Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2020 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
       10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet
            50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista
            51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista
            52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista
            53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä
            54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista
            60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista
       50. Veteraanien tukeminen
       60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
       70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
       80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta
       90. Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

40. EläkkeetPDF-versio

Selvitysosa: Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan omavastuuajan rahoittamiseen sekä vammaisetuuksien rahoittamisesta.

Eläketurva muodostuu työeläkkeestä sekä sitä täydentävästä kansaneläkkeestä. Työeläkkeen tehtävänä on turvata kohtuullinen toimeentulo ja kansaneläkkeen tehtävänä on turvata vähimmäistoimeentulo vanhuuden, työkyvyttömyyden, työttömyyden ja perheenhuoltajan kuoleman varalta. Eläkkeensaajia oli 31.12.2018 yhteensä 1 600 225, joista vanhuuseläkkeellä 1 365 039, perhe-eläkkeellä 267 409, työkyvyttömyyseläkkeellä 201 216, osa-aikaeläkkeellä 3 367 sekä muilla eläkkeillä 10 670. Henkilön on mahdollista saada samanaikaisesti usean lajin mukaista eläkettä.

Vuosina 2016—2018 maksetut eläkkeet (milj. euroa)

 201620172018
    
Yksityinen sektori16 44217 08617 619
Kunnalliset eläkkeet4 7645 0115 228
Valtion eläkkeet4 4794 5744 645
Muut julkiset yhteensä350362373
Työeläkkeet yhteensä26 03527 03327 865
Solita-eläkkeet505472460
Kelan eläkkeet2 4702 3912 357
Lakisääteiset eläkkeet yhteensä29 01029 89630 682
    
Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk1 4361 4641 680

Työeläkkeet rahoitetaan työnantajien ja vakuutettujen vakuutusmaksuilla. Työeläkkeet ovat talousarvion ulkopuolella lukuun ottamatta valtion eläkkeitä, joiden rahoitus kuuluu valtiovarainministeriön pääluokkaan. Valtio osallistuu merimieseläkkeiden, yrittäjäeläkkeiden ja maatalousyrittäjäeläkkeiden rahoitukseen. Kansaneläkkeet, yleiset perhe-eläkkeet, takuueläkkeet ja lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvä eläke rahoitetaan kokonaan valtion varoista.

Toiminnan laajuus 2018—2020

Eläkkeen saajia2018
toteutunut
2019
arvio
2020
arvio
    
Merimieseläkkeen saajia8 2128 2128 212
Maatalousyrittäjäeläkkeen saajia146 052139 563133 144
Yrittäjäeläkkeen saajia254 258261 067264 479
Tapaturmavakuutustapahtumia, maatalousyrittäjät4 5334 4074 264
Sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan päivärahatapauksia, maatalousyrittäjät ja apurahansaajat9 6489 3859 075
Lapseneläkkeen saajia15 67115 40015 000
Leskeneläkkeen saajia4 8494 8004 800
Kansaneläkkeen saajia596 986591 100605 900
Takuueläkkeen saajia 103 122104 900116 100

Toiminnan laajuus 2018—2020

Vakuutettujen lukumäärä2018
toteutunut
2019
arvio
2020
arvio
    
MEL-vakuutettuja8 4778 5468 546
MYEL-vakuutettuja56 74954 21651 902
YEL-vakuutettuja235 200235 400235 600
MYEL-vakuutettuja apurahansaajia3 1263 1263 126
Tapaturmavakuutettuja maatalousyrittäjiä79 80976 62874 624

Toiminnan laajuus 2018—2020

Keskimääräisiä eläkkeitä2018
toteutunut
2019
arvio
2020
arvio
    
Keskimääräinen merimieseläke (€/kk)1 4601 4901 520
Keskimääräinen maatalousyrittäjäeläke (€/kk)493526526
Keskimääräinen yrittäjäeläke (€/kk)473480480
Keskimääräinen tapaturmaeläke (€/kk), maatalousyrittäjät668692716
Keskimääräinen leskeneläke (€/kk)167165165
Keskimääräinen kansaneläke (€/kk)288287303
Keskimääräinen takuueläke (€/kk)171178204

