Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2020 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       02. Valvonta
            03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot
            05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot
            06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot
            07. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot
            08. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietolupaviranomaisen toimintamenot
            20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot
       03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
       10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet
       50. Veteraanien tukeminen
       60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
       70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
       80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta
       90. Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

02. ValvontaPDF-versio

Selvitysosa: Luvun menot aiheutuvat sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan lakisääteistä valvontaa harjoittavien laitosten toimintamenoista, työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenoista ja oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menoista. Valvontalaitoksia ovat Säteilyturvakeskus, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, Sosiaali- ja terveydenhuollon tietolupaviranomainen ja aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet. Oikeuslääkinnän tehtävät hoitaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Valvontalaitosten toiminta kohdistuu hallituskauden strategisista tavoitteista seuraaviin:

 • — Elin- ja työympäristön terveellisyys ja turvallisuus on lisääntynyt
 • — Oikea-aikaiset ja luotettavat palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeisiin.

Vaikuttavuus

 • — yhdenvertaisuuden, oikeusturvan ja muiden perusoikeuksien sekä lainsäädännön noudattamisen varmistaminen
 • — valvonnan painopiste on turvallisuutta, palveluiden järjestämistä ja omavalvontaa edistävässä ennakoivassa, riskiperusteisessa sekä laadultaan ja laajuudeltaan merkittävän toiminnan valvonnassa.

03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös EU-rahastojen tuella toteuttavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Määrärahasta saa käyttää myös enintään 1 500 000 euroa Suomen ja Venäjän tai muiden Suomen lähialueeksi luettavien maiden kanssa tehtävään säteily- ja ydinturvallisuuden yhteistyöhön:

1) ensisijaisesti Venäjän Federaation ydinturvallisuusviranomaisen ja toiminnanharjoittajien kanssa toteutettaviin ydin- ja säteilyturvallisuutta edistäviin hankkeisiin

2) muiden Suomen lähialueeksi luettavien valtioiden viranomaisten kanssa toteutettaviin ydin- ja säteilyturvallisuutta edistäviin hankkeisiin

3) ydin- ja säteilyturvallisuusyhteistyöhön liittyvien valtion siirtomenojen maksamiseen.

Selvitysosa: Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Säteilyturvakeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2020. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Vaikuttavuustavoitteet ja toiminnalliset tavoitteet

Säteilyturvakeskuksen tulee aloittaa toimenpiteet, joilla alas ajetun tutkimuksen uudelleen käynnistäminen voidaan varmistaa. Se vaatii pitkäjänteistä työtä ja siirtyviä määrärahoja tulee tähän tarkoitukseen suunnata. Jo aloitettua verkottumista Cores-yhteistyön puitteissa muiden suomalaisten säteilyturvallisuustutkijoiden kanssa tulee tukea.

Säteilyturvakeskuksen tulee käynnistää toimenpiteet, joilla voidaan varmistaa uuden säteilylain (859/2018) mukainen omavalvonta-aikaan siirtyminen. Säteilyturvallisuuden valvonta tulee muun ympäristöterveydenhuollon valvonnan tapaan muuttumaan vanhakantaisesta tarkastustoiminnasta omavalvontaan. Tämä tarkoittaa työtapojen perusteellista muutosta niin valvojalta kuin valvottavaltakin.

Säteilyturvakeskuksen tulee valppaana huomioida työssään tekniikan kehitys. Uudet tekniikat yleistyvät ja ionisoivan ja ionisoimattoman säteilyn käyttö lisääntyy jatkuvasti ja uusilla tekniikoilla voi olla ei-toivottuja vaikutuksia säteilyturvallisuudelle niin terveydenhuollossa kuin kuluttajilla myytäville palveluille.

Säteilyturvakeskus jatkaa valvonnan ja sisäisten prosessien digitalisointia varmistaen näin uuden tekniikan mahdollisuudet parantaa toiminnan tehokkuutta ja laatua.

