Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2020

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan hallituksen esitys vuoden 2020 viidenneksi lisätalousarvioksi.

Vuoden 2020 viides lisätalousarvioesitys keskittyy vain välttämättömiin määrärahatarpeisiin, joiden käsittely on pakollista jo ennen vuoden 2020 kuudetta lisätalousarvioesitystä, joka on suunniteltu annettavan eduskunnalle 29.10.2020.

Tuloarviot ja kuntien valtionosuudet

Kevään aikana helpotettiin veroihin liittyviä maksujärjestelyjä osana toimenpiteitä, joilla pyrittiin lieventämään koronavirustilanteen vaikutuksia yrityksiin ja taloudelliseen aktiviteettiin. Veronmaksuun liittyvää viivästyskorkoa alennettiin ja mahdollistettiin alkuvuonna maksettujen arvonlisäverojen palauttaminen sekä niiden sisällyttäminen verojen maksujärjestelyyn. Toteutuneesta kehityksestä saatujen tietojen perusteella maksuhuojennusta on käytetty aiemmin ennakoitua vähemmän. Tämä kasvattaa verotuloja kuluvan vuoden osalta, kun maksujärjestelyyn liittyen verotuloja siirtyy ensi vuodelle aiemmin oletettua vähemmän.

Maksuhuojennuksen käyttöä koskevan arvion muuttumisen myötä arvonlisäveron, yhteisöveron ja vakuutusmaksuveron tuottoarviota ehdotetaan korotettavaksi. Lisäksi verotuloarvioissa on otettu huomioon viimeisimmät tiedot kertymien ja veropohjien kehityksestä. Merkittävin 992 milj. euron lisäys kohdistuu arvonlisäveron tuottoon. Siihen sisältyy myös covid-19-epidemian torjumiseen tarvittavien tavaroiden kotimaisiin myynteihin ja EU-alueen yhteisöhankintoihin tietyin edellytyksin sovellettavan määräaikaisen 0 prosentin verokannan käytön laajentaminen koskemaan myös elo—lokakuuta 2020. Yhteisöveron tuottoa ehdotetaan korotettavan 139 milj. euroa ja vakuutusmaksuveron tuottoa 53 milj. euroa.

Maksujärjestelyistä johtuen valtion korvausta kunnille veroperustemuutoksista johtuvista verotulojen menetyksestä lisättiin vuoden 2020 toisessa lisätalousarviossa 547 milj. eurolla. Uusimman arvion mukaan verotuksen maksujärjestelyjen muutokset vähentäisivät kuntien verotuloja v. 2020 yhteensä 118 milj. euroa. Vaikutusarvioiden muutoksista johtuen korvausta kunnille veroperustemuutoksista johtuvista verotulojen menetyksistä ehdotetaan vähennettäväksi 429 milj. euroa.

Alkoholijuomaveron tuottoarviota ehdotetaan korotettavaksi 48 milj. euroa. Alkoholijuomaveron tuotto on kehittynyt ennakoitua myönteisemmin mm. matkustajatuonnin vähenemisen myötä. Tupakkaveron kertymäennustetta ehdotetaan alennettavaksi 149 milj. euroa. Muutoksen taustalla on ennen kaikkea teollisuuden varastojen pieneneminen. Myös varainsiirtoveroa ehdotetaan alennettavaksi 62 milj. euroa aiemmin ennakoitua heikomman asunto- ja kiinteistökaupan kehityksen myötä.

Valtiovarainministeriö julkaisee 5.10.2020 uuden kokonaistaloudellisen ennusteensa.

Väliaikainen epidemiakorvaus

Väliaikaisen epidemiakorvauksen rahoittamiseen ehdotetaan 60 milj. euron määrärahaa. Korvauksella tuettaisiin yhteiskunnassa taloudellisesti heikoimmassa asemassa olevia henkilöitä ja perheitä tilanteessa, jossa covid-19-epidemiasta johtuvat rajoitustoimet ovat aiheuttaneet ylimääräisiä kustannuksia. Tuen piiriin kuuluisivat henkilöt, jotka ovat saaneet perustoimeentulotukea rajoitustoimien aikana, jos he edelleen ovat perustoimeentulotuen saajina tuen maksuaikana syksyllä 2020.

Verottoman tuen määrä olisi 75 euroa henkilöä kohden kuukaudessa.

Muut määrärahat

Rajavartiolaitokselle ehdotetaan 1,5 milj. euroa ulkovartiolaiva Turvan juhannuksena vaurioituneen partioveneen korvaamiseen kokonaan uudella partioveneellä.

Pelastustoimen Erityismenot-momentille ehdotetaan 1,8 milj. euron määrärahalisäystä johtuen etenkin metsäpalojen tähystyslentojen arvioitua suuremmasta määrästä.

Valtiovarainministeriön heinäkuussa 2020 tekemän arvonlisäveron huojennuspalautuspäätöksen maksatukseen v. 2020 liittyen ehdotetaan 21,3 milj. euron lisäystä momentille Takaisin maksetut verot.

Maa- ja puutarhatalouden sekä maaseudun yritysten kustannuksia korvaavien avustuksien täydentämiseen ehdotetaan 30 milj. euroa. Toisaalta yritysten kustannustuen menoarviota alennetaan 30 milj. eurolla.

