Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       01. Hallinto ja tutkimus
       40. Luonnonvaratalous

Talousarvioesitys 2020

40. LuonnonvaratalousPDF-versio

21. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 350 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös vesihuoltolaitoksille ja muille vesihuollon toimijoille myönnettäviin avustuksiin vesihuollon toimintaedellytysten turvaamiseksi.

Selvitysosa:Lisäyksellä turvataan vesihuollon toimintaedellytyksiä korona-epidemian aikana tukemalla vesihuoltolaitoksia ja muita vesihuollon toimijoita esimerkiksi henkilöstövajeen korvaamisessa, sekä vahvistamalla tilapäisesti elinkeino-, liikenne- ja ympäristö­keskusten voimavaroja vesihuoltotehtävissä.


2020 II lisätalousarvio 1 350 000
2020 talousarvio 17 608 000
2019 tilinpäätös 14 171 000
2018 tilinpäätös 13 565 000

62. Elinkeinokalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää valtionavustuslain (688/2001) nojalla kalastusta, vesiviljelyä, kalanjalostusta ja kauppaa harjoittaville yrityksille myönnettävien avustusten maksamiseen, jotka perustuvat komission 19.3.2020 hyväksymiin, COVID-19 -epidemiasta johtuviin tilapäisiinvaltiontukipuitteisiin tai EU:n de minimis -asetuksiin.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta kalatalouden yrityksille myönnettävien avustusten maksamiseen, joilla helpotetaan koronavirusepidemiasta (COVID-19) aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia.

Selvitysosa:Koronavirusepidemia aiheuttaa kalatalouden yritystoimintaa harjoittaville yrityksille vastaavia taloudellisia vaikeuksia kuin muiden toimialojen yrityksille. Kriisituen tavoitteena on ehkäistä koronavirusepidemian aiheuttamia negatiivisia taloudellisia ja työllisyysvaikutuksia antamalla tukea yrityksille, jotta ne voivat sopeutua tilanteeseen. Tukea voidaan maksaa kalatalouden arvoketjun (kalastus, vesiviljely, jalostus ja kauppa) yritystoimintaa harjoittaville mikroyrityksille sekä pienille, keskisuurille ja suuryrityksille.

Epidemian vaikutus yhteiskuntaan on kokonaisvaltainen ja ongelmat ulottuvat laajasti myös kansainväliseen ja kansalliseen kalakauppaan sekä kalatalouden yritystoimintaan. Komission tilapäiset valtiontukipuitteet mahdollistavat tuen kalatalouden alkutuotannon (kalastus ja vesiviljely) yrityksille 120 000 euron yrityskohtaiseen rajaan asti sekä kalan jalostusteollisuuden ja kaupan yrityksille 800 000 euron yrityskohtaiseen rahaan asti. Kriisituen tavoitteena on ehkäistä koronavirusepidemian aiheuttamia negatiivisia taloudellisia ja työllisyysvaikutuksia sekä turvata kotimainen ruoantuotanto ja kalatuotteiden jalostus sekä kalakauppa antamalla tukea yrityksille, jotta ne voivat sopeutua tilanteeseen.


2020 II lisätalousarvio 10 000 000
2020 talousarvio 21 488 000
2019 tilinpäätös 20 476 000
2018 tilinpäätös 26 776 000