Säteilyturvakeskus varmistaa riittävät voimavarat, joilla valmistellaan muuttoa nykyisistä toimitiloista Vantaan Jokiniemeen vuoden 2022 kesällä. Säteilyturvakeskuksen tulee varmistaa toiminnan tehokkuudella, että vuokrakustannusten nousu ei johda vastaavasti nettobudjetoidun valvonnan kulujen kohtuuttomaan nousuun.

Säteilyturvakeskuksen rahoitusrakenne (1 000 euroa) ja henkilötyövuodet

 2018
toteutuma
htv2019
varsinainen talousarvio
htv2020
esitys
htv
       
Budjettirahoitus10 7289311 5879714 40098
Maksullinen toiminta27 82222228 31322027 900218
Yhteisrahoitteinen toiminta528750075007
Yhteensä39 07832240 40032442 800323

Säteilyturvakeskuksen tulosalueittaiset kustannukset (1 000 euroa) ja henkilötyövuodet

 2018
toteutuma
htv2019
arvio
htv2020
arvio
htv
       
Ydinenergia21 3549121 5009122 10089
Säteilytoiminta6 126256 200256 50025
Valmiustoiminta2 25272 30072 6007
Tutkimus ja kehitys1 20051 60072 0008
Asiantuntijapalvelut3 765144 200124 50012
Viestintä1 24751 40051 6005
Ympäristö3 13493 20093 5009
Yhteiset palvelut ja tukitehtävät 107 107 107
Lomat 59 61 61
Yhteensä39 07832240 40032442 800323

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
    
Bruttomenot39 07840 40042 800
Bruttotulot28 35028 81328 400
Nettomenot10 72811 58714 400
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta10 815  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle11 485  

Julkisoikeudellisen ja muun maksullisen toiminnan tavoitteena on kustannusvastaavuus.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (ydinturvallisuusvalvonta, 1 000 euroa)

 2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot17 66421 39621 265
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset17 81721 39621 265
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-153--
Kustannusvastaavuus, %99100100

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (erillislakien mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet, 1 000 euroa)

 2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot3 293589635
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset2 987589635
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)306--
Kustannusvastaavuus, %110100100

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
    
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot   
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus77100100
— EU:lta saatava rahoitus122150150
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus57--
Tuotot yhteensä256250250
    
Hankkeiden kokonaiskustannukset548500500
    
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset)-292-250-250
Omarahoitusosuus, %535050
Ydin- ja säteilyturvallisuuden yhteistyö

Ydin- ja säteilyturvallisuuden yhteistyö Venäjän federaation kanssa on kohdistunut seuraaviin aihepiireihin: Leningradin ydinvoimalaitos, Kuolan ydinvoimalaitos, ydinturvallisuusvalvonta, radioaktiiviset jätteet, ympäristön säteilyvalvonta ja onnettomuusvalmius sekä ydinmateriaalivalvonta. Pääosa resursseista on kohdistettu mainittujen kahden ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kohentamiseen siten, että pääkohde on Leningradin ydinvoimalaitos, jonka sijainti ja Tšernobyl-tyyppiset reaktorit korostavat jatkuvan parantamisen tarvetta. Hankkeisiin sisältyy muun muassa koulutustoimintaa, turvallisuusanalyysejä, teknisiä turvallisuusparannuksia, laitetoimituksia sekä laitteistojen tarkastustekniikan kehittämistä. Leningradin ja Kuolan laitoksen ympäristön säteilyvalvontajärjestelmät on toteutettu tämän yhteistyön puitteissa.