Matkanjärjestäjien konkurssitapauksiin liittyviin korvauksiin ehdotetaan uutta 2 milj. euron arviomäärärahaa. Siitä maksettaisiin kuluttajille korvausta koronavirustilanteesta johtuvista matkapakettien peruuntumisista, jos niitä ei voida korvata matkanjärjestäjien asettamista vakuuksista.

Uusiutuvan energian tuotantotukeen ehdotetaan 104 milj. euron lisäystä. Määräraha-arvion nousuun on etenkin vaikuttanut sähköhinnan lasku ja tuulivoimatuotannon kasvu.

FinnHEMS Oy:n osakekanta on hankittu valtion omistukseen maaliskuussa 2020. Momentin perusteluja täydennetään siten, että yhtiö voisi lentotoiminnan varmistamiseksi sopia yritysjärjestelystä.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle ehdotetaan 280 000 euroa energia-avustusten käsittelystä aiheutuviin lisämenoihin.

Tasapaino ja valtionvelka

Varsinaisten tulojen 1 021 milj. euron lisäys ja määrärahojen 234 milj. euron vähennys huomioon ottaen vuoden 2020 viides lisätalousarvioesitys vähentää valtion nettolainanoton tarvetta 1,3 mrd. eurolla. Valtion nettolainanotoksi v. 2020 arvioidaan noin 17,6 mrd. euroa. Valtionvelan määrän vuoden 2020 lopussa arvioidaan olevan noin 124 mrd. euroa, mikä on noin 54 % suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa

  2019
Tilinpäätös
2020
Hyväksytty
talousarvio
(TA+LTA:t)
2020
Hallituksen
esitys
2020
Yhteensä
         
Määrärahat yhteensä
(pl. valtionvelan vähentäminen)
55 306 67 292 -234 67 059
— Valtionvelan korot (pääluokka 36) 1 193 873 - 873
         
Tuloarviot yhteensä
(pl. nettolainanotto ja velanhallinta)
53 266 48 420 1 021 49 441
— Verotulot 45 272 41 000 1 021 42 021
— Muut tulot 7 994 7 420 - 7 420
Nettolainanotto ja velanhallinta
(mom. 15.03.01)
1 793 18 873 -1 255 17 618
— Nettolainanotto 1 399 18 923 -1 255 17 668
— Velanhallinta 394 -50 - -50

Vaalikauden kehys

Hallitus päätti vuoden 2020 ensimmäisen lisätalousarvion yhteydessä, että valtiontalouden menokehys ei rajoita kuluvaa vuotta, jolle kohdentuu määräaikaisia ja kohdennettuja toimenpiteitä muun muassa koronaviruksen terveydellisten ja taloudellisten vaikutusten torjuntaan. Kehystä noudatetaan jälleen vuodesta 2021 lukien.

Kehykseen luettavia menoja ehdotetaan lisättäväksi noin 195 milj. eurolla. Vuoden 2020 kehysmenojen taso olisi 53 056 milj. euroa.

Eduskunnan vuodelle 2020 hyväksymät määrärahat ja nyt ehdotettavat määrärahojen muutokset pääluokittain, euroa

  Pääluokka Hyväksytty
talousarvio
(TA+LTA:t)
Hallituksen
esitys
Yhteensä
         
21. Eduskunta 127 106 000 - 127 106 000
22. Tasavallan presidentti 16 124 000 - 16 124 000
23. Valtioneuvoston kanslia 918 508 000 - 918 508 000
24. Ulkoministeriön hallinnonala 1 262 031 000 - 1 262 031 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 970 871 000 - 970 871 000
26. Sisäministeriön hallinnonala 1 588 685 000 3 300 000 1 591 985 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 3 203 271 000 - 3 203 271 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 20 169 667 000 -403 405 000 19 766 262 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 7 377 826 000 - 7 377 826 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 2 838 869 000 30 000 000 2 868 869 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 3 770 687 000 - 3 770 687 000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 5 584 327 000 76 050 000 5 660 377 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 18 194 668 000 60 000 000 18 254 668 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 396 330 000 280 000 396 610 000
36. Valtionvelan korot 873 410 000 - 873 410 000
Yhteensä 67 292 380 000 -233 775 000 67 058 605 000

Eduskunnan vuodelle 2020 hyväksymät tuloarviot ja nyt ehdotettavat tuloarvioiden muutokset osastoittain, euroa

  Osasto Hyväksytty
talousarvio
(TA+LTA:t)
Hallituksen
esitys
Yhteensä
         
11. Verot ja veronluonteiset tulot 40 999 995 000 1 021 000 000 42 020 995 000
12. Sekalaiset tulot 5 865 497 000 - 5 865 497 000
13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset 1 456 081 000 - 1 456 081 000
15. Lainat (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 98 028 000 - 98 028 000
Yhteensä (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 48 419 601 000 1 021 000 000 49 440 601 000
       
15.03.01 Nettolainanotto ja velanhallinta 18 872 779 000 -1 254 775 000 17 618 004 000
Yhteensä 67 292 380 000 -233 775 000 67 058 605 000