Toiminnan laajuus 2018—2020, eläkkeen saajan asumistuki ja vammaisetuudet

 2018
toteutunut
2019
arvio
2020
arvio
    
Eläkkeensaajan asumistuki, saajat209 617214 500219 500
Eläkettä saavan hoitotuki, saajat217 503218 600220 900
Vammaistuki, saajat49 88251 80052 800

Yksityisen työnantajan työsuhteessa olevat merimiehet on vakuutettu merimiesten eläkelain (MEL) mukaisesti. Itsenäisten liikkeen- ja ammatinharjoittajien sekä osan yrityksen omistajista on vakuutettava ansiotoimintansa yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisesti ja maanviljelijöiden, kalastajien, apurahansaajien ja poronhoitajien maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaisesti.

Työtapaturmasta ja ammattitaudista suoritetaan korvauksia tapaturmavakuutuslainsäädännön mukaisesti työntekijöille ja maatalousyrittäjille. Korvauksia maksetaan muun muassa sairaanhoidosta ja ansionmenetyksestä. Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaki koskee niitä henkilöitä, joille MYEL-vakuutus on pakollinen. Tapaturmavakuutus rahoitetaan työnantajien tapaturmavakuutusmaksuin, mutta valtio osallistuu maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoitukseen.

Omaeläkkeen lisäksi eläkettä voidaan maksaa perheenhuoltajan kuoltua. Yleisen perhe-eläkkeen tavoitteena on turvata vähimmäistoimeentulo perheenhuoltajan kuoltua. Perhe-eläkettä maksetaan leskelle ja alaikäiselle lapselle. Leskeneläkettä sovitetaan yhteen laskennallisen omaeläkkeen kanssa.

Kansaneläkkeen tavoitteena on turvata vähimmäistoimeentulo niille eläkkeensaajille, jotka eivät saa muuta eläkettä tai joiden muu eläketurva on vähäinen. Kansaneläkkeen määrä pienenee työeläketulojen kasvaessa eikä kansaneläkettä jää maksettavaksi työeläkkeiden ylitettyä tietyn määrän. Eläkkeeseen voi kuulua myös eläkettä saavan hoitotuki, asumistuki ja lapsikorotus. Kansaneläkejärjestelmästä maksetaan myös työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea ja yksilöllistä varhaiseläkettä, jos henkilö ei saa muuta eläkettä tai eläke on pieni.

Valtio rahoittaa vammaisetuudet kokonaisuudessaan. Vammaisetuuksien tarkoituksena on tukea vammaisten ja pitkäaikaisesti sairaiden henkilöiden itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua. Vammaisetuuksia ovat eläkettä saavan hoitotuki, alle 16-vuotiaan vammaistuki ja 16 vuotta täyttäneen vammaistuki.

50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 60 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää merimieseläkelain (1290/2006) 152 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa: Valtion osuus merimieseläkemenoista on 31 %.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tarvearvion muutos-2 571
Yhteensä-2 571

2020 talousarvio60 700 000
2019 talousarvio63 271 000
2018 tilinpäätös58 700 010

51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 734 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 135 §:n ja 135 a §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain (1317/1990) 41 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa: Valtio korvaa maatalousyrittäjien eläkkeiden aiheuttamat kustannukset siltä osin kuin vakuutusmaksut ja sijoitusten tuotto eivät niihin riitä, ryhmähenkivakuutuksen korvausmenoista valtion osuus on kuitenkin 1/3. Valtion osuuden etuus- ja hoitokulumenoista arvioidaan vuonna 2020 olevan 82 %.

MYEL-maksujen viivästyskoron tilapäistä alentamista on jatkettu vuoden 2020 loppuun.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Hoitokulujen laskentaperusteen muutos5 000
Maatalousyrittäjien työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen rahoitusosuuksien tarkistaminen-700
Tarvearvion muutos15 000
Yhteensä19 300

2020 talousarvio734 700 000
2019 talousarvio715 400 000
2018 tilinpäätös679 000 000

52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 326 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yrittäjän eläkelain (1272/2006) 140 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa: Valtio korvaa yrittäjäeläkkeiden aiheuttamat kustannukset siltä osin kuin vakuutusmaksurahasto ei niihin riitä.