Muiden lähialueeseen kuuluvien maiden kanssa ydin- ja säteilyturvallisuuden yhteistyö kohdistuu vastaavasti suomalaisten turvallisuuden kannalta merkittävimpiin kohteisiin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kertaluonteisen leikkauksen palautus3 000
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-16
JTS-miljardin tuottavuussäästö-44
Lomarahojen alentaminen (Kiky)125
Palkkausten tarkistukset-18
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)28
Siirtyvien erien taso (HO 2019)-235
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-24
Tasomuutos-3
Yhteensä2 813

2020 talousarvio14 400 000
2019 talousarvio11 587 000
2018 tilinpäätös11 397 739

05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 628 000 euroa.

Selvitysosa: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto edistää väestön terveyttä ja toimintakykyä valvonnan edellyttämän ohjauksen sekä ennakoivan ja jälkikäteisen valvonnan keinoin.

Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2020. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tuloksellisuus
 • — valvonnan painopisteen siirtäminen ennakoivaan ja omavalvontaan sekä toiminnan ohjauksen vahvistaminen tähän suuntaan
 • — lupa- ja valvontaprosessien sujuvoittaminen.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston talousarvio perustuu osittaiseen nettobudjetointiin. Bruttobudjetoidut tulot on budjetoitu momentille 12.33.02. Toimintamenomomentille kirjattavat tulot ovat terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattihenkilöiden ammattioikeuksia koskevia päätöksiä sekä valtakunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon yksityisten palvelunantajien lupia koskevien suoritteiden maksuja sekä viraston suoritteista liiketaloudellisin perustein määrättäviä maksuja. Lisäksi aluehallintovirastot suorittavat osan yksityisiltä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajilta saamistaan vuosimaksuista Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle yksityisten palvelunantajien rekisteristä aiheutuvia ylläpitokustannuksia vastaavasti.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen kliinisistä lääketutkimuksista.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
    
Bruttomenot17 75415 94015 393
Bruttotulot6 0654 0003 765
Nettomenot11 68911 94011 628
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta6 380  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle5 712  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot7 4184 8004 965
— muut tuotot-400-
Tuotot yhteensä7 4185 2004 965
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot1 3531 2001 200
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset 5 3343 7003 565
— osuus yhteiskustannuksista 2 0481 5001 400
Kokonaiskustannukset yhteensä7 3825 2004 965
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)36--
Kustannusvastaavuus, %100100100
Tuotokset ja laadunhallinta

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston käsiteltäväksi saapuvien asioiden määriä

 2018
toteutuma
2019
ennuste
2020
ennuste
2019/2020
muutos-%
     
Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevat päätökset 20 31120 00020 0000,0
Sosiaalihuollon ammatinharjoittamista koskevat laillistamispäätökset21 40110 00010 0000,0
Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta-asiat1 4261 4501 5003,5
Raskauden keskeyttämistä koskevat luvat7429709700,0
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Toimintaympäristön muutoksessa, Sote-uudistuksen ja Valtion lupa- ja valvontavirasto Luovan valmistelun raukeamisen jälkeinen tilanne edellyttää johdolta uudenlaista suunnan näyttöä sekä henkilöstön sitouttamista päivitettyihin tavoitteisiin. Viraston perustehtävien ohella on Luova-valmisteluun viime vuosina panostettu merkittävällä työpanoksella, nyt vapautuvaa resurssia kohdennetaan viraston perustehtäviin sekä oman toiminnan kehittämiseen. Henkilöstösuunnittelun merkitys korostuu entisestään viraston toiminnan jatkuessa.

Yhteistyö kaikkien Luovan valmistelutyöhön osallistuneiden ministeriöiden ja virastojen kanssa on luonut hyvät asiantuntijaverkostot ja tiiviin yhteistyön. Toimintaympäristön muutoksessa on tärkeää vahvistaa nykyisiä asiantuntijavoimavaroja, hyödyntää verkostoja ja tukea henkilöstön osaamisen kehittämistä kohti uusia tarpeita. Tätä toteutetaan hyödyntämällä tulos- ja kehityskeskusteluja sekä laatimalla toimintaa tukeva koulutussuunnitelma. Muutosta edesauttaa toimintatapojen ja työmenetelmien uudistaminen mm. digitaalisten työkalujen avulla.

