin hankintoihin ja selvityksiin sekä toimenpiteiden koordinointiin, edistämiseen ja muihin vastaaviin menoihin

2) enintään 12 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen toimenpideohjelman ohjaus- ja asiantuntijatehtäviin.

Selvitysosa:Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelman tavoitteena on julkisten rakennusten tervehdyttäminen ja kaikkien sisäilmasta oireilevien hoidon ja kuntoutuksen tehostaminen. Kymmenvuotisen ohjelmakauden aikana toteutetaan toimia, joilla vakiinnutetaan normaaliin kiinteistönpitoon menettelytapa, jossa rakennusten kunto, tarkoitukseensa sopivuus ja käyttäjien kokemukset tarkistetaan säännönmukaisesti ja tilannetta arvioidaan moniammatillisessa yhteistyössä. Määrärahaa on tarkoitus käyttää toimenpideohjelman toimeenpanon tukemiseen, kuten koordinointiin, vuorovaikutukseen, viestintään sekä selvityksiin valtioneuvoston kansliassa ja ministeriöissä.

Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelman toimialakohtaisia hankkeita rahoitetaan lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä ympäristöministeriön pääluokan momenteilta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelma 640
Yhteensä 640

2020 talousarvio 1 500 000
2019 talousarvio 860 000
2018 tilinpäätös 500 000

(26.) Saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

Selvitysosa:Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.


2019 talousarvio 1 500 000

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 19 000 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos -457
Yhteensä -457

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2020 talousarvio 19 000 000
2019 talousarvio 19 457 000
2018 tilinpäätös 15 037 204