Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2020 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
       01. Kansanedustajat
       10. Eduskunnan kanslia
            01. Eduskunnan kanslian toimintamenot
            02. Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot
            29. Arvonlisäveromenot
            51. Avustajatuki eduskuntaryhmille
            70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet
       20. Eduskunnan oikeusasiamies
       30. Ulkopoliittinen instituutti
       40. Valtiontalouden tarkastusvirasto
       90. Eduskunnan muut menot
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

10. Eduskunnan kansliaPDF-versio

01. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 56 633 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahaan sisältyy eduskunnan kansliaan palvelussuhteessa olevien 87 kansanedustajan avustajan palkkaus- ja muita henkilöstömenoja sekä matkakustannuksia yhteensä 3 530 000 euroa. Lisäksi määrärahaa voidaan käyttää eduskuntaryhmien toiminnan edellyttämien tilojen, kalusteiden ja laitteiden ylläpitoon ja hankintaan sekä henkilökunnan työterveyshuoltoon siten kuin kansliatoimikunta päättää.

Eduskuntaryhmien palveluksessa olevien avustajien tukirahaa varten on momentti 21.10.51.

Peruskorjauksesta johtuvat käyttömenot maksetaan momentilta 21.10.02.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Hallitusneuvottelujen kertamenot-180
Päätelaiteuudistus 2019 ja 2020-200
Siirto momentille 21.10.51-910
Suomen EU-puheenjohtajuuskauden kertamenot 2019 ja 2020-1 300
Lomarahojen alentaminen (Kiky)482
Palkkausten tarkistukset1 358
Tasomuutos1 025
Yhteensä275

2020 talousarvio56 633 000
2019 talousarvio56 358 000
2018 tilinpäätös51 323 322

02. Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 484 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää peruskorjauksesta johtuviin tilavuokriin, kalustehankintoihin, kalusteiden korjaus- ja kunnossapitokustannuksiin, urakoiden vähäisiin jälkitöihin, asiantuntija- ja suunnittelukustannuksiin sekä muutto- ja kuljetuskustannuksiin.

Selvitysosa: Määräraha osoitetaan ohjeellisesti kiinteistötoimiston käyttöön.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tasomuutos-1 019
Yhteensä-1 019

2020 talousarvio484 000
2019 talousarvio1 503 000
2018 tilinpäätös2 212 942

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 6 500 000 euroa.

Selvitysosa: Momentille on budjetoitu koko pääluokan arvonlisäveromenot lukuun ottamatta momenteille 21.30.29 ja 21.40.29 budjetoituja arvonlisäveromenoja.

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2020 talousarvio6 500 000
2019 talousarvio6 500 000
2018 tilinpäätös6 317 508

51. Avustajatuki eduskuntaryhmille (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 5 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kansliatoimikunnan ns. ryhmäkansliamallia koskevien päätösten (4.3.2015 § 3 ja 7.3.2019 § 19) mukaisen tuen maksamiseen niille eduskuntaryhmille, joiden kansanedustajien avustajat ovat siirtyneet ryhmäkanslioiden palvelukseen.

Kansliatoimikunta antaa tarvittaessa tarkentavia ohjeita ryhmäkansliamalliin liittyvän tuen suuruudesta, siirtymisen ehdoista ja ajankohdista sekä muista malliin liittyvistä periaatteista.

Selvitysosa: Ryhmäkansliamallin tukisummaa tarkistetaan vuosittain siihen sisältyvien palkkaus- ja henkilöstösivukulujen, ateriaedun verotusarvon, matkakustannusten ja hallintokulujen muutosten mukaisesti. Tarkistukset tehdään virkatyönä hallinto- ja palveluosastolla. 1.4.2019 tarkistuksesta lukien tukisumma on 3 648,00 euroa edustajaa kohden kuukaudessa. Arviossa on huomioitu lomarahaleikkauksen päättymisen vaikutus kompensaatioon sekä kahden prosentin tasokorotus. Avustajatuki on arvioitu nykyisen tilanteen mukaisesti.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Siirto momentilta 21.10.01910
Tasomuutos560
Yhteensä1 470

2020 talousarvio5 100 000
2019 talousarvio3 630 000
2018 tilinpäätös3 563 625

70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 4 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää tietohallinnon uusien tai nykyisiä sovelluksia korvaavien kehittämishankkeiden maksamiseen sekä tietohallinnon palvelin- ja laitehankintoihin.


2020 talousarvio4 000 000
2019 talousarvio4 000 000
2018 tilinpäätös4 000 000