Työhyvinvoinnista huolehtiminen luo perustaa henkilöstön toimintakyvylle. Suuri työmäärä, virkatehtävien suorittamiseen liittyvät vastuut sekä jatkuva muutostilanne ovat työhyvinvoinnin kannalta haasteellisia. Työhyvinvointia seurataan säännöllisin kyselyin ja tulosten analysointiin sekä kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseen ja niiden seurantaan panostetaan, esimiestyötä tuetaan virastolle räätälöidyllä valmennuksella. Johto ja esimiehet kiinnittävät yhä enemmän huomiota esimiestyöhön, työtehtävien organisointiin ja henkilöstön tukemiseen sekä osaamisen kehittämiseen. Työntekijöiden työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista tuetaan joustavia etätyökäytäntöjä kehittämällä.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Alkoholielinkeinorekisterin uudistushanke (ALLU) (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20)-800
Alkoholielinkeinorekisterin uudistushanke (ALLU) (v. 2020 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20)1 200
EU MD/IVD asetuksen toimeenpano ja tehtävät (-4 htv) (siirto momentille 33.02.06)-280
Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden valvonta (siirto momentille 33.02.06)-700
Vanhusten ja vammaisten palvelujen ohjauksen ja valvonnan voimavarojen vahvistaminen240
Varhaiskasvatuksen valvontaresurssien vahvistaminen100
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-7
JTS-miljardin tuottavuussäästö-23
Lomarahojen alentaminen (Kiky)145
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa-28
Palkkausten tarkistukset-24
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)33
Siirtyvien erien taso (HO 2019)-140
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-28
Yhteensä-312

2020 talousarvio11 628 000
2019 I lisätalousarvio280 000
2019 talousarvio11 940 000
2018 tilinpäätös11 021 000

06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 075 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien, viraston ulkopuolella toteutettavien tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

2) viraston monitoimipaikkaisen toimintamallin vahvistamisesta aiheutuvien lisämenojen maksamiseen.

Selvitysosa: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksella on tarvittaessa toimitiloja toiminnan kannalta keskeisissä kaupungeissa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2020. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tuloksellisuus
 • — tuottavuuden parantaminen toimintatapojen uudistamisella ja prosessien tehostamisella
 • — lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointitoiminnan (HTA-toiminta) vahvistaminen
 • — lääketietovarannon kehittäminen
 • — EU-lainsäädännön valmisteluun ja implementointiin osallistuminen
 • — Fimeaan siirtyvien terveysteknologian valvontatehtävien häiriötön haltuunotto, uusiin tehtäviin varautuminen sekä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan tukeminen
 • — vaikuttavuuden parantaminen lääkitysturvallisuus- ja valvontatoiminnassa lisäämällä eri toimijoiden yhteistyötä ja ennakoivaa ohjausta
 • — lääkeinnovaatioiden ja -tutkimuksen edistäminen ohjauksen ja valvonnan keinoin
 • — varautuminen kansallisen ja kansainvälisen (mm. Brexit) toimintaympäristön muutosten vaatimuksiin
 • — tiedon tuottaminen rationaalisen lääkehoidon ja lääkepoliittisen päätöksenteon tueksi.
Toiminnallinen tehokkuus (taloudellisuus, tuottavuus, kannattavuus, kustannusvastaavuus)

Tavoitteena on, että viraston maksullisen toiminnan suoritteet tuotetaan kustannusvastaavasti. Keskus seuraa tuottavuuden kehitystä Tilastokeskuksen määrittelemien tuottavuusindikaattorien avulla.