Yrittäjien maksuprosentin on vuonna 2020 oletettu olevan 24,1 % alle 53-vuotiaiden osalta ja 25,6 % 53-vuotiaiden ja sitä vanhempien osalta, jolloin vakuutusmaksutulo olisi 1 108 800 000 euroa. Kokonaiseläkemenoksi arvioidaan 1 355 000 800 euroa. Valtion osuuteen vaikuttavat lisäksi YEL 10 §:n 2 momentissa tarkoitetut avoimet maksut, joiden määräksi on arvioitu 84 300 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tarvearvion muutos34 100
Yhteensä34 100

2020 talousarvio326 200 000
2019 II lisätalousarvio200 000
2019 talousarvio292 100 000
2018 tilinpäätös252 951 272

53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 12 571 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain (644/2003) 8 §:n mukaiseen valtion korvaukseen.

Selvitysosa: Alle kolmevuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta myönnetyn eläkkeen aiheuttamat kustannukset korvataan kokonaan valtion varoista.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tarvearvion muutos1 071
Yhteensä1 071

2020 talousarvio12 571 000
2019 talousarvio11 500 000
2018 tilinpäätös7 445 124

54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 14 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain (873/2015) 148 §:n ja 150 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/1991) 10 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa: Valtion välitön osuus kokonaiskustannuksista on 29,5 % ja maatalousyrittäjien osuus on 33,5 %. Perusturvaosuus rahoitetaan Kansaneläkelaitoksen ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kautta. Kansaneläkelaitoksen osuus kokonaiskustannuksista on 27,6 % ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen 9,4 %.

Sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille aiheutuvat kustannukset maksetaan kokonaan valtion varoista. Momentilta maksetaan myös apurahansaajille maksettavat tapaturmavakuutuksen mukaiset korvaukset ja sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta aiheutuvat kustannukset.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen rahoitusosuuksien tarkistamisesta. Esitys vaikuttaa myös momenteille 33.30.60, 33.40.51 ja 33.40.60.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Maatalousyrittäjien työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen rahoitusosuuksien tarkistaminen500
Tarvearvion muutos-700
Yhteensä-200

2020 talousarvio14 300 000
2019 talousarvio14 500 000
2018 tilinpäätös13 682 771

60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 3 827 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansaneläkelain (568/2007) 101—103 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 53 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

3) eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 57 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

4) maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain (873/2015) 150 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

5) takuueläkelain (703/2010) 36 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

6) eläketukilain (1531/2016) mukaisten etuuksien maksamiseen

7) maahanmuuttajien erityistuesta annetun lain (1192/2002) mukaisten etuuksien maksatuksen oikaisuun.

Selvitysosa: Valtio rahoittaa kansaneläkkeet, takuueläkkeet, perhe-eläkkeet, eläketuet, eläkkeensaajan asumistuet ja vammaisetuudet kokonaisuudessaan. Lisäksi valtio turvaa kansaneläkerahaston rahoitusomaisuuden vähimmäismäärän sekä maksuvalmiuden.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen pienten eläkkeiden korottamisesta.

Kun hallituksen esitykset on otettu huomioon kansaneläkevakuutuksen valtion osuudet, muut menot ja tulot vuonna 2020 ovat arviolta seuraavat (milj. euroa)

  
Menot 
Kansaneläkemenot2 284
Takuueläke261
Vammaisetuudet574
Eläkkeensaajan asumistuki666
Eläketuki43
Yhteensä3 828
  
Tulot 
Omaisuuden tuotot1
Valtion osuudet etuuksista3 827
Rahoitusomaisuuden vähimmäismäärän turvaaminen (valtio)0
Yhteensä3 828

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Maatalousyrittäjien työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen rahoitusosuuksien tarkistaminen-1 500
Pienten eläkkeiden korottaminen (HO 2019)230 000
Pitkäaikaistyöttömien eläketuki24 100
Tarvearvion muutos11 180
Tasomuutos (2019 I LTA)20
Yhteensä263 800

2020 talousarvio3 827 200 000
2019 I lisätalousarvio20 000
2019 talousarvio3 563 400 000
2018 tilinpäätös3 523 554 490