Toiminnan tehokkuus (indeksi 100 = vuosi 2011)

 2018
toteutuma
2019
tavoite
2020
tavoite
    
Työn tuottavuusindeksi88,7> 100> 100
Kokonaistuottavuusindeksi82,5> 100> 100

Viraston henkilötyövuodet

 2018
toteutuma
2019
arvio
2020
arvio
    
Maksullinen toiminta223241241
Ei-maksullinen toiminta272943
Yhteensä250270284

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
    
Bruttomenot25 70428 58230 147
Bruttotulot23 54124 83025 072
Nettomenot2 1633 7525 075
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta3 879  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle4 841 

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen rahoitusrakenne (1 000 euroa)

 2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
    
Budjettirahoitus3 1073 7525 075
    
Maksullisen toiminnan tuotot yhteensä23 54124 83025 072
— julkisoikeudelliset suoritteet21 28122 50022 742
— liiketaloudelliset suoritteet18--
— erillislakien mukaiset suoritteet1 9202 0802 080
Muut tuotot322250250
    
Edelliseltä vuodelta siirtynyt3 879--
Yhteensä30 52728 58230 147

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (maksuperustelain mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)

 2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot 21 28122 50022 742
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset12 19513 72513 872
— osuus yhteiskustannuksista11 1518 7758 870
Kustannukset yhteensä23 34622 50022 742
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-2 065--
Kustannusvastaavuus, %91100100

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (erillislakien mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)

 2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot1 9202 0802 080
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset9871 3351 335
— osuus yhteiskustannuksista674745745
Kustannukset yhteensä1 6612 0802 080
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)259--
Kustannusvastaavuus, %116100100
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen henkilöstön osaamista ja työkykyä ylläpidetään, tuetaan ja kehitetään.

Tunnusluvut2018
toteutuma
2019
tavoite
2020
tavoite
    
Henkilöstön hyvinvointi   
— työtyytyväisyysindeksi3,67> 3,7yli valtion keskitason
— sairauspoissaolot pv/htv vähenevät8,2< 7,5alle valtion keskitason

Määrärahasta on tarkoitettu 150 000 euroa tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina maksullisen toiminnan tuloina maksuperustelain mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista saadut tulot ja lääkelain (595/2009) 84 b §:ssä tarkoitetut tulot.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen talousarvio perustuu nettobudjetointiin. Menot katetaan pääasiassa valvonta- ja palvelutoiminnasta perittävillä maksuilla. Maksullisen toiminnan palvelut tuotetaan omakustannushintaan. Suoritteista perittävät maksut ovat maksuperustelain mukaisia. Lääkkeiden laadunvalvonnan kustannukset katetaan lääkelain (595/2009) 84 b §:n mukaisella maksulla.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
EU MD/IVD asetuksen toimeenpano ja tehtävät (4 htv) (siirto momentilta 33.02.05)280
Kertaluonteisen leikkauksen palautus500
Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden valvonta (siirto momentilta 33.02.05)700
Terveysteknologian ja geenitekniikan rekisterien uudistushanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20)-470
Terveysteknologian ja geenitekniikan rekisterien uudistushanke (v. 2020 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20)370
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-8
JTS-miljardin tuottavuussäästö-3
Lomarahojen alentaminen (Kiky)42
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa-3
Palkkausten tarkistukset-7
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)10
Siirtyvien erien taso (HO 2019)-79
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-9
Yhteensä1 323

2020 talousarvio5 075 000
2019 talousarvio3 752 000
2018 tilinpäätös3 125 357

07. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 26 140 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) 15 §:n ja 20 §:n mukaisista toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden toiminnan tavoitteena on osaltaan vaikuttaa työpaikkojen turvallisuuden johtamiseen ja työolosuhteisiin siten, että työpaikkatapaturmat, ammattitaudit, haitallinen kuormitus ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen vähenevät. Lisäksi työsuojelun vastuualueiden toiminnalla vaikutetaan myös siihen, että työsuhteen ehtoja noudatetaan paremmin ja harmaan talouden määrä vähenee.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Varmistaakseen toimintansa asiakaslähtöisyyden työsuojeluhallinto antaa seuraavan palvelulupauksen:

Työsuojelun vastuualueet toimivat yhteiskunnan antamin valtuuksin siten, että työstä ihmisen terveydelle aiheutuvat vaarat ja haitat ovat asianmukaisesti hallinnassa. Työsuojelun vastuualueiden toiminta on riippumatonta, puolueetonta ja asiantuntevaa. Kaikilta toimialoilta ja työpaikoilta tulevaan asiakaskysyntään vastataan kattavasti sovittuja toimitus- ja saatavuusaikoja noudattaen. Työsuojelun vastuualueet kehittävät toimintaansa keräämäänsä asiakaspalautetta hyödyntäen.

Työsuojeluviranomaiset suuntaavat viranomaisaloitteista toimintaa pääasiassa sellaisiin asiakokonaisuuksiin ja ilmiöihin, joihin liittyen on havaittu esiintyvän merkittävimpiä riskejä. Tavoitteena on, että työsuojeluvalvonta tukee ja edistää työpaikan omaa turvallisuustoimintaa. Valvonnalla varmistetaan, että työnantajat ja muut vastuutahot noudattavat työsuojelulainsäädäntöä.

Valvonnan kohteena oleviin asiakokonaisuuksiin ja ilmiöihin liittyen määritellään ne valvonnan keinot, joita yhdistelemällä viranomaistoiminnalle saadaan mahdollisimman suuri vaikuttavuus. Sen varmistamiseksi, että valvonta tavoittaa ne työnantajat, jotka pyrkivät tietoisesti välttelemään työnantajavelvoitteidensa täyttämistä, varmistetaan riittävä työpaikkatarkastusten kattavuus.

Toiminnallinen tehokkuus

Tarkastustoiminnalle asetetaan seuraavat määrätavoitteet:

Toiminnallinen tehokkuus

 2018
toteutuma
2019
tavoite
2020
tavoite
    
Kokonaistarkastusmäärä26 42027 50027 500

Työsuojelun aluehallinnon kokonaiskustannukset (1 000 euroa) ja henkilötyövuodet tulosalueittain

Tulosalue2018
toteutuma
%-osuushtv2019
tavoite
%-osuushtv2020
tavoite
%-osuushtv
          
Viranomaisaloitteinen toiminta18 8617831116 0166526616 87365283
Asiakasaloitteinen toiminta3 14413524 50418734 7661878
Hallinto- ja tukitoiminnot2 1769364 25517694 5011774
Yhteensä24 18110039924 77510040826 140100435
Tuotokset ja laadunhallinta

Työsuojeluvalvonta on riskiperusteista. Työsuojelun vastuualueet käyttävät vaikutuksia aikaansaavia ja yhtenäisiä valvontaotteita ja -menetelmiä. Vastuualueiden yhteistyöllä, viranomaisten välisellä tietojen vaihdolla ja hyvien käytäntöjen levittämisellä varmistetaan vaikuttava työsuojeluvalvonta.

Sidosryhmäyhteistyö ja viestintä tukevat tehokkaasti työsuojelun vastuualueiden toimintaa.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Työsuojelun vastuualueilla varmistetaan osaamisen ja henkilöstövoimavarojen tarkoituksenmukainen sijoittuminen. Henkilöstön osaamisen kehittämistä ja ammattitaidon ylläpitämistä tuetaan ja työhyvinvoinnista huolehditaan toimintaympäristön muutokset huomioon ottaen. Erityisosaamista kehitetään ja hyödynnetään tehokkaammin valtakunnallisesti.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
    
Bruttomenot24 46124 94526 310
Bruttotulot280170170
Nettomenot24 18124 77526 140
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta3 251  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle3 394  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Työsuojeluvalvonnan ja ulkomaisen työvoiman valvonnan resurssien lisääminen (HO 2019)1 500
JTS-miljardin tuottavuussäästö-131
Lomarahojen alentaminen (Kiky)392
Palkkausten tarkistukset-65
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)90
Siirtyvien erien taso (HO 2019)-338
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-78
Tasomuutos-5
Yhteensä1 365

2020 talousarvio26 140 000
2019 talousarvio24 775 000
2018 tilinpäätös24 324 000

08. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietolupaviranomaisen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kysynnän vuosittaisen vaihtelun tasaamiseen

2) lupaviranomaisen yleishallinnosta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuvien kustannusten maksamiseen.

Selvitysosa: Määrärahaa käytetään tietolupaviranomaisen peruspalvelujen ja infrastruktuurin kehittämiseen ja ylläpitoon. Tietoluvan saajat maksavat luvista maksun ja tarvitsemistaan palveluista, kuten tietojen kokoamisesta, yhdistelyistä, muokkaamisesta ja luovuttamisesta aiheutuvista kustannuksista valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden ja lupaviranomaisen ohjausryhmän päätösten mukaisesti. Lupaviranomainen korvaa rekisterinpitäjälle perityistä maksuista sille kuuluvan osuuden. Tietolupaviranomaisen tehtävistä säädetään laissa sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (552/2019).

Toiminnalle on asetettu seuraavat tavoitteet nelivuotiskaudelle 2020—2023:

 • — lupaviranomaisen neuvontapalvelun sekä lupaprosessin sekä tietojen kokoamis- ja käsittelyprosessin kehittäminen ja käyttöönotto
 • — tietoluvan edellyttämän tutkimuksen eettisen käsittelyn liittäminen osaksi lupaprosessia
 • — kansallisen sähköisen käyttöportaalin ja lupakäsittelyn asianhallintajärjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto tietojen yhdistämis- ja luovutuspalvelun sekä koodiavainten säilytyspalvelun kehittäminen ja käyttöönotto
 • — tietoturvallisen teknisen käyttöympäristön kehittäminen tietojen luovuttamiseksi
 • — lupaviranomaisen ja rekisteripitäjien yhteistoiminnan kehittäminen.

Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa lupaviranomaiselle ja sen toiminnalle tulostavoitteet lupaviranomaisen ohjausryhmän esitysten pohjalta.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2020
esitys
  
Bruttomenot5 250
Bruttotulot50
Nettomenot5 200

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kertaluontoiset investoinnit3 000
Toimintamenot1 500
Yleiskustannukset hallinnon tukipalveluihin ja infrastruktuuriin700
Yhteensä5 200

2020 talousarvio5 200 000
2019 I lisätalousarvio2 500 000

20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 10 491 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain (459/1973) 12 §:n mukaisen oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menojen maksamiseen

2) oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavista korvauksista annetun asetuksen (862/2004) mukaisten palkkioiden ja korvausten maksamiseen

3) yliopistoilta ostopalveluna tehtävän oikeuslääketieteen erikoislääkärikoulutuksen menojen maksamiseen

4) oikeuslääketieteellisen ruumiin avaukseen määrättyjen ruumiiden kuljetuksista tai poliisin tilaamista ruumiiden kuljetuksista aiheutuvien menojen maksamiseen

5) oikeuslääkäreille virka-ajan ulkopuolella tehtävästä päivystyksestä aiheutuvien päivystyspalkkioiden tai -palkkojen maksamiseen enintään kahta henkilötyövuotta vastaavasti sekä muiden päivystystoiminnan menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Vuonna 2018 oikeuslääketieteellisiä ruumiinavauksia tehtiin 8 551, vuonna 2019 arvioidaan tehtävän 8 100 ja vuonna 2020 arviolta 8 000 ruumiinavausta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Oikeuslääkeopillisista tutkimuksista maksettavien palkkioiden ja korvausten korottaminen244
Yhteensä244

2020 talousarvio10 491 000
2019 talousarvio10 247 000
2018 tilinpäätös10 668 257